English   Danish

2020/2021  BA-BKOMV1702U  Mundtlig retorik og overbevisende præsentationer

English Title
Oral presentation skills

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 80
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, BSc
Kursusansvarlig
  • Annette Hoffskov - Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation (MSC)
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
  • Markedsføring/Marketing
  • Strategi/Strategy
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 14-12-2020

Relevante links

Læringsmål
  • Identificere forskelle mellem skriftlig og mundtlig formidling og grundlæggende udfordringer i forbindelse med mundtlige præsentationer og brugen af visuelle hjælpemidler
  • Forholde sig kritisk til faget og dets begreber og diskutere dets betydning og relevans i dag
  • Analysere og vurdere retoriske kommunikationssituationer, taler og præsentationer med udgangspunkt i fagets litteratur
  • Formulere et klart formidlingsmål og en overbevisende kommunikationsstrategi, udvælge hensigtsmæssige retoriske og visuelle virkemidler i forhold til formål og målgruppe og anvende stemme, kropssprog, gestik og mimik til at understøtte den mundtlige formidling
  • Producere, revidere og indøve en overbevisende mundtlig præsentation, baseret på fagets teori
Prøve/delprøver
Mundtlig retorik og overbevisende præsentationer:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 1 side
OBS: Synopsen skal fylde en halv side
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Prøven har form af, at den studerende senest på sidste kursusgang afleverer en kort synops for talen/præsentationen, dens formål og dens modtagere. Ved den mundtlige eksamen fremfører den studerende sin tale eller præsentation. Med udgangspunkt i denne diskuteres den valgte kommunikationsstrategi og de anvendte retoriske virkemidler – og der reflekteres teoretisk over formål, strategi og udfordringer i forbindelse med mundtlige præsentationer, med eller uden visuelle hjælpemidler.

 

Den mundtlige eksamen afholdes online.

 

Ved bedømmelsen af prøven indgår alle kursets faglige og praktiske elementer. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af den studerendes faglige overblik over pensum og dennes kommunikative og retoriske valg og virkemidler.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset fokuserer på den mundtlige formidling i form af taler og præsentationer; præsentationen af en idé, man ønsker tilslutning til, salgstaler, eksamenspræsentationer, præsentationer af forretningsidéer med anmodning om økonomisk støtte, direktørens årlige tale til medarbejderne, kommunikationschefens tale til pressen, talen til kollegaens jubilæum etc. Der er desuden fokus på tendensen til at anvende visuelle virkemidler som f.eks. PowerPoints ureflekteret og uhensigtsmæssigt.

 

De kompetencer, som de studerende lærer på kurset, kan også anvendes i forbindelse med skrevne tekster: I en tid med sociale medier og rige muligheder for at blive informeret, underholdt og overbevist, er det vigtigt at udtrykke sig præcist, gøre formålet med en ytring klar, fange modtageren med det samme og at bruge historier og eksempler, så modtagerens interesse fastholdes og indholdet gøres forståeligt.

 

De faglige kompetencer kan de studerende anvende i kombination med fagområder som PR, content marketing, markedsføring og organisationsudvikling og som fagindhold i bachelorprojekter. De praktiske færdigheder kan de bruge til mundtlige eksaminer og jobsamtaler samt i forbindelse med studenterjobs og fremtidige ansættelser, hvor de f.eks. skal bestyre social communities, sparre og rådgive om kommunikation, skrive eller redigere chefers eller kollegers taler, undervise og informere kolleger eller medarbejdere, pitche en faglig eller organisatorisk idé o.lign.

 

Faget tager afsæt i ældre og nyere tekster og teorier om retorik, kommunikation og formidling: Fra Aristoteles’ tanker om troværdighed og appelformer til forskning i, hvordan teknologiske hjælpemidler kan anvendes strategisk og overbevisende (Markel og Kernbach et al). Der reflekteres desuden over talers og mundtlige præsentationers formål, muligheder og begrænsninger ud fra bl.a Bitzers teori om den retoriske situation. I forbindelse med analyse af taleeksemler og de studerendes udvikling af egne taler anvendes der teorier og tekster om topik (Kock), clap traps (Atkinson), fortællinger (Graae & Pontoppidan), konkretiseringer (Jensen), ikonicitet (Jaisinski) og stilfigurer (Kihlström). Der arbejdes desuden med mimik, gestik og kropssprog (Ekman, Jørgensen et al, Kihlström).

