English   Danish

2020/2021  KAN-CHRMO1087U  Human Capital Analytics

English Title
Human Capital Analytics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
 • Sara Vardi - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
 • Human resource management/Human resource management
 • Organisation/Organisation
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 30-08-2020

Relevante links

Læringsmål
Hovedformålet med faget er at opnå et sæt kernekompetencer, som de studerende kan anvende til at informere beslutningstagen i virksomheder – både internt, eller som konsulent. Disse kompetencer omfatter (men ikke udelukkende): teoretisk og konceptuel modelkonstruktion, kvantitative analyseegenskaber samt visualiserings kompetencer. Dette omfatter ikke kun kompetencer til at kunne foretage en specifik analyse, men også at kunne forstå dennes værdi og vigtighed i moderne virksomheder, samt hvilke problemer der er associeret med at forberede, lede, analysere og kommunikere data og resultater af analyser.
 • at redegøre for og anvende forskellige kvantitative HR analyseredskaber
 • at kunne evaluere egnetheden af forskellige statiske modeller og deres relevans for at kunne informere de konkrete HR problemstillinger
 • at kunne forholde sig refleksivt og kritisk til data, statistiske analyseresultater og de konklusioner der kan drages herfra
 • at kunne udforme og teste relevante hypoteser gennem statistisk analyse på basis af analyser, at komme med løsningsorienteret forslag til de HR problemstillinger, der stilles gennem faget og dets cases
 • at kunne kommunikere analyseresultater på en informativ og intuitiv måde, gennem sprog såvel som visualisering
Prøve/delprøver
Human Capital Analytics:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 2-3
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
15 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Forår og Forår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

I en øget kompleks og global organisation er det kritisk, at virksomheder anvender sofistikerede og grundige metoder til at informere beslutninger. I mange virksomheder bliver HR-relaterede beslutninger stadig taget på baggrund af erfaring eller mavefornemmelser frem for et reelt empirisk grundlag. Dette fag berører HRM teoretiske aspekter, som er gennemgående for hele studiet, men fokuserer på, hvordan disse emner kan belyses ved en evidensbaseret tilgang. Dermed vil virksomhedsdata skabe grundlag for statistiske analyser, der har til formål at danne input i virksomhedens beslutningstagen. Eksempler på HRM teoretiske problemstillinger, der søges belyst gennem Human Capital Analytics (HCA) kan være:

 • Hvorfor skal vi bekymre os om vores medarbejderengagement?

 • Hvad karakteriserer vores bedst præsterende teams?

 • Hvad er de grundlæggende årsager til at vores medarbejdere forlader os?

 • Hvilken effekt har træning og udvikling på vores lederes evner til at lede medarbejdere?

 • Hvordan påvirker internationale opgaver og udstationeringer medarbejdernes karriere?

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger, blended-learning, workshops med cases, øvelser, diskussioner og gæsteoplæg.
Feedback i undervisningen
Løbende feedback på gruppearbejde og cases til forelæsningerne, peer-feedback blandt studerende, samt brug af forelæsers kontortid.
Studenterarbejdstimer
Lektioner (inklusiv workshops) 33 timer
Forberedelse 163 timer
Eksamensforberedelse 48 timer
Foreløbig litteratur

Udvalgte bogkapitler og videnskabelige artikler

Sidst opdateret den 30-08-2020