English   Danish

2020/2021  KAN-CPSYO1802U  Eksperimentel metode

English Title
Experimental methods

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og psykologi, MSc
Kursusansvarlig
  • Jesper Christensen - Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation (MSC)
Primære fagområder
  • Metode og videnskabsteori/Methodology and philosophy of science
  • Statistik og kvantitative metoder/Statistics and quantitative methods
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 24-06-2020

Relevante links

Læringsmål
Kursets overordnede læringsmål er at lære de studerende at forholde sig kritisk til egne og andres eksperimentelle undersøgelser, herunder f.eks. balancen mellem eksperimentel kontrol og generel validitet, valget af statistisk eller eksperimentel kontrol, valget af statistiske metoder, samt sikring af undersøgelsens validitet og reliabilitet.

Ved endt kursus skal den studerende kunne:
  • Redegøre for centrale eksperimentelle metoder, herunder tilhørende anvendelsemuligheder, tilgange til dataanalyse, samt konsekvenser for datafortolkning og konklusioner.
  • Kritisk analysere anvendte metoder i videnskabelige studer og redgøre for meningsfulde og metodisk valide alternativer.
  • Kritisk reflektere over konsekvenserne ved forskellige eksperimentelle metoder og analyser for bl.a. datafortolkning, generaliserbarhed og reproducerbarhed.
  • Inddrage relevant videnskabelige litteratur til at beskrive, udfolde og reflektere over forskellige metodiske positioner og indfaldsvinkler i relation til et konkret problem.
  • Forstå og beskrive grundlæggende statistiske tests, samt redegøre for disses anvendelighed i forskellige typer af studier.
Prøve/delprøver
Eksperimentel metode:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Essay
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamensopgaven skal tage udgangspunkt i en selvvalgt videnskabelig artikel  indenfor et - for uddannelsen - relevant fagområde (erhvervsøkonomi, adfærdsøkonomi, kreativitet, innovation, forandringsprocesser, etc.).

 

Den studerende skal udvælge en artikel, der giver tilstrækkelig anledning til at analysere og kritisere artiklens metode og dataindsamling, samt foreslå relevante og metodisk robuste alternativer. Opgaven bedømmes på evnen til at analysere anvendt metode, beskrive metodisk valide alternativer, samt reflektere over de metodiske og analytiske konsekvenser ved disse alternativer.

 

Den studerende skal senest ved udgangen af uge 46 have fremsendt et forslag til artikel og overordnede tanker om indfaldsvinkel til jc.si@cbs.dk. Forslaget godkendes eller afvises på baggrund af egnethed til eksamens beskaffenhed, ligesom markante overlap med forslag fra andre studerende også vil give anledning til krav om tilpasning. En godkendelse er ikke ensbetydende med, at den endelige opgave består eller opnår en høj karakter. I tilfælde af afviste forslag tilbydes en kort samtale med den enkelte studerende for at tilpasse artikel og/eller forslag.

 

Hver studerende tilbydes 20 minutters vejledning hos en af underviserne i forbindelse med udarbejdelsen af opgaven. 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Rygraden i kurset er en forelæsningsrække, som indledningsvist gennemgår de grundlæggende begreber og aspekter ved eksperimentelle metoder, for derefter at udfolde en række centrale eksperimentformer og tilhørende anvendelsesmuligheder, tilgange til dataanalyse, samt konsekvenser for datafortolkning og konklusioner. Hertil kommer vi blandt andet til at dække skabeloner for godt design, forskellige eksperimentelle paradigmer, statistisk og eksperimentel kontrol, validitet og reliabilitet, etikken i eksperimentelle undersøgelser, samt udvalgte statistiske analysemetoder.

 

Kurset vil samtidig illustrere, hvordan eksperimentelle metoder anvendes på forskelige videnskabelige og praktiske områder, herunder kognitionspsykologi, adfærdsøkonomi, organisationsteori og forbrugeradfærd.

 

Kurset vil have særlig vægt på kritisk at forstå resultater, således at forelæsningerne ikke fremstår udelukkende normative, men også kritiske. Gennemgående for alle forelæsninger vil være et fokus på, hvad der udgør gode data, og hvordan disse underbygger teoretiske og praktiske bidrag. Vi vil også beskæftige os med etiske dimensioner, herunder gennemgang af cases hvor manipulation og bedrageri har fundet sted.

