English   Danish

2020/2021  KAN-CJURV1151U  Erstatning og Forsikring

English Title
Law and Economics of Torts and Insurance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, MSc
Kursusansvarlig
 • Henrik Lando - CBS Law
 • Rasmus Arler Bogetoft - CBS Law
Fagadministratoransvaret hører under CBS LAW
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
 • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 08-12-2020

Relevante links

Læringsmål
Det er fagets mål, at den studerende kan
 • redegøre for virksomheders og personers retsstilling på grundlag af de regelsæt, der indgår i pensum
 • identificere erstatnings- og forsikringsretlige og dertil knyttede retsøkonomiske problemstillinger i konkrete eksempler
 • placere konkrete erstatnings- og forsikringsretlige og dertil knyttede retsøkonomiske problemstillinger i en overordnet sammenhæng på en måde, som demonstrerer overblik, indsigt og forståelse
 • analysere konkrete erstatnings- og forsikringsretlige og dertil knyttede retsøkonomiske problemstillinger
 • argumentere for fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk bedømmelse af forskellige retlige muligheder til løsning af konflikter og til sikring eller forbedring af en virksomheds retsposition
 • præsentere erstatnings- og forsikringsretlige og dertil knyttede retsøkonomiske problemer, løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger
Forudsætninger for at deltage i kurset
Faglige forudsætninger svarende til HA(jur.) og de obligatoriske fag på cand.merc.(jur.) studiet
Prøve/delprøver
Erstatning og forsikring:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Eksamen varer 3 timer. Man må aflevere så mange sider man vil.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamen bedømmes af en juridisk og en økonomisk eksaminator

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget, der bygger videre på undervisningen i erstatningsret og retsøkonomi på grunduddannelsen, går dybere ned i centrale erstatningsretlige og forsikringsretlige principper og problemstillinger og anskuer disse fra en både juridisk og retsøkonomisk synsvinkel. De juridiske aspekter af faget angår dels erstatnings- og forsikringsretlige principper dels disse anvendelse på særligt samfunds- og virksomheds-relevante risikoområder, herunder produktansvar.  Principperne  belyses bla. gennem cases. I den retsøkonomiske del anskues principperne i lyset af økonomisk teori. Den retsøkonomiske teori forklarer principperne som (i vidt omfang) samfundsmæssigt rationelle. Samtidig giver den retsøkonomiske teori en forståelse af, hvordan en virksomhed mest rationelt agerer givet den erstatningsretlige og forsikringsretlige regulering.  

Hovedoverskrifterne er

- betingelserne for erstatningsansvar

- retsøkonomisk teori for erstatningsregler og for forsikringsretlige principper

- grundlæggende teori om risikostyring og forsikringstegning

- forsikringsaftalens retlige regulering

 - de erstatningsretlige regler på forskellige risikoområder og deres forsikringsmæssige afdækning (f.eks  produktansvar, bestyrelsesansvar og rådgivningsansvar.)

 

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen består i forelæsninger og case-baserede øvelser
Feedback i undervisningen
Undervejs stilles eksamenslignende spørgsmål, hvis svar både gennemgås i plenum og efterfølgende udleveres skriftligt.
Studenterarbejdstimer
forelæsninger 33 timer
forberedelse 130 timer
eksamen 3 timer
eksamensforberedelse 40 timer
Foreløbig litteratur

Pensum er vejledende. Se lektionsplanen på Canvas for yderligere information.


Jønsson & Kjærgaard, Dansk forsikringsret, nyeste udgave

Steven Shavell: Economic Analyses of Accident Law.

Endvidere økonomiske artikler, der enten kan tilgås i biblioteket eller på nettet.

Diverse undervisningsnoter.  

Sidst opdateret den 08-12-2020