English   Danish

2020/2021  MA-MMFUO2010U  Masterprojekt

English Title
Master Thesis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 12 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Master
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår, Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for Master i forretningsudvikling
Kursusansvarlig
  • Sof Thrane - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
  • Innovation/Innovation
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organisation
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 01-07-2020

Relevante links

Læringsmål
  • De studerende skal opstille en problemformulering, der omfatter konkret analyse af en selvvalgt forretningsudviklingskontekst.
  • De studerende skal demonstrere overblik over kontekst, relevante teorier, relevante metodikker og analysestrategier til behandling af projektets problemformulering.
  • De studerende skal demonstrere kompetence i at analysere, beskrive, diskutere og evaluere den valgte forretningsudviklingskontekst.
  • De studerende skal dokumentere og analysere egen faglig eller ledelsesmæssig udvikling i relation til den konkrete udformning af masterprojektet.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Den studerende skal sammenlagt have bestået 48 ECTS før masterprojektet kan påbegyndes, hvoraf 10 ECTS er inden for grundfag, 20 ECTS inden for valgfrie kernefag og 18 ECTS inden for supplerende valgfag.
Prøve/delprøver
Masterprojekt:
Prøvens ECTS 12
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 50 sider
Opgavetype Masterprojekt
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
45 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer og Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Den mundtlige prøve er individuel men masterprojektet kan skrives i grupper af 2-3. Masterprojektet er på maksimalt 50 sider for individuelle besvarelser, og maksimalt 80 sider for grupper på to studerende. Der gives vejledning i forbindelse med udarbejdelse af projektet. Der udarbejdes et engelsk resumé af projektet på én-to sider som indgår i det samlede antal sider.

 

Prøven består i en dialog mellem studerende, vejleder og censor, hvor den studerende får mulighed for at uddybe/forklare afhandlingens indhold og konklusioner.

Den studerende skal have mulighed for istarten af den mundtlige udprøvning at bruge nogle minutter på at perspektivere deres projekt.

 

Bedømmelsen er en helhedsbedømmelse af den mundtlige og skriftlige præstation.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med masterprojektet er, at de studerende på grundlag af egen uddannelsesplan og de tidligere gennemførte fag skal demonstrere kompetence i at udarbejde en problemformulering, analysere/bearbejde problemformuleringen, indsamle relevant empiri og data til besvarelse af problemformuleringen og afrapportere resultaterne af projektarbejdet. Masterprojektet skal også demonstrere, at de studerende kan reflektere over problemstillingens relation til egen faglige udvikling, egen organisation eller rolle som leder.

Beskrivelse af undervisningsformer
Vejledning og frivillige workshops til understøttelse af udvikling af problemformulering og metode.
Feedback i undervisningen
Mulighed for sparring og feedback med vejleder.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 309 timer
Vejledning 20 timer
Eksamen 1 timer
Sidst opdateret den 01-07-2020