English   Danish

2020/2021  DIP-D1FMO6008U  Økonomisk teori og organisationsdesign (Online)

English Title
Organisational Economics (Online)

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår, Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (1. del)
Kursusansvarlig
 • Tamas Vamosi - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
 • Organisation/Organisation
Undervisningsformer
 • Online undervisning
Sidst opdateret den 10-12-2020

Relevante links

Læringsmål
Efter at have fulgt faget skal den studerende kunne:
 • • Kunne beskrive og anvende de i faget præsenterede organisations-økonomiske teorier, modeller og begreber.
 • • Kunne diskutere de i faget præsenterede teorier og modeller, deres muligheder og begrænsninger.
 • • Kunne applicere de i faget præsenterede modeller og teorier på specifikke problemstillinger.
 • • Kunne argumentere for valg af specifikke teorier eller modeller til at håndtere problemstillinger i virksomheder.
 • • Kunne forklare hvordan teorier, modeller og begreber kan bruges til at forstå incitament-konflikter og –udfordringer, som virksomheder står overfor.
Prøve/delprøver
Økonomisk teori og organisationsdesign:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Med følgende forberedelsestid: 15 Minutter
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter og Sommer
Hjælpemidler Uden hjælpemidler
Den studerende må kun medbringe simple skrive- og tegneredskaber (ikke-digitale) i forberedelseslokalet. Det er ikke tilladt at kommunikere med andre i forberedelsestiden.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Den studerende eksamineres i 15 kendte eksamensspørgsmål.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kernen i faget ’Økonomisk teori og organisationsdesign’ omhandler virksomhedens organisationsdesign med afsæt i en eksplicit antagelse om et modsætningsforhold mellem virksomhedens og den ansattes nytte (agentproblemet). Udbyttet af faget består i at den studerende - ved at kunne analysere agentproblemet - vil være i stand til at opstille en økonomisk, teoretisk funderet organisatorisk arkitektur bestående af tre koordinerede systemer; a) et system for uddelegering af beslutningsrettigheder, b) et system for måling af performance, samt c) et system for belønning/straf.

 

Indhold:

 1. Grundlæggende økonomisk adfærdsteori (marginalræssonementet, offeromkostningstanken og nytte-begrebet)
 2. Værdiskabelse, incitamentkonflikter og kontrakter (principal-agentteori, asymmetrisk information, eksternaliteter, costless samt costly contracting)
 3. Organisatorisk arkitektur (optimal decentraliseringsgrad, trade offs)
 4. Incitament kompensation (individuel samt afdelingsmæssig performance måling og evaluering, motivation, koordination, adverse selection og moral hazard, risikodeling mellem principal og agent, transfer priser)
 5. Vertikal integration og outsourcing (’boundary of the firm’, transaktionsomkostningsteori, market failure og regulering af markeder)
Beskrivelse af undervisningsformer
Onlineundervisning
Feedback i undervisningen
De studerende modtager løbende feedback i forbindelse med undervisningen.
Studenterarbejdstimer
Undervisning (forelæsninger, øvelser, cases mm.) 27 timer
Forberedelse (videoer, quizzer og forberedelse til eksamen) 111 timer
Sidst opdateret den 10-12-2020