English   Danish

2020/2021  BA-BPSYO1732U  Kvalitative metoder

English Title
Qualitative Research Methods

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
 • Mia Koss Hartmann - Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation (MSC)
Primære fagområder
 • Metode og videnskabsteori/Methodology and philosophy of science
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 28-08-2020

Relevante links

Læringsmål
 • Reflektere over problemformuleringens udvikling og rolle i projektforløbet.
 • Gøre rede for de kvalitative undersøgelsesmetoder, faget har introduceret til.
 • Reflektere over de enkelte metoders muligheder og begrænsninger i forhold til andre metoder.
 • Diskutere metodernes anvendelighed i forhold til at undersøge konkrete empiriske cases.
 • Gøre rede for databehandling og reflektere over dertil passende analysestrategier
Prøve/delprøver
Faget har fælles prøver med
BA-BPSYO1531U
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål er at give de studerende indsigt i og en vis erfaring med kvalitative undersøgelsesmetoder, så de selvstændigt kan gennemføre en empirisk undersøgelse og reflektere kritisk over konsekvenserne af deres metodevalg. 

I undervisningen vil de studerende blive introduceret til kvalitative forskningsdesigns, kvalitative dataindsamlingsmetoder samt kvalitetskriterier for kvalitativ metoder. Der lægges i undervisningen vægt på at give de studerende konkret erfaring med kvalitative metoder gennem oplæg og praktiske øvelser, samt hvordan kvalitative data kan behandles og analyseres. Faget vil fortrinsvis introducere de grundlæggende kvalitative dataindsamlingsmetoder: Det individuelle forskningsinterview, fokusgruppe interviewet, observation samt dokumentanalyse.

Beskrivelse af undervisningsformer
Blended learning i form af oplæg og øvelser/workshops af forskellig art både online og med fysisk tilstedeværelse.
Feedback i undervisningen
Feedback foregår på Feedback Workshops, der er koordineret med faget i Arbejds- og Ledelsespsykologi.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger og oplæg 32 timer
Feedback Workshops 12 timer
Læsning af pensum 164 timer
Foreløbig litteratur

1. Lektion (On campus): Introduktion til kvalitative metoder

 

 • Justesen, L. & Mik-Meyer, N. (2010). Kapitel 1: Videnskabsteori, perspektiver og kvalitative metoder. I: Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier (s. 11-34). København: Hans Reitzels Forlag.
 • Alvesson, M. and Sandberg, J. 2013. Chapter 6. Applying the Problematization Methodology in Practice. I: Constructing Research Questions: Doing Interesting Research, (s. 71-92) Sage Publications.
 • Tracy, S.J. 2010. Qualitative Quality: Eight “Big-Tent” Criteria for Excellent Qualitative Research. Qualitative Inquiry16(10) s. 837–851

 

2. Lektion (Online): Den kvalitative Forskningsproces 

 

 • Maxwell, J.A. 2009. Chapter 7 Designing a Qualitative Study. In L. Bickman & D.J. Rog (Eds.), Handbook of Applied Social Science Research Methods. (pp. 214-253). Los Angeles ; London ; SAGE ; 2009 ; SAGE Knowledge - Campus and remote access.
 • Klag, M. & Langley, A. (2013). Approaching the Conceptual Leap in Qualitative Research. International Journal of Management Reviews, Vol. 15, 149–166.

 

Valgfri læsning:

 

 • Swedberg (2016). Before theory comes theorizing or how to make social science more interesting. The British Journal of Sociology 2016 Volume 67 Issue 1 

 

3. Lektion (Online): Casevalg 

 • Flyvbjerg, B. (2006). Five Misunderstandings about Case-Study Research.Qualitative Inquiry, 12(2), 219-245
 • Walters, S. (2007). Case Study or ethnography? Defining terms, making choices and defending the worth of a case. Methodological Developments in Ethnography. Studies in Educational Ethnography, Volume 12, 89–108.

