English   Danish

2020/2021  KAN-CCMVV4013U  Markedsføringsret – ulovlig og lovlig markedsføring.

English Title
Marketing Law – legal and illegal marketing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Jan Trzaskowski - CBS Law
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Kommunikation/Communication
  • Markedsføring/Marketing
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 10-01-2020

Relevante links

Læringsmål
Den studerende skal være i stand til at demonstrere et overordnet overblik over retsområdet ved at:
  • identificere og forklare grundlæggende begreber inden for faget i et klart og korrekt sprog;
  • gengive hovedindholdet og forklare betydningen af fagets retskilder;
  • udvælge, formulere, og diskutere eksempler, der er tilstrækkelig komplekse til at demonstrere den studerendes forståelse af fagets juridiske problemstillinger;
  • identificere juridiske problemstillinger i konkrete eksempler, og argumentere juridisk for løsning af problemstillingen samt foreslå tiltag til at imødekomme ulovligheder eller på anden måde forbedre konkrete parters retsstilling; og
  • reflektere over den samfundsmæssige betydning og begrundelse for en given retstilstand inden for fagets retsområde.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Ingen forudsætninger. Kan ikke tages af cand.merc.jur.-studerende pga. overlap med obligatorisk fag.
Prøve/delprøver
Markedsføringsret - ulovlig og lovlig markedsføring:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 2-4
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Definition af sideantal:
Grupper af:
2 studerende max. 5 sider.
3-4 studerende max. 10 sider.

Bemærk at dette er en gruppe eksamen. Har du problemer med at finde en gruppe, kan du kan kontakte den fagansvarlige, som vil hjælpe med at placere dig i en gruppe.

Studerende som ønsker en individuel eksamen har muligvis mulighed for at skrive en afløsningsopgave i faget. Se venligst cand.merc. regler for mere information.
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
15 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
*Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af det skriftlige produkt til den ordinære eksamen, men ved dokumenteret sygdom ikke deltaget i den mundtlige prøve, afvikles sygeprøven på baggrund af det allerede indleverede skriftlige produkt.

*Hvis en hel gruppe ikke består den mundtlige udprøvning, skal gruppen genindlevere et revideret skriftligt produkt.

*Har en studerende i gruppen ikke bestået den mundtlige udprøvning, skal fagansvarlig bestemme om den studerende skal indlevere et revideret produkt og på den baggrund deltage i den mundtlige omprøve, eller om den studerende kan gå til omprøve i det oprindelige skriftlige produkt.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Efter en kort præsentation af de studerendes synopsis vil der ske en diskussion af denne, efterfulgt af diskusioner af/perspektivering til andre emner inden for pensum.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Markedsføring er centralt for de fleste virksomheder. Dette kursus giver en grundig introduktion til markedsføringsretten og behandler særlige problemstillinger, som fx vildledende markedsføring, direkte markedsføring og markedsføring i sociale medier. Formålet er at give den studerende værktøjer til at vurdere lovligheden af markedsføringsplaner og konkrete markedsføringsaktiviteter.
 

Der benyttes case-baseret undervisning mhp. anspore diskussioner og derved skabe forståelse for den kompleksitet markedsføringsretlige spørgsmål ofte besidder. Der inddrages elementer fra afsætnings- og adfærsøkonomien samt andre relevante discipliner for at skabe forståelse for den kontekst markedsføringsretten skal forstås i. Endelig lægges der stor vægt på EU-rettens betydning for national markedsføringsret, herunder mulighederne for markedsføring over grænserne.

 

Fagets udvikling af personlige kompetencer:
Den studerende bliver i stand til at vurdere, hvornår markedsføring er lovlig samt hvordan ulovlig markedsføring kan lovliggøres. Desuden får den studerende forståelse for, hvordan en virksomhed kan beskytte sin position på markedet ved hjælp af varemærker og andre forretningskendetegn.

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen baseres på forelæsninger, casediskussioner og småopgaver.
Feedback i undervisningen
På baggrund af gruppearbejde med cases foretages studenterpræsentationer, som diskuteres i plenum.
Studenterarbejdstimer
Deltagelse i undervisning 33 timer
Forberedelse 87 timer
Eksamen og forberedelse heraf 87 timer
Foreløbig litteratur

Peter Møgelvang-Hansen, Thomas Riis og Jan Trzaskowski: Markedsføringsretten (3. udgave, 2017).

Sidst opdateret den 10-01-2020