English   Danish

2020/2021  DIP-DKONO1005U  Procurement og supply chain i et markedsperspektiv

English Title
Procurement and supply chain in a market perspective

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • OM
  Kim Sundtoft Hald - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
 • Kim Østergaard - CBS Law
Primære fagområder
 • Markedsføring/Marketing
 • Strategi/Strategy
 • Supply chain management og logistik/Supply chain management and logistics
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 05-05-2020

Relevante links

Læringsmål
 • Identificere og forklare modeller og teorier til belysning af strategisk indkøb, sourcing og forsyningsledelse.
 • Anvende modeller og teorier til kritisk refleksion over muligheder og begrænsning for strategisk indkøb, sourcing og forsyningsledelse i egen organisation og supply chain eller anden empirisk kontekst.
 • Reflektere over teoriernes og modellernes relevans og anvendelighed.
Prøve/delprøver
Procurement of supply chain i et markedsperspektiv:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Forår og Forår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget kan opdele i fire hovedområder.

 

Faget tager afsæt i en introduktion til indkøb og supply chain management. I denne del gives en grundig indføring i indkøbsprocessen, indkøbspolitikker og indkøbsprocedurer. Forsyningsledelse og integration i virksomheden samt på tværs af forsyningskæden diskuteres også teoretisk og eksemplificeres i praksis.  

 

Fagets anden del omfatter en indføring i centrale indkøbsanalyser og udarbejdelse af indkøbsstrategi. Leverandørudvælgelse behandles ligeledes i denne del.

 

Kontraktindgåelse og forhandling er overskriften på fagets tredje hovedområde. Her opbygges en teoretisk indsigt i forhandlingens mekanismer, kontraktledelse samt indkøbslovgivning og etik.

 

Endelig i fagets sidste og fjerde hovedområde behandles udvikling af leverandører og leverandørrelationer. Særligt skabes der grundlag for analyse og udvikling af værdiskabelse, tillid, magt og attraktivitet i købervirksomhedens relationer med de strategiske vigtige leverandører.  

Beskrivelse af undervisningsformer
Faget anvender et varierende udvalg af undervisningsmetoder, herunder case-baseret undervisning og diskussion samt litteratur/teori-baseret diskussion samt deltager-fremlæggelser. Faget er dialog-baseret, og deltagere skal derfor forvente en høj grad af involvering. Workshops i form af case-analyser og øvelser samt præsentation og diskussion er en naturlig integreret del af faget samt fremmødeundervisningen.
Feedback i undervisningen
Deltagerne kan opnå feedback gennem forskellige kilder: Disse er:
- Personlige diskussioner med underviserne og kursusansvarlig ved brug af officehours.
- Case-opgaver og øvelser ved fremmødeundervisning.
- Deltager præsentationer ved fremmødeundervisning.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 32 timer
Arbejde mellem fremmøde (Læse, Øvelser og Case-analyser mv.) 64 timer
Forberedelse til og gennemførsel af eksamen 42 timer
Foreløbig litteratur
Monczka, R. M., Handfield, R. B., Giunipero, L. C., & Patterson, J. L. (2015). Purchasing and supply chain management. Cengage Learning.
Sidst opdateret den 05-05-2020