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger og øvelsestimer fokuserer hver uge på et særligt tema inden for mundtlig retorik og kommunikation. Forelæsningerne vil fokusere på pensum, men vil også inddrage de studerende i forhold til at vurdere konkrete eksempler på overbevisende og knap så vellykket mundtlig formidling. Øvelsestimerne vil fortrinsvist blive brugt på konkrete øvelser i forbindelse med at formidle overbevisende og effektivt i et mundtligt rum. Men med konsekvent inddragelse af pensum som belæg og oplæg til diskussion af de valgte virkemidler. Og med perspektiveringer til ligheder og forskelle mellem mundtlig og skriftlig formidling, og hvordan man også kan anvende virkemidlerne til at skrive overbevisende.
Feedback i undervisningen
Der arbejdes med en hands-on-tilgang på holdundervisningen: Alle overvejelser og virkemidler afgøres, indøves og afprøves ved hjælp af større og mindre øvelser. Hver enkelt studerende arbejder med en selvvalgt præsentation, som udvikles i løbet af kurset. Der vil både blive givet feedback fra underviseren, men de studerende trænes også i at give og modtage feedback, ud fra bl.a. tekster af Sommers og Alrø & Kristensen.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 22 timer
Øvelsestimer 22 timer
Forberedelse og eksamen 162 timer
I alt 206 timer
Foreløbig litteratur

Alrø, H., Nørgaard Dahl P og Schumann K (2017). Læringsorienteret dialogisk feedback. In: Trillingsgaard A: Feedback gentænkt. Dansk Psykologisk Forlag.

 

Aristoteles: Extracts from On Rhetoric by Aristotle Translated by W. Rhys Roberts, compiled by Lee Honeycutt. Book 1, chapter 2-3; book 2, chapter 1; book 3, chapter 1, 13, 17.

 

Atkinson M (1984): Our Masters’ Voices. The language and body language of politics. Routledge (side 47-85: “Clap Traps”).

 

Bitzer L F (1997): Klassikeren - Den retoriske situation. In: Rhetorica Scandinavica, nr. 3/1997.

 

Dixon (1971): Rhetoric. Routledge.

 

Ekman P. & Friesen W. V. (1969). Repertoire of Nonverbal Behavior: Categories, Origins, Usage, and Coding. Semiotica no. 1.

 

Gabrielsen, J. (2004): Eksempler, der fører og forfører. Retorikmagasinet nr. 54, dec. 2004.

 

Gabrielsen J og Juul Christiansen T (2010): Talens Magt. Indføring i mundtlig retorik. Hans Reitzels Forlag. GRUNDBOG.

 

Graae, A.I. og Pontoppidan, C. (2016): Giv Teksten Liv. Samfundslitteratur (side 7-21: ”Forord” og ”Prolog” + side 25-54: ”Første akt: Fokusgreb - Personer”).

 

Jaisinski, J. (2001). Sourcebook on rhetoric: Key concepts in contemporary rhetorical studies. Sage Publications (side 303-305).

 

Jensen, L. B. (1994). Ud af elfenbenstårnet. Roskilde Universitetsforlag (side 37-58: ”Skriv så læseren kan se og opleve”).

 

Jørgensen C, Kock C og Rørbech L: Rhetoric that shifts votes. An exploratory study of persuasion in issue-oriented public debates. In: Political Communication, 15:3 (side 283-299)

 

Kernbach S, Eppler M J og Bresciani S (2015): The use of visualization in the communication of business strategies – an experimental evaluation. In: International Journal of Business Communication 2015, vol. 52(2).

 

Kihlström, E. (2007). Karismakoden – udstråling kan læres. Retorikförlaget 2007 (side 49-63: ”Hvordan taler din mimik?” + 64-77: ”Brug stemmen” + 113-121: ”At tale i billeder”).

 

Kock C (2009): Topik. In: Jørgensen C & Villadsen L: Retorik – teori og praksis. Samfundslitteratur (side 115-128).

 

Markel M (2009): Exploiting verbal-visual synergy in presentation slides. In: Technical Communication, vol. 56, nr. 2, May 2009.

 

McCroskey J C (1968): An Introduction to Rhetorical Communication. Prentice Hall (side 67-85: ”Ethos: A dominant factor in rhetorical communication”).

 

Sommers, N. (1980). Revision strategies of student writers and experienced adult writers. I: College Composition and Communication, Vol. 31, No. 4, Dec 1980 (side 378-388).

 

Stewart J. & Logan C (1999). Verbal and Non-verbal Dimensions of Talks. In Bridges Not Walls – A book about International Communication. 7th edition. University of Washington, McGraw-Hill.

Sidst opdateret den 14-12-2020