English   Danish

2020/2021  DIP-DHDVV9002U  Corporate Finance

English Title
Corporate Finance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Efterår, Sommer
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Fagansvarlig/underviser
  Mads Jensen - Institut for Finansiering (FI)
 • Michael Andersen - Institut for Regnskab (RR)
 • Fagansvarlig/underviser
  Thomas Meinert Hersom - Institut for Finansiering (FI)
Studieadministrator for HD(R):
Sara Høgh-Nielsen
Mail: hdr@cbs.dk
Primære fagområder
 • Finansiering/Finance
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 28-04-2021

Relevante links

Læringsmål
Fagets overordnede mål er at give de studerende solide kompetencer med henblik på at kunne identificere, analysere og håndtere de komplekse investerings- og finansieringsmæssige udfordringer som virksomheder møder i praksis. Fagets fokus er på at bibringe de studerende indsigt i finansiel teori med umiddelbar relevans for selskabers økonomifunktion, og gøre dem i stand til at diskutere og udarbejde konkrete anbefalinger vedrørende selskabers valg af investeringer og finansieringsstruktur.

Ambitionen er at forankre en fundamental viden om finansieringsteoriens begreber, modeller, metoder og værktøjer hos de studerende.
Prøve/delprøver
Corporate finance:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Prøven er en 5 timers hjemmeopgave.
Der er ingen retningslinjer for omfang af skriftlig hjemmeopgave
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Efterår og Sommer, -

Efterårsforløb:
Ordinær prøve: Uge 39
Syge-omprøve: Januar

Sommerforløb:
Ordinær prøve: juni
Syge- omprøve: august
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Skriftlige prøve: tager udgangspunkt i en opstillet problemstilling.

 

Mundtlig prøve: 

En normal eksamensafvikling vil være karakteriseret ved et forløb, hvor det forventes, at det er eksaminanden som indledningsvist er initiativtager til den faglige præsentation og diskussion. Det vil derfor være en god idé at påbegynde eksaminationen med en disposition for forløbet. Eksamens afvikling vil herefter bestå af en dialogbaseret udprøvning mellem eksaminand, eksaminator og censor. I den sidste del af eksaminationen bør eksaminator have mulighed for mere aktivt at kunne styre udprøvningen.


Spørgsmålene til mundtlig eksamen tager udgangspunkt i fagets målbeskrivelser samt den obligatoriske litteratur.
Spørgsmålene tager udgangspunkt i de teoriområder, der er indeholdt i faget.

 

Eksempler på eksamensspørgsmål kunne være:

 • Redegør for den statiske afvejningsteori som metode til fastlæggelse af virksomhedens kapitalstruktur.
 • Forklar hvordan rationelle, risiko-averse investorer vælger porteføljesammensætning på et marked med og uden et risikofrit aktiv.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget kan opdeles i følgende 3 hovedområder:

 

 1. Investerings- og porteføljeteori
 2. Selskabers valg af kapitalstruktur
 3. Emner i Corporate Finance
   
 • Det første hovedområde tilfører de studerende fundamental viden om finansielle begreber, modeller og metoder som er en forudsætning for forståelsen af de to andre hovedområder. De studerende vil blive introduceret til fagets antagelser vedrørende de finansielle markeder samt markedsdeltagernes adfærd. Herudover vil de studerende blive bibragt en forståelse af relevante risiko og afkast begreber, samt blive introduceret til centrale modeller til rangordning af investeringsalternativer og valg af porteføljer. Området sluttes af med en behandling af en i praksis populær model til beregning af virksomhedens egenkapitalomkostninger.

 

 • Fagets andet hovedområde sætter fokus på virksomhedernes valg af finansiering. Centrale modeller til forståelse af selskabers valg af kapitalstruktur vil blive gennemgået og diskuteret. Området vil behandle de gængse kapitalformer – egenkapital og fremmedkapital – og bibringe de studerende en indsigt i hvordan selskabets kapitalomkostninger opgøres samt deres indflydelse på værdien af virksomheden.

 

 • Fagets tredie og sidste hovedområde behandler en række spændende og vigtige emner med stor relevans for virksomheders økonomifunktion. Betydningen af selskabernes valg af udbyttepolitik vil blive diskuteret under forskellige forudsætninger, og de studerende vil få kendskab til forskellige divergerende synspunkter vedrørende valg af udbyttepolitik. Herudover vil dette hovedområde behandle risikostyring, hvorunder der vil blive fremlagt real-life eksempler på dette områdes kritiske betydning for virksomhedernes overlevelse. Sidst men ikke mindst vil området behandle interessante og yderst relevante emner som værdiansættelse af virksomheder, fusioner & opkøb samt corporate governance.
Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisning vil i efteråret 2020 være en blanding af: Fremmøde på Campus og Online via MS Teams.

I foråret 2021 vil alt undervisningen være fremmødeundervisning, med dele af online elementer.

Undervisningen er tilrettelagt som en forelæsningsrække bestående af i alt 40 undervisningstimer. Hver undervisningsgang er centreret om nogle udvalgte kapitler i lærebogen. Det tilsigtes at skabe et overblik over fagets teori samt at forklare vanskeligt tilgængelige passager på en så let forståelig måde som muligt. Der vil blive inddraget eksempler fra praksis, hvor det findes relevant, og der vil være mulighed for at de studerende kan byde ind med egne erfaringer.

I tilknytning hertil, vil de studerende have mulighed for at udarbejde en frivillig skriftlig opgave sideløbende med undervisningen. Der vil endvidere blive arrangeret en øvelsesforelæsning, hvor tidligere eksamensopgaver gennemgås, således at de studerende får erfaring med opgaveløsning.

Herudover vil tidligere eksamensopgaver samt rettevejledninger til disse blive gjort tilgængelige for de studerende.
Feedback i undervisningen
Der gives feedback som en del af den løbende diskussion under forelæsningerne samt i forbindelse med øvelsesopgaver.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 40 timer
Eksamen 4 timer
Forberedelse 97 timer
Yderligere oplysninger

Efterår 2020:

Undervisning: Uge 33-38

Lørdag kl. 8:55-14:15, samt en enkelt torsdag kl. 17:10-20:40

Det er sidste gang faget udbydes i efteråret.

 

Sommer 2021 (4 quarter)

Undervisning: april – juni
Lørdag kl. 8:55-14:15, samt en enkelt torsdag kl. 17:10-20:40

 

Videopræsentation af faget

Foreløbig litteratur

Principles of Corporate Finance – Global Edition

Richard A. Brealey,

Forlag: McGraw Hill

13. udgave

 

Den endelige litteratur offentliggøres på MY.CBS.DK og CBS Canvas i juli/august

 

Vær opmærksom på, at E-bøger ikke må medbringes til eksamen.

Sidst opdateret den 28-04-2021