English   Danish

2020/2021  KAN-CPSYO2003U  Organisationsudvikling i praksis

English Title
Organisation Development

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og psykologi, MSc
Kursusansvarlig
  • Marianne Stang Våland - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organisation
  • Virksomhedspsykologi/Business psychology
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 14-12-2020

Relevante links

Læringsmål
Ved eksamen skal den studerende demonstrere en evne til at
  • forklare og udfolde begreber fra faget og sætte dem ind i en relevant, organisatorisk sammenhæng
  • identificere et klientsystem og klientens behov for udvikling
  • undersøge og teoretisk vurdere et organisatorisk problem med henblik på at identificere de særlige dynamikker, som producerer og opretholder problemet
  • vurdere forskellige mulige konsulentroller og reflektere over muligheder og begrænsninger ved disse i en specifik udviklingssammenhæng
  • designe og tilpasse en interventionsplan henvendt individer, grupper og/eller større systemer, herunder at vurdere forudsætninger, styrker og svagheder ved den valgte interventionsplan
Prøve/delprøver
Organisationsudvikling i praksis:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform Bestået/ikke bestået
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Prøveformen er individuel og består af et skriftligt produkt udarbejdet hjemme, som afleveres på fastsat dato og tidspunkt. Prøvens indhold og tidsmæssige omfang vil præsenteres ved fagets opstart. Prøven bedømmes af en eksaminator med bestået/ikke bestået.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Organisationsudvikling i Praksis (OiP) anlægger en praktisk og interventionsorienteret vinkel på semestrets tema om forandring i organisationer. Faget giver de studerende mulighed for at arbejde med organisationsudviklingsproblematikker og for at udforske og træne rollen som proceskonsulent. På den måde kobler OiP sig tæt til faget Integreret Projekt i Proceskonsultation, hvor de studerende konkret skal prøve kræfter som proceskonsulenter i en selvvalgt case (se kursuskatalog for dette fag).

 

På OiP arbejdes der med at koble teori og praksis i gennemgangen af hvordan forandringsprocesser startes, udvikles, håndteres og vedligeholdes. Vi udforsker dette via konkrete interventioner, der kan benyttes i organisatoriske sammenhænge (fx cases i undervisningen), og via arbejdet med at forstå konsulentens rolle. Fagets præmis er, at forandringsprocesser kan planlægges og igangsættes, men at de samtidig rummer uforudsigelighed, konflikter og dilemmaer som sættes i spil i organisationer når relationer etableres og opløses.

 

For en konsulent som fokuserer på organisationsforandring, er det vigtigt at have et nogle ’værktøjer’ til at arbejde konstruktivt med forandringsprocesser, og at vide hvordan disse kan bruges til at vurdere og påvirke forandringsprocessen. Vi anlægger i faget en proceskonsultativ tilgang til organisationsudvikling, hvor konsulentens relation til en klientorganisation ses som dynamisk, og hvor konsulent og klient arbejder sammen om at identificere og planlægge en forandringsproces som reflekterer organisationens aktuelle problematik. Herigennem sættes de studerende i stand til at kunne indtage en proceskonsultativ rolle og at kunne tilrettelægge og gennemføre forskellige typer af udviklingsforløb.

 

Teoretisk trækker faget på ’organization development’, ”action research” og ’systemic consultation’. I disse forståelser vil konsulentens opfattelse af organisationen og egen position aldrig være fuldkommen, men udvikle sig i takt med, og som del af, forandringsforløbet. Det er derfor centralt med en udforskende arbejdsform, som rummer flere analyseniveauer: hvad er de organisatoriske fænomener, vi støder på? Hvori består problemerne i den givne kontekst? Hvordan ændrer dynamikkerne sig i løbet af udviklingsprocessen, og hvordan kan disse dynamikker formes og håndteres via specifikke interventioner?

 

Der lægges vægt på evnen til at reflektere over klientrelationen og over egen rolle som konsulent. Faget fokuserer desuden på arbejdet med at planlægge og designe interventioner i relation til konkrete organisatoriske problemer og kontekster, og på at kunne gennemføre interventionsarbejde med en proceskonsultativ tilgang. Målet er at den studerende introduceres til forskellige interventionsmetoder og kan reflektere over metodernes relevans og effekter i organisatoriske forandringssammenhænge.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen forløber som en kombination af oplæg, hvor vi i fællesskab gennemgår centrale teoretiske begreber, samt praktiske øvelser, som giver mulighed for at omsætte pensum i praksis og mærke interventionernes mulige dynamikker ’på egen krop’.

Organisationsudvikling i Praksis udgør 206 arbejdstimer, som desuden kobler sig nært til arbejdet med faget Integreret Projekt i Proceskonsultation (som også udgør 206 arbejdstimer).
Feedback i undervisningen
Løbende feedback som del af den øvelsesorienterede undervisning.

I forbindelse med fagets eksamen organiseres der desuden et feedbackmøde med to af lærerne, hvor vi laver fælles feedback med eksempler og derefter drøftelse i grupper om læringen fra eksamen.
Studenterarbejdstimer
Undervisning med 2-4 undervisere 36 timer
Forberedelse til undervisningen samt udarbejdelse af eksamen 170 timer
Foreløbig litteratur

Kompendium

Købes i Aacdemic Books 

 

Download

Fremgår af lektionsplan på CBS CANVAS

Sidst opdateret den 14-12-2020