English   Danish

2020/2021  KAN-CJURV1153U  Videregående kontraktret og kontraktøkonomi

English Title
Advanced Contract Law and Contract Economics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, MSc
Kursusansvarlig
  • Henrik Lando - CBS Law
  • Jaakko Salminen - CBS Law
Fagadministratoransvaret ligger på CBS LAW
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 15-12-2020

Relevante links

Læringsmål
  • Den studerende skal opnå en dybere forståelse af centrale obligationsretlige temaer, både retsdogmatisk og retsøkonomisk
  • Den studerende skal kunne Identificere kontraktretlige og kontraktøkonomiske problemstillinger i konkrete tvister
  • Den studerende skal kunne argumentere for fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk bedømmelse af forskellige retlige muligheder til løsning af konflikter og til sikring eller forbedring af en virksomheds retsposition
  • Den studerende skal forstå det retsøkonomiske syn på kontraktretten og kunne bringe dette syn i spil ved kontraktindgåelse og konfliktløsning
Forudsætninger for at deltage i kurset
Faglige forudsætninger svarende til HA(jur.) og de obligatoriske fag på cand.merc.(jur.) studiet.
Prøve/delprøver
Videregående kontraktret og kontraktøkonomi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Eksamen varer 3 timer. Man må aflevere så mange sider man vil.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamen bedømmes af en juridisk og en økonomisk eksaminator

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget bygger ovenpå videregående obligationsret og rets- og kontraktøkonomi. Formålet er at udbygge den studerendes forståelse af centrale obligationsretlige temaer, herunder urimelighedscensur (§36 i aftaleloven) og loyalitetspligt, ændrede omstændigheder, fortolkning af ufuldstændige kontrakter, nærmest til at bære risikoen i kontraktretten og obligationsrettens øvrige grundsætninger. Disse temaer analyseres dels traditionelt retsdogmatisk dels retsøkonomisk. Den retsøkonomiske teori anvendes som forståelsesramme for de nævnte temaer. Ved at belyse kontraktretten gennem teorien om rationelle valg vil kurset samtidig hjælpe den studerende til at koncipere værdi-maksimerende kontrakter.

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen består af forelæsninger, casediskussion og –gennemgang samt øvelsesopgaver.
Feedback i undervisningen

Undervejs udleveres eksamenslignende opgaver, hvis besvarelser dels gennemgås i plenum og dels efterfølgende udleveres skriftligt. Når de studerende fremlægger svar på case-spørgsmål, får de umiddelbart feedback, både angående det juridiske og det retsøkonomiske.
Studenterarbejdstimer
forelæsninger 33 timer
forberedelse 130 timer
eksamenslæsning 40 timer
eksamen 3 timer
Foreløbig litteratur

Vejledende litteratur:
Mads Bryde Andersen & Joseph Lookofsky: Lærebog i Obligationsret I (seneste udgave)

-Lennart Lynge Andersen & Palle Bo Madsen: Aftaler og Mellemmænd (seneste udgave)

Udvalgte juridiske artikler og domme

- Lando og Norden: Note om Coase-teoremet. Undervisningsnote.

- Sepe, Simone: Good Faith And Contract Interpretation: A Law And Economics Perspective

Shavell: On the writing and the interpretation of contracts, s. 289-297

Yderligere materiale på Canvas bestående af juridiske, retsøkonomiske og kontraktøkonomiske

artikler m.v.

Sidst opdateret den 15-12-2020