English   Danish

2020/2021  KAN-CCMVV1147U  Corporate Governance

English Title
Corporate Governance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 100
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Caspar Rose - Institut for Regnskab (RR)
Primære fagområder
  • Corporate governance/Corporate governance
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Finansiering/Finance
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 09-04-2021

Relevante links

Læringsmål
Undervisningen sigter på at give de studerende en solid indsigt i corporate governance, der analyserer hvorledes interessekonflikterne mellem ledelsen i børsnoterede selskaber og aktionærerne kan mindskes. Analysen tager udgangspunkt i erhvervsøkonomisk teori og empiri, men indeholder ligeledes elementer fra børs- og selskabsretten. Formålet med faget er at udstyre de studerende med nogle værktøjer, som gør dem i stand til at vurdere et selskabs corporate governance struktur samt forholde sig kritisk til debatten om corporate governance.
  • Den studerende skal være i stand til at redegøre for principal-agent problemstillingen samt agentomkostningerne, der opstår som følge af adskillelsen mellem ejerskab og kontrol.
  • Den studerende skal være i stand til at redegøre for principperne for incitamentskontrakter.
  • Den studerende skal være i stand til at forklare fagets begreber, især konsekvenserne af imperfekt information dvs. adverse selection og moral hazard.
  • Den studerende skal kunne redegøre for fordele og ulemper ved en bestemt governance struktur.
  • Den studerende skal kunne forholde sig kritisk til de gældende anbefalinger for god selskabsledelse.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Faget bygger videre på de studerendes viden fra HA, primært finansiering.
Faget er lukket for studerende fra AEF- og FSM-linjen samt for cand.merc. int.
Prøve/delprøver
Corporate Governance:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 24 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Der indledes med en indføring i principal-agent teorien herunder begreberne moral hazard og adverse selection, som er de negative effekter som følge af asymmetrisk information mellem principalen (ejeren) og agenten (direktøren).
 

Dernæst behandles principperne for incitamentsaflønning samt spørgsmålet om efficient risikodeling mellem parterne. Koncentreret ejerskab analyseres, herunder de institutionelle investorers rolle som aktive ejere samt fondsejerskab. Optimal sammensætning af bestyrelsen diskuteres indgående med udgangspunkt i danske og internationale studier.
 

Den juridiske beskyttelse af aktionærerne analyseres i et retsøkonomisk perspektiv, herunder spørgsmålet om ledelsens loyalitetsforpligtelse. Endeligt analyseres markedet for ledelsesfjendtlige virksomhedsovertagelser (takeovers), herunder anvendelsen af forskellige overtagelsesværn. Faget tager udgangspunkt i danske institutionelle forhold, men der drages paralleller til udlandet.
 

Fagets udvikling af personlige kompetencer:

Den studerendes analytiske kompetencer trænes, således at man bliver i stand til at vurdere fordele og ulemper ved forskellige governancemekanismer. Samtidig giver faget den studerende en forståelse for, hvorledes flere fagområder såsom jura, finansiering og erhvervsøkonomi kan integreres. Anvendelsen af diskussionsoplæg giver den studerende mulighed for at erhverve indsigt via en erhvervsøkonomisk forståelse.

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger.
Feedback i undervisningen
Kan ske løbende under undervisningen og evt. efter eksamen i mine office hours
Studenterarbejdstimer
Undervisning 33 timer
Forberedelse 147 timer
Eksamen 26 timer
Foreløbig litteratur

Materialesamling med artikler, herunder

- Investor protection and corporate governance, La Porta et al. (2000), Journal of Financial Economics, 58, pp 3-27

- Law and finance, La Porta et al. (1998), Journal of Political Economy, 106, pp. 1113-1154

- Stakeholder versus shareholder value – a matter of contractual failures, Rose (2004), European Journal of law and Economics, 18, pp.77-97

- Governance indicies and valuation: Which causes which?, Lehn et al. (2006), working paper, Katz Graduate School of Business

Sidst opdateret den 09-04-2021