English   Danish

2020/2021  BA-BJURO1711U  Formueret

English Title
Sale of Goods and Torts

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Andet quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
  • Marie-Louise Holle - CBS Law
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 30-06-2020

Relevante links

Læringsmål
  • Redegøre for de i fagets pensum beskrevne regelsæt samt deres opbygning og funktion
  • Redegøre for virksomheders retsstilling på grundlag af de i fagets pensum beskrevne regelsæt
  • Identificere relevante formueretlige og internationalt formueretlige problemer og retlige argumenter ud fra et komplekst materiale
  • Placere konkrete problemstillinger i national og international fomrueretlig sammenhæng på en måde, der viser overblik, indsigt og forståelse
  • Analysere nationale og internationale formueretlige problemstillinger, argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter og løsningsmuligheder
  • Kombinere forskellige faglige indfaldsvinkler i forbindelse med analysen og foretage fagligt begrundede valg for løsningen
  • Præsentere løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger
Prøve/delprøver
Formueret:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Eksamen varer 2 timer og der må afleveres så mnage sider man kan nå at skrive under eksamens varighed.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Dele af faget vil i efteråret 2020 foregå online.

Erstatningsretten er central i formueretten. Faget har til formål at introducere de centrale erstatningsbetingelser og ansvarsfrihedsgrundene, der kan indebære bortfald eller nedsættelse af skadelidtes erstatningskrav. I faget inddrages retspraksis for at fortolke, illustrere og diskutere de erstatningsretlige betingelser.

Køb udgør såvel nationalt som internationalt stadig den mest udbredte kontrakttype i formueretten. Faget har til formål at introducere de centrale køberetlige problemstillinger med udgangspunkt i den danske købelov om retspraksis. Der fokuseres i undervisningen på de centrale temaer om fastlæggelse af pris, levering og risikoens overgang, sælgers misligholdelse og købers misligholdelse.

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger
cases
domme
skriftlige opgaver
law labs
Feedback i undervisningen
Ifm. med øvelsesundervisningen samt afleveringsopgaverne.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 30 timer
Øvelser 18 timer
Løbende opgaver og fremlæggelser 25 timer
Forberedelse 108 timer
Eksamensforberedelse 25 timer
Foreløbig litteratur

Altid nyeste udgave - tjek hos forlag.

 

 

Formueret 
- Erstatningsret: von Eyben & Isager, Lærebog i erstatningsret (8. udg., 2015). Udvalgte domme.
- Køberet: Lookofsky & Ulfbeck, Køb, dansk indenlandsk købsret (4. udg., 2015).  Udvalgte domme.

Købeloven

Erstatningsansvarsloven

M.v.

 

Sidst opdateret den 30-06-2020