English   Danish

2020/2021  DIP-DHDVV9005U  Regnskabsanalyse og værdiansættelse

English Title
Financial Analysis and Valuation

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 10 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
  • Ole Vagn Sørensen - Institut for Regnskab (RR)
Studieadministrator for HD(R):
Pia Clasen
Mail: hdr@cbs.dk
Primære fagområder
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 26-11-2020

Relevante links

Læringsmål
Faget er overvejende anvendelsesorienteret og sigter mod at give de fornødne kompetencer til at kunne udarbejde en regnskabsanalyse samt værdiansættelse til brug i investerinsbeslutninger. Endvidere er det fagets mål at bibringe de studerende en evne til at reflektere over, hvad der kendetegner en god værdiansættelsesmodel/​teknologi samt en velgennemført regnskabsanalyse.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Forudsætter viden på niveau med faget Eksternt Regnskab på HDR
Prøve/delprøver
Regnskabsanalyse og værdiansættelse:
Prøvens ECTS 10
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Der er ingen retningslinjer for omfang af skriftlig hjemmeopgave.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter, -

Ordinær prøve: December
Syge- omprøve: Uge 10

De præcise datoer oplyses på MY.CBS.DK og Digital Eksamen
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Med følgende forberedelsestid: 20 Minutter
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Hjælpemidler: Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Den studerende må i forberedelseslokalet medbringe: Simple skrive- og tegneredskaber, egen bærbar/tablet til opslag (OBS der er ikke mulighed for opladning i eksamenslokalet), lommeregner efter eget valg, bøger inklusiv ordbøger, noter. BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre i forberedelsestiden.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Skriftlige prøve:

Tager udgangspunkt i en opstillet problemstilling.

 

Individuel udarbejdelse af skriftlig hjemmeopgave på 4 timer. 

 

Eksamen finder sted i uge 51

 

 

Ved mundtlig prøve gælder følgende: 

En normal eksamensafvikling vil være karakteriseret ved et forløb, hvor det forventes, at det er eksaminanden som indledningsvist er initiativtager til den faglige præsentation og diskussion. Det vil derfor være en god idé at påbegynde eksaminationen med en disposition for forløbet. Eksamens afvikling vil herefter bestå af en dialogbaseret udprøvning mellem eksaminand, eksaminator og censor. I den sidste del af eksaminationen bør eksaminator have mulighed for mere aktivt at kunne styre udprøvningen.

Eksamensspørgsmålene tager udgangspunkt i fagets målbeskrivelser samt den obligatoriske litteratur.
Spørgsmålene vil have en stikordsagtig karakter og tager udgangspunkt i de teoriområder, der er indeholdt i faget.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets indhold:

Faget er centreret omkring analyse af finansiel information, der primært udspringer af virksomhedernes finansielle opgørelser (årsrapporter). Teknikker inden for fundamentalanalyse undersøges detaljeret specielt med vægt på anvendelse vedrørende beslutninger, der involverer værdiansættelse af egenkapital.

De udvalgte temaer inkluderer:

  • Fordele og ulemper ved forskellige værdiansættelsesteknikker,
  • Reformulering af rapporterede finansielle opgørelser til analysebrug,
  • Beregning og tolkning af finansielle nøgletal
  • Analyse af rentabilitet og vækst
  • Udarbejdelse af proforma regnskaber samt konvertering af disse til en egentlig værdiansættelse
Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisning vil i efteråret 2020 være en blanding af: Fremmøde på Campus, Online via MS Teams, Pre-recorded film.

Faget består af 50 lektioner fordelt 30 forelæsninger og 20 øvelsestimer. Hver forelæsning (3 lekt.) er centreret omkring udvalgte temaer i lærebogen/pensum. I forlængelse af forelæsningerne gennemgås og diskuteres løsninger på øvelser/cases ved den efterfølgende undervisning. Formålet med øvelserne er at indlære de studerende de anvendter metoder, der afdækkes i de respektive kapitler/temaer. Sideløbende hermed arbejdes med en gennemgående case (casevirksomhed), hvor de studerende udarbejder relevante analyser for til sidst at foretager en egentlig værdiansættelse. Formålet hermed er, at de studerende får mulighed for at arbejde med en virkelighedsnær og anvendelsesorienteret tilgang til faget.
Feedback i undervisningen
Der gives feedback på øvelser/cases, der er forberedt hjemme, ved at underviser på den efterfølgende undervisningsdag gennemgår løsningen med mulighed for at diskutere beregningsmetoder og afklare tvilvssprøgsmål.

De studerende har under kurset adgang til en række multiple choice-quizzer, der giver feedback på svarmulighedsniveau.


Studenterarbejdstimer
Undervisning 50 timer
Eksamen 4 timer
Forberedelse 221 timer
Yderligere oplysninger

Undervisning:

Uge 40-50, kl. 17.10
Tirsdage 2 lektioner + Torsdage 3 lektioner, 

 

 

Videopræsentation af faget

 

Foreløbig litteratur

Litteraturen offentliggøres på MY.CBS.DK og CBS CANVAS i august/september

 

Vær opmærksom på, at E-bøger ikke må medbringes til eksamen.

Sidst opdateret den 26-11-2020