English   Danish

2020/2021  BA-BMAKO3002U  Regnskab og Økonomistyring

English Title
Financial and Management Accounting

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi og markeds- og kulturanalyse
Kursusansvarlig
 • Thomas Riise Johansen - Institut for Regnskab (RR)
Primære fagområder
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 25-08-2020

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • Redegøre for indholdet og sammenhængen mellem det dobbelte bogholderis registreringsmetodik og grundlæggende opstilling af et årsregnskab
 • Forklare indholdet af de grundlæggende begreber, principper og metoder i forhold til årsrapporten
 • Forklare indholdet af og formålet med årsrapportens elementer
 • Analysere konkrete regnskabsmæssige problemstillinger, herunder inden for indregning og måling, og konkludere på denne analyse
 • Redegøre for og forstå indholdet i fundamentalanalysen
 • Reformulere rapporterede finansielle opgørelser til analysebrug
 • Udarbejde og fortolke regnskabsanalyse
Forudsætninger for at deltage i kurset
Ingen særlige
Prøve/delprøver
Regnskab og Økonomistyring:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Eksamen er en 4 timers hjemmeopgave
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamen er en 4 timers hjemmeopgave

Kursets indhold, forløb og pædagogik

.Faget har til formål at: 

 • indføre de studerende i eksterne regnskabsbrugeres informationsbehov.
 • indføre de studerende i modeller for opgørelse og beskrivelse af en virksomheds overskuds- og kapitalforhold.
 • indføre de studerende i det tekniske regelsæt, der gælder for årsrapporten.
 • indføre og tilføre de studerende færdigheder i regnskabsanalytisk metode, som et led i en samlet økonomisk vurdering af en virksomhed.

 

Faget indledes med en indføring i bogføring, herunder grundlæggende registreringsmetodik og det dobbelte bogholderi, hvilket giver de studerende viden om regnskabets opbygning, de relevante regnskabsopstillinger og de centrale regnskabsposter. Derefter er fagets mål at gennemgå indholdet af det eksterne regnskab. Dette omfatter blandt andet hvorledes økonomiske aktiviteter og forhold indregnes og måles i årsrapporten. Der fokuseres her på principper og metoder i forhold til indregning og måling af centrale regnskabsposter inden for aktiver, passiver og resultatopgørelsen. Denne del omfatter også en indføring i pengestrømsopgørelsen samt i de oplysninger, herunder beretninger, som skal afgives i årsrapporten. Efter at have behandlet udarbejdelsen af årsrapporten fra virksomhedens (regnskabsaflæggerens) perspektiv, omfatter fagets sidste del regnskabsanalyse, hvor regnskabet ses i et brugerperspektiv. Denne del fokuserer på hvordan det eksterne regnskab kan anvendes af kapitalmarkeder, banker og andre interessenter til analyseformål. Dette giver blandt andet viden om hvordan regnskabet klargøres til analyseformål, samt hvordan centrale nøgletal beregnes og fortolkes.

 

Faget er baseret på en kombination af forelæsninger og øvelsestimer. Ved forelæsningerne gennemgås teorien bag bogføring, årsrapporten og regnskabsanalyse. Øvelsestimerne er primært fokuseret på løsningen af konkrete opgaver fra opgavesamlingen. Opgaverne gennemgås af underviserne i øvelsestimerne i dialog med de studerende. Det forventes derfor at de studerende er forberedt til øvelsestimerne ved selv at have arbejdet med opgaverne.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen er baseret på en række storholdsforelæsninger, hvor de overordnede begreber, modeller og principper for regnskab introduceres, forklares og eksemplificeres. Ideen med disse forelæsninger er, at skabe et overblik over faget samt sikre den teoretiske forståelse af faget. Der vil i storholdsforelæsningerne blive inddraget eksempler på årsrapporteringer til belysningen af årsrapportens bestanddele mv.

Derudover består undervisningen også af en række øvelsestimer, hvor de studerende selv eller i grupper arbejder med en række opgaver, som tager udgangspunkt i specifikke problemstillinger knyttet til faget. Ideen med øvelsestimerne er, at de studerende selv har mulighed for at arbejde med fagets modeller, begreber og principper på konkrete problemstillinger. De enkelte opgaver vil blive drøftet i øvelsestimerne således at de studerende bliver bekendt med løsningsmodeller på de stillede opgaver
Feedback i undervisningen
Som en del af af undervisningen er der ligeledes øvelsestimer med mulighed for direkte respons fra underviserne.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 51 timer
Eksamen og eksamensforberedelse 48 timer
Forberedelse til undervisning 107 timer
Yderligere oplysninger

Bemærk: Udbydes første gang Efterår 2020

Sidst opdateret den 25-08-2020