English   Danish

2020/2021  DIP-DHDVV4001U  International forhandling

English Title
International Negotiation

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Christian Warming - Institut for Organisation (IOA)
Administrativ kontakt: hdib@cbs.dk
Primære fagområder
 • Globalisering og international virksomhed/Globalisation and international business
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 24-03-2020

Relevante links

Læringsmål
 • have viden om den globale leders virke i interkulturel sammenhæng
 • have viden om begreberne kultur og interkulturel kommunikation
 • have indsigt i teorier og modeller om international forhandling
 • have viden om forhandlingsstrategier i interkulturel kontekst
 • Identificere og analysere komplekse forhandlingssituationer og efterfølgende tilpasse relevante forhandlingsstrategier til specifikke, interkulturelle forhold
 • analysere etiske spørgsmål i internationale forretningsforhandlinger
 • selvstændigt vurdere og bygge bro over forskellige kulturelle forskelle i internationale forhandlinger, specielt i asiatisk sammenhæng
 • at identificere og gennem forhandling nå mulige fælles mål i interkulturelle forhandlinger
Prøve/delprøver
International forhandling:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Individuel synopsis 8 sider.
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Efterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Har den studerende afleveret det skriftlige produkt til den ordinære eksamen, men er syg til den mundtlige prøve, afvikles sygeprøven på baggrund af det oprindelige produkt.

Hvis den studerende ikke har afleveret det skriftlige produkt på grund af sygdom til ordinær eksamen, skal den studerende udarbejde et produkt og deltage i den efterfølgende mundtlige sygeprøve på basis af dette.

Er den studerende ikke-bestået efter den mundtlige prøve, kan den studerende vælge at indlevere et nyt, et forbedret eller det samme produkt og på den baggrund deltage i den mundtlige omprøve.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset har til formål at sætte den studerende i stand til selvstændigt at kunne gennemføre ledelsesmæssige, internationale forhandlinger i en stadig mere global verden.

I nutidens globaliserede verden, hvor såvel chefer for multinationale selskaber som mellemledere i smv’er som en stadig større del af deres virke rejser, udstationeres og forhandler med udenlandske leverandører, kunder, samarbejdspartnere og myndigheder, kræves et stadig mere ”globalt mindset” og interkulturel forståelse som forudsætning for lederens evne til succesfuldt at kunne analysere og gennemføre de internationale forhandlinger, som i dag er blevet en del af lederens hverdag. Succesfulde, internationale forhandlinger kræver desuden ledelsesmæssige evner til præcis at kunne vurdere og bedømme de individuelle forhandlingssituationer og gennem rette tiltag styre forhandlingerne mod et for begge parter acceptabelt resultat.
 
Kurset giver således indledningsvis den studerende viden om den globale leders virke i interkulturel sammenhæng og gennemgår begreber som ”globalt mindset”, MBI-modellen og ”cultural intelligence”. Dernæst diskuteres interkulturel kommunikation, og der ses på kulturdimensionen i internationale forhandlinger.
Efter en gennemgang af de enkelte elementer i international forhandling med tilhørende relevante forhandlingsmetoder, strategier og teorier fokuseres i separate forelæsninger med tilhørende cases på internationale forhandlinger med asiatiske lande som Kina, Indien, Japan og visse sydøstasiatiske lande. Afslutningsvis opsummeres de centrale koncepter i international forhandling, og der fokuseres på fordelene ved langsigtede win-win forhandlingsløsninger.

Beskrivelse af undervisningsformer
Fremmødeundervisning med online-elementer.
Forelæsninger, teorigennemgang, cases og videoklip vil blive suppleret med intensiv holddiskussion. Den studerende forventes på forhånd at have læst materialet til de respektive forelæsninger med henblik på aktiv diskussions- deltagelse.
Feedback i undervisningen
I lektionsforløbet afholdes en multiple choice-quiz med umiddelbart feedback, og som optakt til eksamen skal de studerende over nogle uger udarbejde en synopsis omkring et afsluttet eller igangværende interkulturelt forhandlingsforløb, hvor de studerende i forbindelse med temaudarbejdelsen løbende har mulighed for sparring og mentor-feedback med underviser til deres valgte forhandlingsforløb. Denne feedback sker såvel pr mail, i chatforum på canvas som telefonisk/skype.
Endelig tilbydes de studerende i forbindelse med forelæsningerne deltagelse i 2-3 forhandlingsrollespil, alle med direkte feedback.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 21 timer
Forberedelse (herunder øvelser) 66 timer
Eksamensforberedelse og synopsis 50 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningen ligger på lørdage kl. 9:50 - 12:35 i uge 34 - 40.

 

Afl. af skriftlig opgave uge 42 - mundtlig eksamen uge 43.

Foreløbig litteratur
 
Litteratur.
Falcão, H: Value Negotiation-How to finally get the win-win right, Pearson 2010
Udvalgte artikler, videoklip og cases.
Supplement literature: Udvalgte sider fra:
Kumar,R. and Worm, V: International Negotiation in China and India – A Comparison of the Emerging Business Giants.Palgrave Macmillan (22 Nov 2011)
Henry W.Lane, Martha L.Maznevski m.fl.. International Management Behavior, kap 1-3 (Global mindset, MBI-model), Wiley
Brett, J.: Negotiating Globally, Jossey-Bass, Wiley 2007
Ghauri and Usunier: International Business Negotiation
Sidst opdateret den 24-03-2020