English   Danish

2020/2021  BA-BPSYO2002U  Økonomistyring

English Title
Management Accounting

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
 • Tim Neerup Themsen - Institut for Regnskab (RR)
Primære fagområder
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 10-12-2020

Relevante links

Læringsmål
 • Redegøre for fagets teorier om og metoder til økonomisk styring af virksomheder
 • Anvende fagets teorier og metoder til løsning af opgaver og/eller besvarelse af spørgsmål omhandlende virksomheders økonomistyring
 • Reflektere over fagets teoriers og metoders indbyrdes sammenhæng, herunder deres anvendelighed og begrænsninger i forhold til virksomheders økonomistyring
 • Formulere sig i et fagligt klart og tydeligt sprog
Prøve/delprøver
Økonomistyring:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Prøven har form af en 4 timers opgavebesvarelse og der er ingen krav til omfang.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Såfremt prøveformen afholdes som en mundtlig prøve, vil der være tale om en 20 minutters mundtlig eksamen uden forberedelse inkl. votering og karakterafgivelse. Eksaminationen vil være baseret på et spørgsmål, som den studerende trækker og derefter fyldestgørende skal svare på under hensynstagen til fagets læringmål. Vær her særlig opmærksom på, at det tredje læringsmål foreskriver, at den studerende skal kunne reflektere over fagets teoriers og metoders indbyrdes sammenhæng, hvilket betyder, at den studerende skal kunne perspektivere til resten af pensum.

Eksaminationen er dialogbaseret. Eksamen vil muligvis blive afholdt online.

Såfremt den studerende skal til syge-/omprøve, er den studerende velkommen til at kontakte fagansvarlige forinden med hensyn til forventningsafstemning.

Tidligere syge-/​omprøvespørgsmål udleveres ikke.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med dette fag er at give de studerende en grundlæggende forståelse for den økonomiske styring af en virksomhed, herunder også not-for-profit organisationer, om end dette ikke er fagets primære formål. Faget afdækker en række forskellige emner såsom brugen af omkostningsinformation til ledelsesmæssig beslutningstagen (eks. fastsættelser af priser og produktsammensætning), metoder til omkostningsfordeling, budgetlægning og -kontrol samt præstationsmåling. Faget vil også eksplicit behandle, hvordan man kan integrere et klassisk perspektiv på økonomisk styring med et fokus på bæredyghed, herunder også yderligere former for ikke-finansiel information.


Fagets formål er videre at give de studerende en forståelse for økonomistyringens adfærdsmæssige konsekvenser. Vi vil her berøre emner såsom hvordan budgettering kan (de)motivere virksomhedens ansatte, hvordan information kan manipuleres, og hvordan en virksomheds særlige kultur kan skabe modstand mod økonomistyring.

 

Til sidst er faget formål at give de studerende en kompetence til at kunne beregne og kritisk reflektere over en række virksomhedsnære problemstillinger. Den overordnede pædagiske tilgang er, at de studerende naturligvis skal opnå forståelse for en række forskellige metoder til om teorier om virksomheders økonomistyring, men også, at de studerende skal kunne anvende disse metoder og teorier til at analyse konkrete og virksomhedsnære problemstillinger - og ikke mindst løse disse. Herudover skal de studerende kunne reflektere over fagets emners sammenhæng og anvendelighed. Faget gør her brug af en lang række frivillige øvelses- og hjemmeopgaver, der skal styrke denne kompetence og underbygge denne pædagogik. 

 

Vi starter faget med forventningsafstemning, herunder en general præsentation af fagets indhold mere detaljeret, pensum, undervisningsform og pædagogik. I de 10 næste sessioner arbejdes der med en række økonomistyringsemner. I den sidste session rundes faget af og de studerende forberedes til eksamen.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen tager form af tilstedeværelsesundervisning, hvor der vil blive lagt vægt på en kombination af forelæsning, diskussion og opgaveløsning, og en række online livesessioner hvor der ligeledes lægges vægt på disse elementer. I anderkendelse af, at de studerende har brug for yderligere assistance med særligt at løse opgaver inden for økonomistyring, afholdes der også øvelsestimer gennem fagets forløb. Derudover vil der også være frivillige hjemmeopgaver, som de studerende kan prøve kræfter med hjemmefra, både alene eller sammen med andre. Øvelsesopgaver og hjemmeopgaver har samme struktur, form og fagligt niveau som den ordinære eksamensopgave.
Feedback i undervisningen
Feedback gives løbende i undervisningen på tre måder. For det første ved hjælp til løsning af de opgaver, som de studerende løser i timen og til live-sessionerne, mens de studerende arbejder med opgaverne. For det andet ved gennemgang af disse opgaver med udgangspunkt i de studerendes besvarelser efter, at de studerende har arbejdet med opgaverne. For det tredje gennem løbende diskussion af fagets emner. Herudover vil der løbende hver uge gennem fagets forløb være office hours, hvor de studerende kan mødes til en mere personlig snak om faget med underviseren (dog kan dette efter omstændighederne blive nødsaget til at blive afholdt online).

Til faget tilbydes også et online økonomistyringsforum, som indeholder en række forskellige muligheder for feedback. Her vil det være muligt at løse opgaver med direkte feedback fra systemet, dele noter med medstuderende mm.
Studenterarbejdstimer
Kontaktundervisning (fysisk fremmøde) 9 timer
Online: Livesessioner (hjemme) 27 timer
Øvelsestimer (fysisk fremmøde) 15 timer
Forberedelse (hjemme) 115 timer
Eksamen (inkl. forberedelse) 40 timer
Foreløbig litteratur

 

Bøger

 • Atkinson, A. A., Kaplan, R.S., Matusumura, E. M. & Young, M. S. (2011): Management Accounting: Information for Decision Making and Strategy Execution, 6th Edition, International Edition. England: Pearson

 

Artikler

 • Birnberg, J. G.; Turopolec, L. & Young, S. M. (1983). The organizational context of ac-counting. Accounting, Organizations and Society, Vol. 8, pp. 111-129.
 • Figge, F.; Hahn, T.; Schaltegger, S. & Wagner, M. (2002). The sustainability balanced scorecard – Linking sustainability management to business strategy. Business Strategy and the Environment, Vol. 11, pp. 269-284.
 • Merchant, K. A. (2006). Measuring general managers' performances. Accounting, Auditing and Accountability Journal, Vol. 19, No. 6 
 • M.fl.
Sidst opdateret den 10-12-2020