English   Danish

2020/2021  BA-BJURO1501U  Mikroøkonomi

English Title
Microeconomics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Andet quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
  • Julie Buhl-Wiggers - Økonomisk Institut (ECON)
Primære fagområder
  • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 10-12-2020

Relevante links

Læringsmål
• Forklar og redegør indholdet i forskellige grundlæggende mikroøkonomiske begreber som f.eks elasticitet, alternativ omkostning, markedsligevægt og ufuldkommen konkurrence.
• Forklar og redegør for de væsentligste forudsætninger for mikroøkonomiske modeller som f.eks. modeller for udbud og efterspørgsel, ufuldkommen konkurrence og forbruger adfærd.
• Grafisk illustrere indholdet i disse modeller samt udføre simple analyser.
• Algebraisk løse simple økonomiske problemstillinger som f.eks nytte-og profitmaksimering, udbud lig efterspørgsel, samt algebraisk bestemme ligevægtsværdier af økonomiske variable som f.eks. pris, mængde og profit.
Forudsætninger for at deltage i kurset
At de studerende kan læse engelsk faglitteratur samt deltage i faglige aktiviteter på engelsk. Herudover skal de studerende have grundlæggende kendskab til matematik svarende til B eller A niveau.
Prøve/delprøver
Mikroøkonomi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Der må afleveres så mange sider man som studerende kan nå at skrive under eksamen, der varer i to timer.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Alle forelæsninger vil i efteråret 2020 foregå online. Øvelser vil foregå med fremmøde på Campus.

Faget Mikroøkonomi præsenterer grundlæggende økonomisk teori om forbrugeres og virksomheders økonomiske beslutninger, konsekvenserne heraf for vareprisdannelse, arbejdskraft, m.v. og samspillet mellem de forskellige markeder. Desuden omtales mulighederne for at opnå en samfundsøkonomisk effektiv ressourceanvendelse samt den økonomiske politiks (for eksempel konkurrencepolitikkens) indflydelse på de enkelte markeder og på den samfundsøkonomiske effektivitet.
Der bygges videre på mikroøkonomi i en stor del af den efterfølgende økonomiundervisning, især i fagene Erhvervsøkonomi, Makroøkonomi, Afsætningsøkonomi og Industriøkonomi. Derudover behandles emner der vil blive taget op i Finansiering, Rets- og Kontraktøkonomi og Konkurrenceret.

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsningerne og øvelsesholdene bliver afholdt på dansk. Eksamen afholdes ligeledes på dansk.

Undervisningsformen er en blanding mellem traditionelle forelæsninger og aktiverende læringsmetoder, hvor de studerende arbejder selvstændigt med stoffet.
Feedback i undervisningen
Feedback gives i storholdforelæsninger gennem quizzes m.m. Derudover, vil der løbende være feedback når de studerende arbjeder selstændigt. De studerende må gerne stille spg til læreren i løbet af pauser holdt i storholdforelæsninger. Derudover feedback gives ugentligt i office hours.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 29 timer
Studiotimer 21 timer
Øvelser/Opsamling 21 timer
Forberedelse 136 timer
Total 207 timer
Yderligere oplysninger

Supplerende materiale (øvelser, slides, osv) kan hentes på CANVAS

Foreløbig litteratur

Pensum er vejledende. Se lektionsplanen på Canvas for yderligere information.

 

Litteratur: Perloff, M. Jeffrey: Microeconomics. Global edition. 8th edition.

 

Sidst opdateret den 10-12-2020