English   Danish

2021/2022  BA-BFILV2003U  Retorisk Lederskab

English Title
Rhetorical Leadership

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Første quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 40
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi, BSc
Kursusansvarlig
  • Øjvind Larsen - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (LPF)
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organisation
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 07-05-2021

Relevante links

Læringsmål
Retorisk Lederskab vil være en blanding af forud optaget online undervisning og tilstedeværende klasseundervisning.
Den teoretiske del af faget vil være forud optaget online undervisning. Det vil gøre det fleksibelt for den studerende at tilegne sig eller vende tilbage til den teoretiske del af faget.
Den praktiske del af faget vil være tilstedeværende klasseundervisning, hvor deltagerne bliver undervist i at skrive og holde taler med dertilhørende synopsis.
Alle deltagere skal se sig som ansatte i en organisation, hvor de har fået til opgave at skrive taler inden for strategisk kommunikation og ledelse. I den forbindelse skal deltagerne også selv afholde taler for at teste, at de fungerer i det mundtlige sprog.
Når undervisningen er afsluttet, vil den studerende være i stand til at:
  • Kunne redegøre for Retorisk Lederskabs teori og metode.
  • Kunne foretage en analyse af den retoriske situation på grundlag af Retorisk Lederskabs teori og metode.
  • Kunne skrive en ledertale på grundlag af Retorisk Lederskabs teori og metode.
  • Kunne fremføre en ledertale på grundlag af Retorisk Lederskabs teori og metode.
Prøve/delprøver
Retorisk lederskab:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Efterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Der vil ikke være nogen eksamensforberedelse for den student, som tilegner sig fagets teori online og udvikler  tale og synopsis i løbet af klasseundervisningen.

 

Ved klasseundervisningen gives der feed back på den mundtligt fremførte tale og den skriftlige synopsis med de teoretiske begrundelser for talen. Tale og Synopsis vil blive udviklet i løbet af klasseundervisningen med løbende feed back fra gang til gang. Eksamenstalen med dertil hørende synopsis kan på denne måde være klar, når klasseundervisningen slutter. 

 

Eksamen er en mundlig eksamen med synopsis. Den studerende skal skrive en tale. I synopsis gives de teoretiske begrunder for talen. Ved eksamen skal den studerende holde talen mundtligt. Med udgangspunkt i tale, synopsis og pensum eksamineres dernæst i de teoretiske begrundelser for fremførelsen og opbygningen af talen.

 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget Retorisk Lederskab udbydes som en studiekreds 

 

Retorisk Lederskab sætter sproget i centrum af kommunikation organisation og ledelse:

Faget Retorisk Lederskab skal give deltagerne en teoretisk indsigt i sprogets afgørende betydning og funktion i kommunikation, organisation og ledelse. Retorisk Lederskab skal igennem taleøvelser fremme deltagernes praktiske brug af sproget i tale, samtale, forhandling og strategisk handlen. Hermed skal deltagernes kompetence som kommende ledere og deltagere i private virksomheder, offentlige organisationer og civilsamfundets foreninger styrkes.

 

 

Retorisk Lederskab handler om den strategiske brug af sproget i kommunikation organisation og ledelse:

Talen er det vigtigste redskab for ledere og alle andre deltagere i private virksomheder og offentlige organisationer. Organisationer er først og fremmest mundtlige kulturer, selv om vi alle lider under dynger af mails og rapporter. Al ledelse foregår igennem talen. Retorisk Lederskab handler om den strategiske brug af sproget med henblik på at fremme et bestemt budskab og opnå et bestemt mål. Når en leder skal fremlægge nye og bedre resultater, kræves der en form for argumentation, sprogbrug og stemmeføring. Når der skal tales om svære valg i organisation eller i forhold til en bestemt medarbejder, kræves der andre argumenter, ord og fremtoning. Lederen skal vide, hvordan man taler for at kunne sige det, som hun eller han konkret ønsker at få frem. Det kræver kendskab til situationen, og til forholdet mellem den givne situation og de retoriske virkemidler.

 

Retorisk Lederskab er en professionel kompetence i kommunikation organisation og ledelse:

Retorik Lederskab er noget, man kan lære. I USA er Retorisk Lederskab en obligatorisk del af enhver businessuddannelse. Sådan er det normalt ikke i DK. Retorisk Lederskab er et forsøg på at afhjælpe denne mangel på CBS. I Retorisk Lederskab indgår der både en teoretisk og en praktisk del.

 

Retorisk Lederskab somTeori i kommunikation organisation og ledelse:

Den teoretiske del af kurset består i en indføring i den retoriske tradition fra antikken til vor tid. Retorisk Lederskab sættes ind i en bredere filosofisk, politisk, kommunikativ og samfundsvidenskabelig kontekst. I denne sammenhæng vil der blive vist eksempler på stor retorik. Dernæst vil der være en indføring i konkrete teorier om, hvordan man former sin ledertale til bestemte lejligheder med henblik på strategisk at opnå bestemte mål.

