English   Danish

2020/2021  BA-BPSYV1601U  Ledelse som drama og hverdag

English Title
The drama of leadership

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 75
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Camilla Sløk - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Filosofi og etik/Philosophy and ethics
  • Ledelse/Management
  • Virksomhedspsykologi/Business psychology
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 19-06-2020

Relevante links

Læringsmål
Undervisning og eksamen lægger vægt på, at den studerende ud fra pensum kan følgende:
  • identificere dilemmaer, som leder kan komme i
  • perspektivere lederes beslutningstagen i et organisatorisk, personligt og samfundsmæssigt perspektiv
  • kunne foreslå relevant rådgivning for ledere i forhold til krise og konflikt
Forudsætninger for at deltage i kurset
Man skal være interesseret i ledelsespsykologi i forhold til de konflikter, der er forbundet med, som leder, at træffe svære beslutninger. Emnet behandles både teoretisk og med praktiske eksempler fra organisationslivet.
Prøve/delprøver
Ledelse som drama og hverdag:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 72 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Opgaven er skriftlig og skal besvares indenfor 72 timer. Der gives en skriftlig karakter for opgavebesvarelsen. Der lægges vægt på analytiske emner i forhold til kompleksiteten i beslutningstagen.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Hvad vil det sige at lede andres liv? At bestemme om de skal ansættes, fyres, forfremmes, flyttes, degraderes? Eller for den sag skyld at skulle være dommer i konflikter mellem medarbejdere, eller træffe beslutninger omkring medarbejderes sygdom, som har stor økonomisk betydning for den konkrete medarbejder? Hvilke dilemmaer står man i? Ledelseslitteraturen er her temmelig tavs.  Ledelseslitteraturen står imellem på den ene side opfattelsen af "ledelse" som en aktivitet enhver med lidt øvelse kan vælge gøre, og på den anden side "ledelse" som en aktivitet kun de få udvalgte er i stand til at gøre. Denne forskel manifesterer sig som forskellen på fx transactional leadership og transformational leadership. Den manifesterer sig også som forskellen mellem overhovedet at tro på leadership som tilknyttet personlige evner eller at tro på leadership som kollektiv aktivitet (Fx distributed leadership). Den eksisterende litteratur har imidlertid ikke megen interesse i omkostningerne ved ledelse: Hverken for ledere eller medarbejdere (followers). Det dramatiske element af ledelsen er taget ud. Spørgsmålet om ansvar, skyld, risiko, fejl, fyringer, sygdom, forførelse, mm., bliver ignoreret af ledelseslitteraturen. Lederes menneskelighed eller hvad det vil sige i tabuspørgsmål er ikke fremme.I stedet diskuteres disse spørgsmål i psykologi, antropologi sociologi, psykiatri, filosofi, og i teologi, idet "ansvar" er et både historisk og semantisk begreb. Nogle gange diskuteres lederes psykopati, men spørgsmålet er, om organisationer ikke blot mangler sprog for de tabuiserede spørgsmål? En chef er vel ikke nødvendigvis psykopat, fordi han/hun fyrer medarbejdere i en omstillingssituation? Det er vel at tage ansvar, men hvorfor taler medarbejdere og stake holders om "skyld", at lederen er "skyld" i de problemer, der opstår, når noget går galt? Hvordan bærer man sig ad med at træffe etisk forsvarlige beslutninger i forhold til de vanskelige spørgsmål? Hvad er den menneskelige side af ledelsen, og hvilken subjektopfattelse gør litteraturen brug af i forhold til ledelse?
Dette valgfag tager de tabuiserede spørgsmål ind i forhold til ledelseslitteraturen og spørger, hvad det gør ved lederen som person at skulle forholde sig til disse grundlæggende spørgsmål. Faget hjælper de studerende som kommende ledere og rådgivere til beslutningstagere indsigt i de vanskelige sider af ledelse på en nuanceret måde, ud fra psykologi og filosofi.

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger og dialog. Der vil endvidere være oplæg fra eksterne undervisere.
Panopto-videoer på CANVAS indgår som supplement til undervisningen. Dvs. de uddyber fagets litteratur nærmere. Panopto-videoerne i CANVAS gennemgår endvidere centrale pointer fra faget.

Videoerne indeholder således:
1. intro til faget
2. gennemgang af central litteratur
3. overordnet fremstilling af pointerne fra litteraturen i forhold til læringsmål
4. forberedelse til eksamen

Derudover er der en Peergrade-øvelse, som forbereder til eksamen.
Feedback i undervisningen
Jeg holder en midtvejsopgave, hvor den studerende får mulighed for at besvare en miniopgave, som svarer til eksamensopgaven i type. Der afsættes 20 minutter til individuel feedback på miniopgaven. Feedbacken omhandler forståelse af fagets litteratur, og hvordan den kan anvendes/ikke anvendes på en case.Formålet med feedbacken er at den studerende får mulighed for at teste sin viden og forståelse af faget, midt i forløbet.

Der afholdes øvelser i hver time, som forberedelse til eksamen. Der udleveres en case, hvorpå dagens litteratur skal anvendes. Der gives feedback i umiddelbar forlængelse af dagens case: både ved bordene og i plenum. Feedbacken omhandler forståelse af dagens litteratur, og hvordan den kan anvendes/ikke anvendes i forhold til dagens case.

Der er tillige mulighed for individuel feedback i min træffetid, torsdag mellem 10 og 12, efter eksamen.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 124 timer
Undervisning 36 timer
Eksamensopgave 46 timer
Foreløbig litteratur

 Camilla Sløk (2014): Blod, sved og tårer. Om ansvar og skyld i ledelse. DJØF Forlag

 

Kenneth Burke (1970). The Rhetoric of Religion: Studies in Logology. University of California Press.

 

Keith Grint (2010). The sacred in leadership: Separation, Sacrifice and Silence. in Organization Studies.

 

Sanne Udsen (2006). Psykopater i jakkesæt: Når chefen er psykopat. Lindhardt & Ringhof.

 

Kirstine Andersen. (2006): Kierkegaard og ledelse, Frydenlund

 

 

Pernille Steen Pedersen.  (2016) Slip stress ud af skammekrogen.  Gyldendal

 

Joel Haviv (2007): Medarbejder eller modarbejder: Religion i moderne arbejdsliv, Klim, herunder
følgende artikler:
- Bovbjerg, K. M.: De menneskelige potentialer i en ’stresstid’
- Eriksen, C.: Det guddommelige selv på arbejde
- Haviv, J.: Medarbejder eller modarbejder
- Rendtorff, J. D.: Religionens økonomiske fornuft
- Salamon, K. L.: Nyliberal kosmologi? åndelighed og værdibasering som arbejdspladsens teologi
- Stadil,C., i samtale med Joel Haviv: Ledelse, ansvar og religion.

Sidst opdateret den 19-06-2020