English   Danish

2020/2021  KAN-CFIRO1069U  Fixed income og derivater

English Title
Fixed income og derivater

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7.5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
 • Fixed income
  Søren Ulrik Plesner - Institut for Finansiering (FI)
 • Fixed income
  Søren Ulrik Plesner - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
 • Finansiering/Finance
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 11/12/2020

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • Demonstrere en god forståelse af, hvordan fixed-income instrumenter og derivater handles og benyttes i forbindelse med investering og risikostyring.
 • Demonstrere en god forståelse af afkast-risiko egenskaber ved fixed income instrumenter og derivater.
 • Demonstrere en god teoretisk og praktisk forståelse af, hvordan fixed income instrumenter og derivater prissættes og hvordan risici ved isse kan kvantificeres og styres.
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes (se § 13 i studieordningen): 2
Obligatoriske hjemmeopgaver
De studerende skal individuelt have 2 ud af 4 obligatoriske quizzer godkendt. Heraf mindst én indenfor Fixed income OG én indenfor Derivater.
En obligatorisk aktivitet godkendes ved at opnå mindst 75% rigtige besvarelser.

Der vil ikke blive givet flere forsøg før den ordinære eksamen til at bestå det påkrævede antal obligatoriske aktiviteter. Hvis den studerende ikke har bestået det påkrævede antal obligatoriske aktiviteter eller har været syg, vil den studerende ikke have mulighed for at gå til den ordinære eksamen.

Hvis den studerende forud for re-eksamen stadig mangler godkendelse til det antal obligatoriske aktiviteter og opfylder de betingelser, der er fastsat i studieordningen, er der mulighed for en ekstra opgave.

Den ekstra opgave er en 10-siders hjemmeopgave, der dækker det krævede antal obligatoriske aktiviteter. Hvis den er godkendt, vil den studerende kunne deltage i re-eksamen.
Prøve/delprøver
Fixed income og derivater:
Prøvens ECTS 7.5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Intet maksimalt antal sider, de studerende har 4 timer til at gennemføre opgaven.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter og Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med dette kursus er at give den studerende en god introduktion til de danske og internationale ”fixed income” og derivatmarkeder og en grundlæggende teoretisk og praktisk forståelse for afkast-risiko egenskaberne ved de instrumenter, der handles på disse markeder. Kurset skal endvidere give den studerende en godt grundlag for at følge undervisningen i de dele af fagene ”Porteføljeteori” og ”Corporate Finance”, som inddrager elementer af obligations- og derivatteorien.

 

Kurset er opdelt i to lige store dele. Første del (8 forelæsninger + øvelser) omhandler ”fixed income” markeder og instrumenter, dvs. obligationer og obligationsanalyse. Anden del omhandler derivater, herunder instrumenter som forwards, futures, swaps og forskellige former for optioner.

 

første del ser vi bl.a. på følgende:

 

 • "Fixed Income" markeder og instrumenter med hovedvægt på obligationer og obligationsmarkeder.

   

 • Sammenhængen mellem kurs og effektiv rente for fastforrentede obligationer samt beregning og fortolkning af kurs/effektive rente efter danske og internationale konventioner. Vi diskuterer/ kritiserer forudsætningerne bag fortolkning af den effektive rente som afkastmål.

   

 • Bestemmelse af nulkuponrentestrukturen, fortolkning af dens udseende samt anvende denne til værdiansættelse af fastforrentede obligationer og til beregning af forwardrenter.
   
 • Kendetegnene ved konverterbare obligationer, rentetilpasningslån, garantilån og indeksobligationer.
   
 • Risikonøgletallene varighed, modificeret varighed og konveksitet. Vi beregner og fortolker disse nøgletal og demonstrerer deres anvendelse sammen med mål for den effektive rente i forbindelse med afkast- og risikoanalyse på enkeltinvesteringer.  Risikomålenes anvendelighed til opgørelse og styring af risiko i en porteføljesammenhæng gennemgås på kurset ”Porteføljestyring” og indgår således IKKE i pensum for DETTE kursus.   

   

 • Beskatningsformer af obligationsinvesteringer og disses betydning for værdiansættelse og risikonøgletal.

 

anden del ser vi bl.a. på følgende:

 

 • Særpræg ved derivatkontrakter og derivatmarkeder.
   
 • Derivaters anvendelse til investering og risikoafdækning.

   

 • Særpræg ved derivaters prisdannelse, modeller for prissætning og anvendelse heraf i praksis. Der lægges bl.a. vægt på, at give den studerende en god, grundlæggende forståelse for optionsmodeller, herunder navnlig Black-Scholes og binomialmodelen, idet en sådan forståelse vil danne grundlag for at følge undervisningen i de dele af faget ”Corporate Finance”, som involvere brugen af sådanne modeller.   
   
 • Derivaters grundlæggende anvendelse i styringen af finansielle risici i teori og praksis.

   

 • Risici ved derivatinstrumenter, herunder modpartsrisiko.

 

 

Kurset benytter sig i vidt omfang af ”blended learning” med en blanding af teoretiske forelæsninger, videoer, online quizzer, aktuelle artikler (f.eks. Bloomberg, Financial Times, Børsen) og naturligvis praktiske øvelser/opgaver.     

   

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger og øvelseshold. "Blended Learning" med omfattende brug af videoer og andre online elementer.

Bortset fra den første forelæsning vil alle forelæsninger være online pre-recorded. Øvelseshold afvikles on campus.
Feedback i undervisningen
De studerende har under hele kurset adgang til 4 (obligatoriske) multiple choice-quizzer på CBS Canvas. Der gives feedback på svarmulighedsniveau, dvs. at den studerende får at vide, hvorfor hendes/hans svar er forkert og en ledetråd til, hvor hun/han kan læse op på stoffet inden næste forsøg.

Endvidere gives der generel feedback via videoer, der fokuserer på særlige "trouble spots", som er konstateret ved besvarelsen af quizzerne, og disse adresseres også ved efterfølgende forelæsning og/eller øvelsestime.

Den enkelte studerende kan endvidere søge individuel feedback ved møde med undervisere(n) inden for de fastsatte "office hours" eller efter aftale. Den/de studerende skal selv booke tid til denne form for feedback, som efter aftale kan gennemføres via "Skype" eller andet medie.

I tillæg til ovenstående gives der øjeblikkelig, digitalt feedback (via Smartphone eller PC) på små "concept check" spørgsmål i programmet SOCRATIVE.Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 32 timer
Forberedelse til forelæsninger 64 timer
Øvelser 14 timer
Forberedelse til øvelser 42 timer
Eksamen 4 timer
Forberedelse til eksamen 50 timer
Foreløbig litteratur

J. Hull: Fundamentals of Futures and Options Markets, GLOBAL EDITION. Pearson, (8. udg.).
M. Christensen: Obligationsinvestering, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, (9. udg.).
Noter, øvelser, regneark, diverse artikler og videoer (bliver gjort tilgængelige online).
 

Sidst opdateret den 11/12/2020