English   Danish

2020/2021  KAN-CSOCV1032U  Samfundsvidenskabelig Retorik i Politisk Kommunikation, Organisation og Ledelse

English Title
Social Scientific Rhetoric in Political Communication, Organization and Leadership

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Første quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 40
Studienævn
Studienævnet for cand.soc.
Kursusansvarlig
  • Øjvind Larsen - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (LPF)
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
  • Organisation/Organisation
  • Politisk ledelse og offentlig forvaltning/Political leadership and public management
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 12-02-2020

Relevante links

Læringsmål
Didaktisk opfyldes læringsmål ved at der ved hver undervisningsgang både undervises i samfundsvidenskabelig retorisk teori, analyse og metode, som dernæst indgår i de efterfølgende praktiske øvelser i at holde og skrive taler inden for politisk kommunikation, organisation og ledelse. Alle deltagere skal se sig som nyansatte i en organisation, hvor de har fået til opgave at skrive taler inden for politisk kommunikation og ledelse. I den forbindelse skal de også selv afholde talen for at teste, at den fungerer i det mundtlige sprog.
  • • redegøre for teorier og metoder i Samfundsvidenskabelig Retorik.
  • • analysere og bedømme den retoriske og strategiske styrke af politiske taler.
  • • analysere og bedømme den retoriske og strategiske styrke af skriftlige indlæg på Facebook og Twitter.
  • • analysere den retoriske situation i forhold til magt og strategier i politisk kommunikation, organisation og ledelse
  • • skrive en tale inden for politisk kommunikation, organisation og ledelse.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Der er ikke specielle forudsætninger for at deltage i faget. Alle med interesse for faget vil kunne deltage.
Prøve/delprøver
Samfundsvidenskabelig Retorik i Politisk Kommunikation, Organisation og Ledelse:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Efterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamen er en mundlig eksamen med synopsis. Den studerende skal skrive en tale. I synopsis gives de teoretiske begrunder for talen. Ved eksamen skal den studerende holde talen mundtligt. Med udgangspunkt i tale, synopsis og pensum eksamineres dernæst i de teoretiske begrundelser for fremførelsen og opbygningen af talen.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Samfundsvidenskabelige Retorik er en kombination af klassisk retorik og samfundsvidenskabelig teori, metode og empiri. Målet med Samfundsvidenskabelige Retorik er at analysere politik, organisation og ledelse i realistiske magt termer og perspektiver og at forene den samfundsvidenskabelige analyse med retorikkens teorier, teknikker og praktikker for strategisk kommunikation.

Den politiske kommunikation, organisation og ledelse har stor kompleksitet. Der indgår mundtlige taler, oplæg, polemik, strategier og visioner. Der indgår øjebliksbestemte skriftlige indslag på Facebook, Twitter og andre hurtige medier. Der skrives politiske oplæg med henblik på alt fra polemik til visioner. Disse former for politisk kommunikation, organisation og ledelse bliver i tiltagende grad professionaliseret. Det bliver en profession at kunne kommunikere i politik, organisation og ledelse.

Samfundsvidenskabelig Retorik skal give deltagere kompetence til på professionelt niveau at deltage i disse former for politisk kommunikation, organisation og ledelse. Den samfundsvidenskabelige analyse kan udpege magtforholdene. Den retoriske analyse kan levere de retoriske virkemidler, der skal benyttes. Deltagerne skal lære at skrive og holde taler inden for politisk kommunikation, organisation og ledelse. Deltagerne skal lære i skriftlige øvelser at benytte Facebook og Twitter til den hurtige politiske kommunikation.

Den samfundsvidenskabelige retorik bevæger sig i spændingsfeltet mellem klargørende oplysning og vildledende spin. Samfundsvidenskabelig Retorik er helt afgørende i alle disse former for politisk kommunikation, organisation og ledelse. Retorikken former det politiske budskab. Den stærke retoriske formulering virker overbevisende. Obamas tale med de berømte ord, ”Yes, we can!”, satte en ny politisk dagsorden i USA.

Samfundsvidenskabelig Retorik er noget, man kan lære. I USA er Samfundsvidenskabelig Retorik en obligatorisk del af enhver uddannelse i politik, organisation, ledelse og business. Sådan er det ikke i DK. Dette kursus er et forsøg på at afhjælpe denne mangel. I Samfundsvidenskabelig Retorik indgår der både en praktisk og en teoretisk del.

Den teoretiske del af Samfundsvidenskabelig Retorik består i en indføring i den retoriske tradition fra antikken til vor tid. Den Samfundsvidenskabelige Retorik sættes ind i en bredere filosofisk, politisk, kommunikativ og samfundsvidenskabelig kontekst. Der indgår en kombination af samfundsvidenskabelig og retorisk analyse i faget, således at deltagerne bliver i stand til at analysere den retoriske situation i forhold til givne magtforhold og strategier. Der blive vist eksempler på stor retorik. Dernæst vil der være en indføring i konkrete teorier om, hvordan man former sin tale til bestemte lejligheder med henblik på at opnå bestemte mål.