 

Sideløbende med forelæsningsrækken er to øvelsestimer i uge 44 og 48, hvor der sættes fokus på dataanalyse og udvalgte problemstillinger i fagets pensum. Her er formålet samtidig at give plads til spørgsmål og undringer fra de studerende, samt at angribe materialet fra andre vinkler.

 

Kurset kører sideløbende med faget Adfærdsøkonomi, og der lægges vægt på sammenhængene mellem de to fag.

 

1. Introduction: Why Experiments?

In-class teaching on campus

Jesper Christensen, Department of Strategic Management and Globalization, CBS

 

2. Methods and paradigms in experimental research

Online teaching

Jesper Christensen, Department of Strategic Management and Globalization, CBS

 

3. Theory, ethics, and honest research I

Online teaching

Stefan K. Sløk-Madsen, Department of Innovation and Organizational Economics, CBS

 

4. Experiments under controlled conditions

Online teaching

Jesper Christensen, Department of Strategic Management and Globalization, CBS

 

5. Research Design & Statistical Testing I

Online teaching

Jesper Christensen, Department of Strategic Management and Globalization, CBS

 

Exercise. Research Design & Statistical Testing II

In-class teaching on campus

Jesper Christensen, Department of Strategic Management and Globalization, CBS

  

6. Experiments under dynamic conditions

Online teaching

Jesper Christensen, Department of Strategic Management and Globalization, CBS

 

7. Factorial experimentation

Online teaching

Jesper Christensen, Department of Strategic Management and Globalization, CBS

 

8. Significance, deduction, and reporting

Online teaching

Jesper Christensen, Department of Strategic Management and Globalization, CBS

 

9. Analytics: From t-tests to multiple regression

Online teaching

Jesper Christensen, Department of Strategic Management and Globalization, CBS

 

Exercise: From data to actionable insights

In-class teaching on campus

Jesper Christensen, Department of Strategic Management and Globalization, CBS

 

10. Mixed Models I: Theory and Method

Online teaching

Jesper Christensen, Department of Strategic Management and Globalization, CBS

 

11. Mixed Models II: Practical Applications

Online teaching

Jesper Christensen, Department of Strategic Management and Globalization, CBS

 

12. Theory, ethics, and honest research II

Online teaching

Jesper Christensen, Department of Strategic Management and Globalization, CBS

 

13. Wrap-up: Assessing experimental designs and practical implementation

Online teaching

Jesper Christensen, Department of Strategic Management and Globalization, CBS

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen omfatter forelæsninger både online og på campus, samt øvelsestimer på hold.
Feedback i undervisningen
Sideløbende med forelæsningsrækken er to øvelsestimer i uge 44 og 48, hvor der sættes fokus på dataanalyse og udvalgte problemstillinger i fagets pensum. Her er formålet samtidig at give plads til spørgsmål og undringer fra de studerende, samt at angribe materialet fra andre vinkler.

Midtvejs i faget indbydes de studerende til at lave en kort skriftlig refleksion over et antal udvalgte problemstillinger i fagets pensum (med særligt fokus på koblinger mellem forskellige dele af pensum). Disse problemstillinger udleveres af underviser som oplæg undervejs i faget (via Canvas), og de studerende har derefter 3 uger til at sende et kort refleksionsafsnit - enten alene eller med andre studerende - som de så vil modtage feedback på fra underviser. Dette har til formål at træne de studerende i teori- og metodeforståelse, samt at kunne lave kritiske koblinger på tværs af pensum, som forberedelse til eksamen.

Den enkelte studerende tilbydes desuden mulighed for 20 minutters feedback på baggrund af den selvvalgte eksamensartikel, hvor den studerende bedes sende et kort oplæg inden vejledningen. Her vil fokus være på at bidrage til den studerendes refleksioner og valg af teorier til eksamen.

Der er naturligvis også plads til feedback gennem diskussioner i forelæsninger og øvelsestimer.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 30 timer
Forberedelse 120 timer
Eksamen 56 timer
Feedback 8 timer
Foreløbig litteratur

Praksisforløbet bruger udvalgte kapitler fra Agresti et al. Statistics: The Art and Science of Learning from Data (Pearson). Derudover består pensum af forskningsartikler.

Sidst opdateret den 24-06-2020