English   Danish

2020/2021  KAN-CCMVV5030U  Banksektoren: Regulering og finansiel rapportering

English Title
Credit institutions: Regulation and financial reporting

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 22
Max. antal deltagere 80
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
 • Kursusansvarlig
  Thomas Riise Johansen - Institut for Regnskab (RR)
Undervisningen foretages af et hold af eksterne undervisere med omfattende erfaring indenfor rådgivning og revision af finansielle virksomheder.
Primære fagområder
 • Finansiering/Finance
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 04-06-2020

Relevante links

Læringsmål
Målet med faget er, at den studerende efter undervisningsforløbet i faget kan
 • Redegøre for betydningen af kreditinstitutter
 • Redegøre for udviklingen inden for kreditinstitutter, herunder indvirkningen af fintech (financial technology)
 • Redegøre for tilsyn med kreditinstitutter
 • Redegøre for lovmæssige krav til ledelsen af kreditinstitutter
 • Demonstrere tilstrækkelig overblik over regnskabslovgivning og regnskabsstandarder til at kunne udpege relevante bestemmelser til løsning af praktiske problemer.
 • Redegøre for krav til solvens og likviditet
 • Demonstrere overblik over krav til revision af banker, herunder samspil med Finanstilsynet
Forudsætninger for at deltage i kurset
Der kræves et grundlæggende kendskab til International Financial Reporting Standards og kendskab til teknikker for regnskabsanalyse.
Prøve/delprøver
Banksektoren: Regulering og finansiel rapportering:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål er at give den studerende kendskab til udvalgte emner relateret til kreditinstitutter omfattende aktiviteter, regulering og tilsyn, finansiel rapportering, revision samt konsekvenserne af finanskrisen og indvirkningen af nyere teknologier (fintech).

Faget er baseret på, at den studerende som forberedelse til de enkelte lektioner læser relevant litteratur samt løser eventuelle cases, som vil danne grundlag for undervisningen. Lektionerne vil bestå af en kombination af oversigtsforelæsninger og diskussion af litteratur og cases. Undervisningen er således baseret på dialogbaseret pædagogik og stiller store krav til den studerendes forberedelse og aktive deltagelse.

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger samt dialogbaseret undervisning på baggrund af litteratur og cases.
Feedback i undervisningen
Facilitering af gruppediskussioner omkring case-problemstillinger, herunder underviserfeedback på diskussionen.
Studenterarbejdstimer
Undervisningstimer 33 timer
Forberedelse til undervisning 140 timer
Eksamensforberedelse 30 timer
Foreløbig litteratur

Henrik Barner Christiansen, Susanne Dolberg, Sean Hove, Peter Rostrup Nielsen, og Lars Stage (2017) ”Pengeinstitutter i Danmark - virksomhed og regulering”, 1. udgave, 2017, Karnov Group.

Relevant lovgivning, standarder og vejledninger samt litteratur og fortolkningsbidrag relateret til regnskabsaflæggelse og revision i kreditinstitutter.

Sidst opdateret den 04-06-2020