English   Danish

2020/2021  DIP-D1FMO6004U  Business Intelligence (Online)

English Title
Business Intelligence (Online)

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår, Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (1. del)
Kursusansvarlig
 • Mads Stenbo Nielsen - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
 • Statistik og kvantitative metoder/Statistics and quantitative methods
Undervisningsformer
 • Online undervisning
Sidst opdateret den 10-12-2020

Relevante links

Læringsmål
Efter at have gennemgået faget Business Intelligence skal den studerende:
 • Have en grundlæggende viden og forståelse af sandsynlighedsbegrebet, skalatyper, dataindsamlingsmetoder og statistiske fordelinger, som grundlag statistiske analyser af data og beslutninger under usikkerhed.
 • Med udgangspunkt i undersøgelsesspørgsmål, kunne pege på og beherske relevante statistiske metoder og modeller, der kan bidrage til at besvare undersøgelsesspørgsmål.
 • Kunne foretage kritiske vurderinger af de forudsætninger, som anvendte statistiske metoder og modeller bygger på, så analyseresultater kan betragtes som troværdige og pålidelige, og dermed kan bidrage til at besvare konkrete undersøgelsesspørgsmål.
 • Kunne gennemføre statistiske analyser ved anvendelse af relevant software og fortolke output.
 • Kunne redegøre for og kommunikere til såvel eksperter som ikke-eksperter konkrete statistiske analyseresultater og hvilke konklusioner, der kan drages på basis af disse.
Prøve/delprøver
Business Intelligence:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Eksamen er en 4-timers skriftlig hjemmeopgave.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer og Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget omhandler metoder til analyse af erhvervsøkonomiske data (f.eks. omsætningstal, omkostningstal, kundetilfredshedsmålinger) som grundlag for konkret beslutningstagen under hensyntagen til usikkerhed omkring den fremtidige udvikling.

 

Indhold

 • Deskriptiv statistik (kursorisk)
 • Sandsynlighedsteori, stokastiske variable og sandsynlighedsfordelinger
 • Stikprøveudvælgelsesmetoder og stikprøvefordelinger
 • Punkt- og intervalestimation
 • Konfidensinterval for og hypotesetest af én middelværdi, én andel og én varians
 • Test på to eller (flere) middelværdier, andele og varianser
 • Test i antalstabeller
 • Regressions- og korrelationsanalyse
Beskrivelse af undervisningsformer
Onlineundervisning
Feedback i undervisningen
Den studerende modtager feedback i løbet af undervisningen.
Studenterarbejdstimer
Undervisning (forelæsninger, øvelser, cases mm.) 36 timer
Forberedelse (videoer, quizzer og forberedelse til eksamen 102 timer
Sidst opdateret den 10-12-2020