English   Danish

2020/2021  DIP-DHDVV9001U  Accounting Information Systems

English Title
Accounting Information Systems

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Efterår, Sommer
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Jeanette Willert - Institut for Regnskab (RR)
Studieadministrator på HD(R):
Sara Høgh-Nielsen
Mail: hdr@cbs.dk
Primære fagområder
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
 • Strategi/Strategy
 • Supply chain management og logistik/Supply chain management and logistics
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 28-04-2021

Relevante links

Læringsmål
Fagets mål er at give de studerende grundlæggende kompetencer indenfor området ’regnskabsinformationssystemer’, herunder at bibringe de studerende en teoretisk platform, der kan fungere som udgangspunkt for at analysere og løse praktiske problemstillinger knyttet til design og brug af disse systemer.

Fokus er på de interne og eksterne faktorer, der er bestemmende for valg af systemets design. Heri indgår også en diskussion af de aktører, der bør indgå i denne proces, samt deres rolle i planlægning og opfølgning på systemets funktionalitet og dets bidrag til opfyldelse af organisatoriske målsætninger.
Prøve/delprøver
Accounting Information Systems:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Prøven er en 4 timers hjemmeopgave
Der er ingen retningslinjer for omfang af skriftlig hjemmeopgave
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Efterår og Sommer, Efterårsforløb:
Ordinær prøve: Uge 39
Syge-omprøve: Januar

Sommerforløb:
Ordinær prøve: Juni
Syge- omprøve: August


De præcise datoer for ordinær og syge- omprøven vil fremgå af MY.CBS.DK og Digital Eksamen
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Skriftlig prøve:

Individuel udarbejdelse af skriftlig hjemmeopgave på 4 timer

 

Den skriftlige opgave kan består både af multiple choice spørgsmål og spørgsmål som enten tager udgangspunkt i en kort case eller direkte i dele af bogen pensum.

 

Ved mundtlig prøve:

Der trækkes et spørgsmål som vedrører et distinkt tema indenfor Accounting Information System. 
Eksaminationen kan dog også berøre andre områder af pensum.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Indhold:

Fagets indhold kan opdeles i 4 distinkte kategorier:

 

 1. Introduktion til regnskabsinformationssystemer. Denne del af kurset bibringer den studerende et overblik over de grundlæggende koncepter knyttet til regnskabsinformationssystemer samt en introduktion til transaktionsprocesser og AIS moduler.    
   
 2. Interne kontroller og regnskabsinformationssystemer. Denne del af kurset introducerer de primære målsætninger i forbindelse med interne kontroller samt nøglebegreber knyttet til disse. Endvidere introduceres konkrete kontrolaktiviteter for specifikke aktiviteter i virksomheder. Dette inkluderer generelle kontroller (f.eks. sikkerhed og IT-infrastruktur) samt applikationskontroller (f.eks. pålidelighed og validitet i datafangst og datatransmission).
   
 3. Applikationer i regnskabsinformationssystemer. Denne del af kurset demonstrerer specifikke applikationer i regnskabsinformationssystemer. Fokus er på fire centrale forretningscyklusser:
  1) Indkøbscyklussen (’Purchasing to cash disbursements’)
  2) Produktionscyklussen
  3) Salgscyklussen (’Sales to cash collections’)
  4) Cyklus for personaleadministration og løn.
   
 4. Udvikling af regnskabsinformationssystemer. Den afsluttende del af kurset præsenterer nøglefaser vedrørende udvikling af regnskabsinformationssystemer. Fokus er på de kontekstuelle faktorer, der er bestemmende for valg af systemets design. Heri indgår også en diskussion af de aktører, der bør indgå i denne proces, samt deres rolle i planlægning og opfølgning på systemets funktionalitet og dets bidrag til opfyldelse af organisatoriske målsætninger.   

 

Pædagogik:

Det grundlæggende pædagogiske fokus er at sikre, at de studerende har grundlæggende viden om regnskabsinformationssystemer.

 

Der anvendes en anerkendt lærebog fra forlaget Pearson til formålet samt Pearson's E-learning tool: 'MyAccountingLab' og tilhørende cases til at illustrere, hvorledes AIS-teori kan anvendes i praksis.

 

Desuden gør kurset brug af gæsteforelæsere, der beskæftiger sig med design og brug af regnskabsinformationssystemer i praksis (Dette er aflyst i efteråret 2020 pga Coronavirussen). 

Beskrivelse af undervisningsformer
Fremmødeundervisning vil i efteråret 2020 udgøre 10 lektioner, mens 20 lektioner vil være i form af film og online undervisning.

I foråret 2021 vil alt undervisningen være fremmødeundervisning, med dele af online elementer.

Kurset er baseret på 30 lektioner. fordelt over syv aftner med fire lektioner, og en afsluttende aften med kun to lektioner .

Hver undervisningsgang tager udgangspunkt i udvalgte kapitler af pensum, samt cases der indeholder en af flere teoretiske og praktiske pointer fra det relevante pensum.

En standard lektion indeholder både forelæsning, interaktion mellem de studerende, case-analyse og diskussion af case eller anden form for opgaver. Faget forudsætter således forberedelse og aktiv deltagelse af de studerende.
Feedback i undervisningen
Der gives løbende feedback ved hver undervisningsgang, hvilket er en integreret del af undervisningen i form af diskussioner af på forhånd planlagte opgaver og tidligere eksamensopgaver.
Ligeledes henvises til personlig feedback ved Office hours.
Endelig har de studerende under hele kurset adgang til multiple choice-quizzer til alle kapitler i bogen på CBS Canvas.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 30 timer
Undervisningsforberedelse 80 timer
Eksamen / eksamensforberedelse 25 timer
Yderligere oplysninger

Efterår 2020

Undervisning: Uge 33 – 37 kl. 17:10-20:40

Tirsdag i uge 33 og 35 samt torsdag i uge 37 på CBS campus

Tirsdag i uge 34, 36 og 34 samt torsdag i uge 33 og 35 i form af film eller online unervisning

Det er sidste gang faget udbydes i efteråret

 

Sommer 2021 (4 quarter)

Undervisning: april – juni
Tirsdag og/eller torsdag kl. 17:10-20:40
 

 

Videopræsentation af faget

Foreløbig litteratur

Litteraturen offentliggøres på MY.CBS.DK og CBS Canvas i juli/august

 

Vær opmærksom på, at E-bøger ikke må medbringes til eksamen.

 

Foreløbig litteratur:

RS= Romney/Steinbart, Accounting Information Systems (nyeste version)https:/​/​www.academicbooks.dk/​da/​content/​accounting-information-systems-global-edition

 

Samt alt øvrigt materiale som ligges på CANVAS under faget.

Sidst opdateret den 28-04-2021