Den praktiske del af Samfundsvidenskabelig Retorik består i, at deltagerne skal skrive nogle kortfattede taler og forhandlingsoplæg, som skal fremføres ved timerne med en efterfølgende diskussion. Den specifikke udformning af disse taler og forhandlingsoplæg skal tage udgangspunkt i praktiske udfordringer for ledere i det politiske liv, organisationer og virksomheder. Samfundsvidenskabelig Retorik behandler også den hurtige kommunikation. Deltagerne skal kunne skrive korte slagfærdige indlæg i den politiske diskussion på Facebook og Twitter. Hermed skal deltagene blive i stand til at skrive og afholde taler og skriftlige indlæg, som vil kunne bruges af ledere og deltagere i det politiske liv, private virksomheder og offentlige organisationer.

Beskrivelse af undervisningsformer
Gennemgang af teori foregår ved normal klasseundervisning med mulighed for spørgsmål og kommentarer.
Alle deltagere skal holde en tale, så de får lært det i praksis.
Feedback i undervisningen
Der gives feed back på den mundtligt fremførte tale.
Studenterarbejdstimer
Undervisningsrelaterede aktiviteter 166 timer
Eksamen (inklusive eksamensforberedelse) 40 timer
Foreløbig litteratur

Bøger:

Der indgår uddrag af følgende bøger.

 

Jürgen Habermas, Borgerlig Offentlighed, Informations forlag, København 2009.

Habermas’ bog handler om konstitutionen af den borgerlige offentlighed som grundlag for  frihed, fri tale, forfatning og moderne demokratisk styreform. Dernæst handler den om den bogerlige offentlighed forfald, som vi kender fra vor tid med Trump og mange andre politikere, der er mere optaget at de korte slagkraftige udsag på Twitter end de komplicere argumenter for deres politiske programmer og handlinger.

 

Kristian Madsen, Skriv gode taler – Taleskrivning som strategisk

kommunikation, Gyldendal Business 2010.

Kristian Madsen har det samfundsvidenskabelige politologiske perspektiv og handler om retorik som strategisk kommunikation. Den politisk kommunikation vil som udgangspunkt være af strategisk karakter. Denne bog er derfor en god indføring i den politiske kommunikation. 

 

Marie Lund og Hanne Roer (Red.), Retorikkens Aktualitet – Grundbog i Retorisk Kritik, Hans Reitzels Forlag 2014.

Denne antologi har det samfundsvidenskabelige perspektiv og omhandler den samfundsvidenskabelig retoriske analyse af politiske taler og politisk kommunikation.

 

Jonas Gabrielsen og Tanja Juul Christiansen, Talens Magt, Hans Reitzels Forlag, seneste udgave.

Gabrielsen & Juul Christiansens lærebog har det retoriske perspektiv og giver principperne for den gode tale. Den bruges også på Retorikstudiet på KU:

 

 

Artikler:

Tocqueville, Om Pressefriheden i De Forenede Stater, i: Alexis de Tocqueville, Demokrati i Amerika, Informations Forlag 2013, Bind 1, s. 202-211.

 

Claude Lefort, The Question of Democracy, i: Claude Lefort, Democracy and Political Theory, Polity Press, Cambridge 1988

 

Bauman, Zygmunt, ‘Lydighedens Etik’, i: Bauman, Modernitet og Holocaust, Hans Reitzels Forlag, København 2001, s. 202-223

 

Milgram, Stanley (1977): Lydighedens dilemma, Købehavn: Munksgaard.

- Kapitel 10, Hvorfor lydighed? En analyse, s. 129 – 140.

Kapitel 11, Lydighedsprocessen: Anvendelsen af analysen på forsøget, s. 141 - 158.

- Kapitel 12, Belastning og ulydighed, s. 159 – 170.

 

Peter Aagaard: Politik som fiktion – om en ny tids politiske kommunikation. Paper 2018.

 

Øjvind Larsen, Deliberative Leadership in Organizations of Modern Democratic Society, in: Giorgio Baruchello et al., Ethics, Democracy and Markets, Aarhus 2016.

 

Max Weber, § 16 Magt og Herredømme, i: Max Weber Udvalgte tekster, Bind 2, Hans Reitzels forlag 2003, s. 236-237.

 

Max Weber, Det legitime herredømmes tre rene typer, i: Max Weber Udvalgte tekster, Bind 2, Hans Reitzels forlag 2003, s. 175-188.

 

Lloyd F. Bitzer, The Rhetorical Situation, Philosophy & Rhetoric 1: 1-14, 1968.

Dansk oversættelse: Lloyd F. Bitzer, Den Retoriske Situation, Rhetorica Scandinavia, Nr. 3, 1997.

 

McCroskey, James C.: "Ethos: A Dominant Factor in Rhetorical Communication"; i: An introduction to Rhetorical Communication 7th ed., Allyn and Bacon, 1997.

 

Jonas Gabrielsen & Inger Høedt-Rasmussen, Juridisk Gennemslagskraft, Djøf forlag, kap. 17.

 

 

Sidst opdateret den 12-02-2020