English   Danish

2020/2021  BA-BPSYV1050U  Skam, stress og ledelse

English Title
Shame, stress and leadership

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 100
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Pernille Pedersen - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (LPF)
Primære fagområder
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organisation
  • Virksomhedspsykologi/Business psychology
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 19-06-2020

Relevante links

Læringsmål
Undervisning og eksamen lægger vægt på, at den studerende ud fra pensum kan følgende:
  • Beskrive relevante kendetegn ved skam i arbejdslivet
  • Anvende viden omkring skam til at identificere ledelsesproblemstillinger ift. stressforebyggelse
  • Udvælge konkrete problemstillinger til at diskutere ledelsesindsatser i forhold til stressforebyggelse
  • Præsentere analyser af forskellige reaktionsmønstre ifm. skam
  • Foretage teoretisk baserede analyser af udvalgte empiriske situationer, hvor der kan identificeres et skamproblem med brug af fagets litteratur
Forudsætninger for at deltage i kurset
Faget stiller ingen krav til forudsætninger. Emnet behandles både teoretisk og med praktiske eksempler fra arbejdslivet.
Prøve/delprøver
Skam, stress og ledelse:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 72 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Hvordan er skam, stress og anerkendelse forbundet med hinanden? Hvordan kan ledelse tage højde for skam? Det er en stor og voksende udfordring for organisationer, at stadigt flere danskere bliver sygemeldte pga. stress, angst og depression, og især ledelse bliver udpeget som central for at forebygge stressrelateret sygefravær. Valgfaget tager afsæt i ny forskning, der har identificeret en skamstress ved siden af en overbelastningsstress, og klæder deltagerne på med viden og input til at arbejde ledelsesmæssigt med skam og stressforebyggelse. Deltagerne vil få viden om, hvordan skamfølelsen kan skade dømmekraften, ødelægge relationerne på en arbejdsplads og f.eks. indebære, at anerkendelser kan prelle af som ”vand på en gås”, hvor det, der kan være tiltænkt som en hjælp, kan blive opfattet modsat.

 

Deltagerne får ny viden og forståelse for, hvordan skam optræder i det moderne arbejdsliv og med hvilke konsekvenser. I faget introduceres praktiske værktøjer til at arbejde med skam og stressforebyggelse. Det drejer sig om nye forebyggelsesværktøjer, som er udviklet i forskningsprojektet: ”Ledelse, Kerneopgave, Arbejdsfællesskaber og Stress” under navnet: ”En oplyst anerkendelsesrejse”. Der inddrages en relationel forståelse af ledelse (leadership) til at undersøge betingelserne for at udøve ledelse i forhold til arbejdssituationer, hvori der kan optræde en skamfølelse. Vi ser bl.a. på de indre konflikter, der optræder sammen med en skamfølelse, og vi fokuserer på lederens rolle ift. at støtte medarbejdere, der oplever sådanne konflikter. Vi fokuserer specifikt på relationen mellem leder og medarbejder og på, hvordan lederen i sin feedback kan tage højde for og håndtere en skamfølelse hos medarbejdere ved at tage højde for de forskellige måder, hvorpå skam kommer i spil og bliver håndteret forskelligt blandt både medarbejdere men også ift. lederens ledelse af sig selv.  

 

Ved kursets afslutning har de studerende fået:

 

·        Forståelse for, relationen mellem skam og stress

·        Præsenteret nye værktøjer til at arbejde med stressforebyggelse i organisationer

·        Viden om to reaktionsmønstre på skam

·        Indblik i forskellige praktiske problemstillinger, som ledere møder ift. stressforebyggelse

 

 
Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger og dialog, casearbejde samt studenterfremlæggelser. Som gæsteforelæser vil vi få besøg af en leder, der har arbejdet med de nye forskningsmaterialer.

Vi arbejder med blended learning, bl.a. ved brug af podcast, quiz og videoer, herunder videoer med introduktion af litteratur.

F.eks. laver vi et diskussionfora, hvor der kan uploades skriftlige besvarelser på spørgsmål.

Der vil løbende være quiz'er til lektionerne. Disse anvendes til deltagernes forberedelse og selvevaluering.
Ved at tage den ifm. læsning af pensum bliver det muligt at teste, hvor meget viden man har fået, og guide deltagerne til at prioritere og skabe fokus i læsning af pensum. Quiz’erne vil også kunne anvendes i forbindelse med eksamensforberedelse.
Feedback i undervisningen
Forelæsninger og dialog, casearbejde samt studenterfremlæggelser. Som gæsteforelæser vil vi få besøg af en leder, der har arbejdet med de nye forskningsmaterialer.

Vi arbejder med blended learning, bl.a. ved brug af elektroniske dagbøger, quiz og videoer med introduktion af litteratur.

F.eks. laver vi et elektronisk debatforum, hvor der kan uploades skriftlige refleksioner over undervisningens indhold og videodagbøger. Formålet med aktiviteten er at få de studerende til aktivt at formulere deres viden i en kombination af mundtlig og visuel formidling.

Der vil løbende være quiz'er til lektionerne. Disse anvendes til deltagernes forberedelse og selvevaluering.
Ved at tage den ifm. læsning af pensum bliver det muligt at teste, hvor meget viden man har fået, og guide deltagerne til at prioritere og skabe fokus i læsning af pensum. Quiz’erne vil også kunne anvendes i forbindelse med eksamensforberedelse.

Studenterarbejdstimer
Forberedelse 128 timer
Undervisning 12 gange á 4 timer hver 36 timer
Eksamensopgave 46 timer
Foreløbig litteratur

Creed, W. E. D., Hudson, B. A., Okhuysen, G. A. & Smith-Crowe, K. 2014. Swimming in a sea of shame: Incorporating emotion into explanations of institutional reproduction and change. Academy of Management Review, 39(3), 275-301.

George, J. M. (2000). Emotions and leadership: The role of emotional intelligence. Human relations, 53(8), 1027-1055.

Joseph C. Rost (1991). Leadership for the twenty-first century,Praeger. (kap 1)

Keith Grint (2010): ”Leadership – a very short introduction” Oxford University Press. (kap.1)

Keith Grint (2005). Problems, problems problems: The social construction of ”leadership”, i: Human Relations, vol 58 (11) 1467-1494

Marlene Friis Andersen & Marie Kingston (2016): Stop stress, Forlaget Klim, (s. 17-47)

Michael A. Daniels Sandra L. Robinson (2019): The Shame of It All: A Review of Shame in Organizational Life, i: The journal of management.

Pernille Steen Pedersen (2019): En Oplyst anerkendelsesrejse – nyt perspektiv på stress [udleveres til de studerende på første undervisningsgang]

Pernille Steen Pedersen & Marius Gudmand-Høyer (2017): Modsatrettede forpligtelser – Skam og stress i arbejdslivet, Tidskrift for Erhvervspsykologi

Pernille Steen Pedersen (2016): Slip stress ud af skammekrogen- et forsvar for arbejdsfællesskabet, Kristelig Dagblads Forlag

P.D. Harms, m.fl. (2017): Leadership and stress: A meta-analytic review, i: The Leadership Quarterly 28, 178-194

Richard Lazarus (2006): ”Stress og følelser – en ny syntese”, Akademisk Forlag. 

Sidst opdateret den 19-06-2020