English   Danish

2020/2021  DIP-DREGO1031U  Seminarrække i Regnskab og Økonomistyring

English Title
Seminar in Financial and Management Accounting

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
  • Michael Andersen - Institut for Regnskab (RR)
Studieadministrator for HD(R):
Pia Clasen
Mail: hdr@cbs.dk
Primære fagområder
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 12-05-2020

Relevante links

Læringsmål
Den studerende skal opnå en anvendelsesorienteret, men teoretisk velfunderet forståelse for en række regnskabs- og økonomistyringsmæssige problemstillinger og i forbindelse hermed kunne reflektere over og anvende relevante regnskabsteorier, modeller og metoder til løsningen heraf.

Den studerende skal endvidere udvikle en kompetence i at fremlægge en udvalgt regnskabsmæssig problemstilling skriftligt og mundtligt over for andre og i at kunne forholde sig fagligt kritisk til andres analyser og løsningsforslag inden for fagområdet.

Endelig skal seminaret udvikle den studerendes evne til at foretage større sammenhængende regnskabs- og økonomistyringsmæssige analyser på et akademisk grundlag som en træning til det senere afgangsprojekt.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Faget udgør et progressivt forløb, hvorfor der gælder følgende forudsætning for tilmelding til Seminarrækken

1) Den studerende har været udprøvet eller er tilmeldt prøverne i de obligatoriske fag (Eksternt regnskab, Økonomistyring; Forretningforståelse og økonomi)

2) Den studerende har været udprøvet eller er tilmeldt prøverne i valgfag på i alt 15 ECTS
Prøve/delprøver
Seminarrække i Regnskab og Økonomistyring:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 3
Omfang af skriftligt produkt Max. 25 sider
Opgavetype Seminaropgave
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
75 min. pr. gruppe, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter, Ordinær seminar afviklings i december.

Syge- omprøve slut februar / start marts
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Individuel mundtlig prøve på 20 min. på baggrund af individuelt skriftligt produkt på 10 - 15 sider.
Beskrivelse af eksamensforløbet

De studerende inddeles i grupper på 3 personer. Der gives ikke dispensation til ændring af gruppestørrelse.

 

Seminargrupperne skal: 

  • Skrive og aflevere et seminar på max. 25 sider.
  • Mundtligt forsvare deres eget seminar.
  • Være opponent på et andet seminar.

 

Der afsættes 1 time til hver seminargennemgang, hvor seminargruppen henholdsvis forsvarer deres skriftlige produkt og modtager konstruktiv kritik fra opponenterne.

 

Læs nærmere om afviklingen af seminarforløbet længere nede.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Såvel obligatoriske fag som HD(R) valgfag, udbyder en række temaer (4-8 stk.), som seminargrupperne kan vælge at skrive inden for. Seminargrupperne kan ikke vælge inden for hvilket fag, de skal skrive seminar. Dette foregår administrativt ud fra bl.a. hvilke valgfag, den enkelte har valgt, samt hensynet til en bred studenterfordeling på tværs af fagene. Indenfor det enkelte fags udbudte temaer kan seminargrupperne frit vælge, hvilket tema,de ønsker at skrive om, dog under hensyntagen til, at der skrives seminarer indenfor hovedparten af fagets udbudte temaer. Seminargrupperne formulerer herefter selv det endelige emne inden for det tema de har valgt at skrive om. Emnet skal godkendes af seminarvejlederen.

 

Seminarrækken starter med 2 indledende forelæsninger i erhvervsøkonomisk metode og projektskrivning. Denne del fokuserer på:
•    Grundlæggende indsigt i hvordan viden genereres, testes og vurderes på

     dokumenteret måde.
•    Udarbejdelse af problemformulering og undersøgelsesspørgsmål.
•    Opstilling af undersøgelsesdesign.
•    Kvalitative og kvantitative metoder til indsamling, analyse og fortolkning af

     data.

 

Efter de indledende forelæsninger udarbejder grupperne det skriftlige seminar. Hver gruppe tildeles en vejleder og 2 timers vejledning. Vejledningen er primært tiltænkt begyndelsen af skriveprocessen, hvor emneformulering skal udarbejdes og disponeringen af seminaret skal afklares. Der kan dog også ske en vejledning ved udvalgte problemstillinger senere i skriveprocessen. 

 

Der afsættes 1 time til hver seminargennemgang, hvor seminargruppen henholdsvis forsvarer deres skriftlige produkt og modtager konstruktiv kritik fra opponenterne.

 

Afviklingen kan forløbe således:  
•    Seminargruppen præsenterer, perspektiverer og reflekterer over deres seminar.
•    Opponentgruppen giver en forberedt underbygget kritik af det foreliggende

      seminaroplæg.
•    Opponentgruppen fremlægger nogle emner, der relaterer sig til seminaret, til åben

     diskussion.
•    Seminarvejlederens afsluttende kritik af dels det præsenterede seminar og dels af

     forløbet på seminargennemgangen. 

 

Bedømmelsen gives som en karakter efter 7-trinsskalaen. I bedømmelsen indgår: 
•    Det skriftlige seminar.
•    Forsvar af gruppens eget seminar.
•    Opponering af en anden gruppes seminar.

 

Seminarvejlederen giver én samlet karakter baseret på en helhedsvurdering af ovenstående 3 punkter. Der gives ingen delkarakterer. Der tillægges ikke de enkelte elementer i bedømmelsen separate vægte. Men det vil være normalt, at seminargruppens eget seminar tillægges størst betydning ved karaktergivningen. Der gives individuel karakter til seminargruppens medlemmer. Der medvirker ikke ekstern censur.

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger.
Individuel vejledning af seminargrupper.
Dialogbaseret undervisning i forbindelse med forsvar af eget seminar samt opponering på anden gruppes seminar.
Feedback i undervisningen
Mundtlig feedback gives kollektivt til fremmødeundervisningen på baggrund af de studerendes skriftlige seminar samt mundtlige forsvar og oppolering.

Der gives endvidere individuel feedback I forbindelse med den vejledningen som tildeles i forbindelse med udarbejdelsen af seminarrækkens skriftlige del.
Studenterarbejdstimer
Indledende forelæsningsrække 10 timer
Udarbejdelse af seminarets skriftlige del 100 timer
Forsvar af eget seminar 10 timer
Opponering 30 timer
Yderligere oplysninger

Efterår 2020

Undervisning: Start september
 

Sidst opdateret den 12-05-2020