English   Danish

2020/2021  KAN-CHRMO1085U  Performance Management

English Title
Performance Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Allan Hansen - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
  • Human resource management/Human resource management
  • Organisation/Organisation
  • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 26-06-2020

Relevante links

Læringsmål
  • Den studerende skal forstå og redegøre for teorierne og teoretiske begreber som ligger til grund for fagets analyser og udpegning af centrale performance management problemer
  • Den studerende skal være i stand til at relatere og diskutere de forskellige teorier og begreber fra forskellige discipliner, der anvendes på kurset til hinanden.
  • Den studerende skal kunne bruge teorierne og de teoretiske begreber til at analysere cases og praktiske situationer
  • Den studerende skal på basis af analyserne være i stand til at komme med løsningsorienterede designforslag til de performance management problemstillinger, der behandles på faget.
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes (se § 13 i studieordningen): 1
Obligatoriske hjemmeopgaver
Den studerende skal får 1 ud af 2 opgaver/aktiviteter godkendt for at kunne gå til eksamen i kurset

Multiple choice test (i første halvdel af kurset)
• Besvarelsen skal uploades

Hjemmeopgave (i anden halvdel af kurset)
• De studerende skal skrive et essay i grupper baseret på en opgave som underviseren udleverer
• Antal studerende per gruppe er 4-5
• Sideantal: 5 sider per gruppe
• Hver gruppe modtager 20 minutters feedback af underviser baseret på dennes vurdering af essay’et.

Der vil ikke blive givet flere forsøg før den ordinære eksamen til at bestå det påkrævede antal obligatoriske aktiviteter. Hvis den studerende ikke har bestået det påkrævede antal obligatoriske aktiviteter eller har været syg, vil den studerende ikke have mulighed for at gå til den ordinære eksamen.

Hvis den studerende forud for re-eksamen stadig mangler godkendelse til det antal obligatoriske aktiviteter og opfylder de betingelser, der er fastsat i studieordningen, er der mulighed for en ekstra opgave.

Den ekstra opgave er en 10-siders hjemmeopgave, der dækker det krævede antal obligatoriske aktiviteter. Hvis den er godkendt, vil den studerende kunne deltage i re-eksamen.
Prøve/delprøver
Performance Management:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Med følgende forberedelsestid: 20 Minutter
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter og Vinter
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Den studerende må i forberedelseslokalet medbringe: Simple skrive- og tegneredskaber, egen bærbar/tablet til opslag (OBS der er ikke mulighed for opladning i eksamenslokalet), lommeregner efter eget valg, bøger inklusiv ordbøger, noter. BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre i forberedelsestiden.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Dette fag sætter fokus på den kerneopgave i HRM, der drejer sig om måling, evaluering og ledelse af performance i organisationer. Faget diskuterer, hvordan performance information bliver en helt central brik både i skabelse og løsning af organisationers koordinations og motivationsproblemer. Undervisningen har til formål at udvikle de studerendes kompetencer i forhold til analyse og design af en række centrale elementer i performance management systemer og processer. De omfatter spørgsmål om 1) hvad er organisatorisk performance?, 2) hvordan kan det måles og evalueres?, 3) hvorfor og hvordan skaber performance information organisatorisk værdi?, og 4) hvordan indgår denne information i design af belønningssystemer, feedback processer og organisationens strategiske styring?

 

Faget tager afsæt i en organisationsøkonomisk teoretisering af fagområdet, men udbygger gradvist en tværdisciplinær analyseramme, der trækker på både økonomiske, sociologiske og psykologiske perspektiver. Herigennem udvikles et begrebsapparat, der kan bruges til at forstå den ’hårde’ såvel som den ’bløde’ del af PM og samtænke forskellige former for målinger og evalueringer, der alle har central betydning for, hvordan performance management folder sig ud i organisationer. For eksempel drejer diskussionen om måling sig ikke kun om måling af resultater, men også om kvalitative vurderinger af adfærd. Belønning er heller ikke alene et spørgsmål om bonus, men kan lige så vel dreje sig om forfremmelse, social anerkendelse, omdømme og medarbejderens arbejdsglæde.

 

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Dialogbaserede forelæsninger, studenterpræsentationer og diverse opgaver
Feedback i undervisningen
Der gives løbende feedback på de studerendes casepræsentationer og essays.
Studenterarbejdstimer
Undervisningsrelaterede aktiviteter 160 timer
Eksamen (inkl. eksamensforberedelse) 46 timer
Foreløbig litteratur

Faget vil benytte sig af udvalgte kapitler fra anerkendte bogudgivelser indenfor feltet samt videnskabelige artikler (se venligst referencer nedenfor). Hertil vil en række teaching cases fra Harvard Business School Press blive brugt i undervisningen.

Referencer:

 Roberts, J. (2009), The Modern Firm – Organizational design for Performance and Growth, Oxford University Press, selected chapters).

 Osterloh, M. & Frey, B. S. 2002, "Does pay for performance really motivate employees?," in Business Performance Measurement - Theory and practice, A. Neely, ed., Cambridge University Press, Cambridge.

 Friis, Hansen & Vamosi (2014). On the effectiveness of an incentive payment scheme: Exploring complementarities and substitution among elements of a management control system in a manufacturing firm, European Accounting Research

 Espeland, W.N. and Sauder, M. (2007) 'Rankings and reactivity: how public measures recreate social worlds', American Journal of Sociology 113(1): 1–40.

 Gagné, M. & Deci, E. L. (2005) Self-determination theory and work motivation, Journal of Organizational Behavior, 26, 331–362

Sidst opdateret den 26-06-2020