English   Danish

2020/2021  KAN-CKOMV1703U  Reklamer, kulturer og mennesker i interaktion

English Title
The interaction of advertising, culture and human beings

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Andet quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 48
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, MSc
Kursusansvarlig
  • Per Durst-Andersen - Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation (MSC)
Primære fagområder
  • Interkulturelle studier/Intercultural studies
  • Kommunikation/Communication
  • Markedsføring/Marketing
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 20-02-2020

Relevante links

Læringsmål
  • Demonstrere indblik i en lang række reklamer fra primært Skandinavien, men også fra andre lande såsom Rusland og Kina
  • Forklare og diskutere de vigtigste og nyeste begreber og underbegreber inden for hermeneutik, semiotik, logik, retorik, pragmatik og kultur samt applicere dem i relevant kontekst
  • Analysere reklamer inden for fx mode, design, mad og drikke med udgangspunkt i fagets litteratur
  • Identificere reklamers retoriske og visuelle virkemidler og herunder hvordan de bringer argumenter i spil, der er med til at overbevise forbrugeren
Forudsætninger for at deltage i kurset
Introduktion til marketing og kommunikation
Prøve/delprøver
Reklamer, kulturer og mennesker i interaktion:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Med følgende forberedelsestid: 20 Minutter
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Den studerende må i forberedelseslokalet medbringe: Simple skrive- og tegneredskaber, egen bærbar/tablet til opslag (OBS der er ikke mulighed for opladning i eksamenslokalet), lommeregner efter eget valg, bøger inklusiv ordbøger, noter. BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre i forberedelsestiden.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Der gælder samme betingelser for en studerende, der er dumpet ved ordinær prøve, som for den studerende, der ikke mødte frem til ordinær prøve på grund af sygdom
Beskrivelse af eksamensforløbet

Den studerende trækker et spørgsmål typisk bestående af et emne med tilhørende analyseopgave, der er gennemgået i undervisningen. Efter at have forberedt sig i 20 minutter fremlægger den studerende sin besvarelse af emnet og sin analyse af en reklame. Når den studerende er færdig, vil vedkommende blive stillet yderligere spørgsmål, samt hørt i den del af pensummet, der er relevant for emnet og reklamen.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Efter en introduktion til kurset på 2 timer, hvor holdet inddeles i 8 grupper, følger 7 ugers undervisning fordelt med 2 timer på 2 af hinanden følgende dage. Dag 1 består af gruppefremlæggelser og opponentgruppefremlæggelser af forskellige typer af reklamer (video, still pictures uden tekst, still pictures med tekst m.m.) for fx design, tøj, mad og drikke, der bliver oploadet på CANVAS ugen før, så der er tid til at analysere dem og læse den litteratur, der knytter sig til dem. Dag 2 består af præsentation af teorier, metoder og begreber, der skal bruges til at analysere reklamerne.

Vi starter med en introduktion til sprog og krop, sprog og kultur, og sprog og kommunikation, der vil ligge som en samlet ramme omkring hele kurset. Herefter følger emner som perception og kognition, narration, produkt- og forbrugerkommunikation i supermarkeder, reklamer fra forskellige kulturer, reklamer på sociale medier og reklamekampagner. Sideløbende med disse emner introduceres der til teorier, metoder og begreber inden for hermeneutik, semiotik, logik, retorik, pragmatik og kulturanalyse, der alle skal anvendes til at forstå, hvordan en reklame er opbygget, hvad den spiller på (som bekendt oftest sex) og hvordan vi forbrugere bliver overbevist af den. 

Beskrivelse af undervisningsformer
Der veksles mellem foredrag fra lærerens side med efterfølgende diskussion og indlæg fra de studerendes side med efterfølgende opposition og almen diskussion
Feedback i undervisningen
Der gives såvel studenter- som lærerfeedback på alle de studerendes præsentationer
Studenterarbejdstimer
Undervisning 30 timer
Forberedelse 156 timer
Eksamen 20 timer
Foreløbig litteratur

Danesi, M. (2013). Semiotizing a product into a brand. Social Semiotics, 23 (4), 464-476.

Danesi, M. (2017). Visual rhetoric and semiotic. In Oxford Research Encyclopedia of Communication.

Durst-Andersen, P. (2008). Linguistics as semiotics. Saussure and Bühler revisited. Signs. International Journal of Semiotics, 2, 1-29.

Oswald, L. (2010). Developing brand literacy among affluent Chinese consumers: A semiotic perspective. Advances in Consumer Research, 37, 413-419.

Torresi, I. (2008). Advertising: A case for intersemiotic translation. Meta: journal des traducteurs/Meta: Translators' Journal, 53 (1), 62-75.

Sidst opdateret den 20-02-2020