 

4. Lektion (On campus):Interviewdesign og udførelse af interviews

 

 • Holstein, J. A. & Gubrium, J. F. (2004). Active interviewing. I Silverman (Red.), Qualitative Research.Theory, Method and Practice (s. 112-126). London: Sage.
 • Kvale, S. & Brinkmann, S. (2015). kap. 6. Tematisering og design af interviewundersøgelse og kap. 7. Udførelse af et interview; Interviewkvalitet. I S. Kvale & S. Brinkmann (Red.), Interview: Det kvalitative forskningsinterview som håndværk (3. udgave) (s. 151-175; s. 177-197). København: Hans Reitzels Forlag.

 

5. Lektion (On campus): Etnografi/​​Deltagerobservation

 

 • Bryman, A. & Bell, E. (2003). Ethnography and Participant Observation. I A. Bryman & E. Bell (Red.), Business Research Methods (s. 314-339). Oxford: Oxford University Press.
 • Emerson, R. M., Fretz, R. I. & Shaw, L. L. (2011). In the field: Participating, Observing and Jotting Notes. I: R. M. Emerson, R.I. Fretz & L. L. Shaw (Red.), Writing ethnographic fieldnotes (s. 21-43) Chicago: The University of Chicago Press.

 

6. Lektion (On campus): Fokusgruppeinterview

 

 • Demant, J. (2006). Fokusgruppen – Spørgsmål til fænomener i nuet. I O. Bjerg & K. Villadsen (Red.), Sociologiske metoder. Fra teori til analyse i kvantitative og kvalitative metoder (s. 131-150). København: Forlaget Samfundslitteratur.
 • Ivanoff, D. S. & Hultberg, J. (2006). Understanding the multiple realities of everyday life: Basic assumptions in focus-group methodology. Scandinavian Journal of Occupational Therapy 2006, 13: 125-132.

 

7. Lektion (Online): Dokumentanalyse 

 

 • Atkinson, P. & Coffey, A. (2004). Analyzing documentary realities. I Silverman (Red.), Qualitative Research. Theory, Method and Practice (s. 56-75). London: Sage.
 • Dahler-Larsen, P. (2008). Dokumenter som objektiveret social virkelighed. I M. Järvinen og N. Mik-Meyer (Red.), Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv (s. 235-254). København: Hans Reitzels Forlag.

 

8. Lektion (Online): Metodekombination og forberedelse til analyse 

 

 • May, V. and Griffin, A. (2012). ch. 29 in: Narrative analysis and interpretive phenomenological analysis. In: Researching Society and Culture. Sage.
 • Schram, T.H. (2006). Ch. 6: Choosing a research approach. In: Conceptualizing and proposing qualitative research (s. 92-115). Pearson Merrill Prentice Hall.
 • Tanggaard, L. (2013). Troubling Methods in Qualitative Inquiry and Beyond. Europe's Journal of Psychology 2013, Vol. 9(3), s. 409–418

 

9. Lektion (Online): Kodning og analyse af kvalitative data

 

 • Miles, M.B; Huberman, A.M.; and Saldana, J. (2014): Fundamentals of Qualitative Data Analysis, Kap. 4. I Qualitative Data Analysis – A Methods Sourcebook. 3rd Edition, Sage Publication inc.
 • Linneberg, M.S. & Korsgaard, S (2019): Coding qualitative data: A synthesis guiding the novice. Qualitative Research Journal, Vol 19, no. 3, pp 259-270

 

10. Lektion (Online): Hvordan skrives analysen og afrunding af faget 

 

 • Pedersen, K. (2003). Projektrapporten – layout og håndværk.  I P. Bitsch Olsen & K. Pedersen (Red.), Problemorienteret projektarbejde (Sidetal 287-300). Roskilde: Roskilde Universitetsforlag.
Sidst opdateret den 28-08-2020