 

Retorisk Lederskab som Praksis i kommunikation organisation og ledelse:

Den praktiske del af kurset består i, at deltagerne skal foretage nogle samfundsvidenskabeligt orienteret retoriske analyser. På den baggrund skrives nogle kortfattede ledertaler og forhandlingsoplæg, som skal fremføres ved timerne med en efterfølgende diskussion. Den specifikke udformning af disse ledertaler og forhandlingsoplæg skal tage udgangspunkt i praktiske udfordringer for ledere. Der skal skrives en synopsis med de teoretiske begrundelser for talen. På den måde er det et mål for faget Retorisk Lederskab at integrere teori og praksis, således at Retorisk Lederskab kan være praktisk relevant for alle deltagere som taleskrivere og kommende ledere i virksomheder, offentlige forvaltninger, politik og civilsamfundets organisationer.

 

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Retorisk Lederskab vil være en blanding af forud optaget online undervisning og tilstedeværende klasseundervisning.
Den teoretiske del af faget vil være forud optaget online undervisning. Det vil gøre det fleksibelt for den studerende at tilegne sig eller vende tilbage til den teoretiske del af faget.
Den praktiske del af faget vil være tilstedeværende klasseundervisning, hvor deltagerne bliver undervist i at holde taler. I denne forbindelse vil den retoriske teori også blive gennemgået.
Alle deltagere skal se sig som ansatte i en organisation, hvor de har fået til opgave at skrive taler inden for strategisk kommunikation og ledelse. I den forbindelse skal deltagerne også selv afholde taler for at teste, at talerne fungerer i det mundtlige sprog.
Feedback i undervisningen
Der gives feed back på den mundtligt fremførte tale og den skriftlige synopsis med de teoretisk begrundelser for talen. Tale og Synopsis vil blive udviklet i løbet af klasseundervisningen med løbende feed back fra gang til gang. Eksamenstalen med dertil hørende synopsis kan på denne måde være klar, når undervisningen slutter. Teori og Praksis er på denne måde helt integreret i klasseundervisningen. Der vil blive dannet en Facebook gruppe, hvor deltagerne i kurset kan kommunikere sammen og give feedback til hinanden.
Studenterarbejdstimer
Undervisningsrelaterede aktiviteter 166 timer
Eksamen (inklusive eksamensforberedelse) 40 timer
Foreløbig litteratur

Den endelige litteratur vil blive  fastlagt inden  undervisningen begynder.

 

Bøger:

Der indgår uddrag af følgende lærebøger:

 

Den første lærebog er en interessant bog skrevet af ledere, der fortæller om deres erfaringer med at holde ledertaler. Lederne redegør for, hvilken betydninger ledertalen kan have i en virksomhed.

Jonas Gabrielsen og Mette Møller (red.), Ledere der taler - Taler der leder, Frydenlund 2014.


Den anden lærebog er en spændende bog med Kristian Madsens erfaringer som taleskriver. Den skal læses inden kurset begynder, fordi den giver essensen i det, der skal læres i kurset.

Kristian Madsen, Skriv gode taler – Taleskrivning som strategisk

kommunikation, Gyldendal Business 2010.

 

Den tredje lærebog er god til at lære at tale. Den bruges også på Retorikstudiet på KU:

Jonas Gabrielsen og Tanja Juul Christiansen, Talens Magt, Hans Reitzels Forlag, seneste udgave.

 

Den fjerde lærebog er en god og dybdegående indføring i retorikken, og den bruges også på Retorikstudiet på KU:

Charlotte Jørgensen og Lisa Villadsen, Retorik – Teori og Praksis, Samfundslitteratur, 2009.


 

Artikler:

Øjvind Larsen, Deliberative Leadership in Organizations of Modern Democratic Society, in: Giorgio Baruchello et al., Ethics, Democracy and Markets, Aarhus 2016.

 

Lloyd F. Bitzer, The Rhetorical Situation, Philosophy & Rhetoric 1: 1-14, 1968.

Dansk oversættelse: Lloyd F. Bitzer, Den Retoriske Sitution, Rhetorica Scandinavia, Nr. 3, 1997.

 

McCroskey, James C.: "Ethos: A Dominant Factor in Rhetorical Communication"; i: An introduction to Rhetorical Communication 7th ed., Allyn and Bacon, 1997.

Jonas Gabrielsen & Inger Høedt-Rasmussen, Juridisk Gennemslagskraft, Djøf forlag, kap. 17.


 

 

 

Sidst opdateret den 07-05-2021