English   Danish

2021/2022  BA-BHAAO1591U  Managerial Economics

English Title
Managerial Economics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed To semestre
Starttidspunkt Efterår, Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Eric Bentzen - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Sekretær: Mette Kierkegaard, mki.om@cbs.dk
Primære fagområder
 • Driftsøkonomi/Managerial economics
 • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 17-06-2021

Relevante links

Læringsmål
Den studerende skal ved midtvejsprøve og ved afslutning af kurset kunne:
 • 1) anvende den erhvervsøkonomiske metode til løsning af erhvervsøkonomiske problemstillinger
 • 2) analysere konkrete erhvervsøkonomiske problemstillinger med inddragelse af relevante teorier og teknikker, herunder anvendes af spreadsheets
 • 3) identificere og afgrænse erhvervsøkonomiske problemstillinger, samt relatere dem til erhvervsøkonomiske modeller og udregne mulige løsninger
 • 4) uddrage et rimeligt beslutningsgrundlag samt være i stand til at konkludere ud fra de udregnede resultater
 • 5) deltage i en diskussion og tolkning af modellens løsningsforslag
Prøve/delprøver
Prøven i faget består af to delprøver:
Managerial Economics midtvejsprøve:
Delprøvens vægt30%
PrøveformSkriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøveIndividuel prøve
OpgavetypeOpgavebesvarelse
Varighed4 timer
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeVinter og Vinter
HjælpemidlerMed visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Lommeregner efter eget valg
 • I papirformat: Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter
Den studerende har adgang til
 • Adgang til Canvas
 • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
 • Udvidet IT-pakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Beskrivelse af eksamensforløbet
 • Læringsmål 1+2+3+4+5 er gældende for delprøve 1: Midtvejsprøve.
Managerial Economics 3 døgns Case:
Delprøvens vægt70%
PrøveformMundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøveIndividuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen3-5
Omfang af skriftligt produktMax. 20 sider
Max. 20 sider ved grupper på 3-5 studerende. Projektet udarbejdes inden for 3 døgn. Projektet vil have samme emne for alle studerende.
Rapporten skal illustrere anvendelsen og sammenhængen imellem de forskellige delelementer i pensum.
OpgavetypeCasebesvarelse
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)Eksaminator og ekstern censor
EksamensperiodeSommer og Sommer
Syge-/omprøveSkriftligt produkt udarbejdet hjemme
Omfang af skriftligt produkt: Max. 20 sider
Opgavetype: Opgavebesvarelse
Varighed: Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Beskrivelse af eksamensforløbet
 • Den mundtlige eksamen tager udgangspunkt i den af gruppen udarbejdede rapport, men med hele pensum som basis.
 • Syge/omprøven afholdes som en tidsbegrænset 8 timers hjemmeprøve, hvor alle hjælpemidler er tilladt.
 • Læringsmål 1+2+3+4+5 er gældende for delprøve 2: 3 døgns Case.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

At give den studerende en grundlæggende introduktion og forståelse til det erhvervsøkonomiske fagområde. Der lægges vægt på, at den studerende inddrager den erhvervsøkonomiske metode og dermed trænes i at opstille nødvendige antagelser og forudsætninger, finde frem til en egnet model og fremkomme med løsningsforslag, der danner grundlag for en tolkning og konklusion.

De faglige elementer i faget er virksomhedens mål og begrænsninger, produktions- og omkostningsteori, allokering af virksomhedens ressourcer, forbruger- og efterspørgselsteori, markedsformer, prisfastsættelsesmodeller, erhvervsøkonomisk modellering, samt principper for investering og simple finansieringsformer.

Beskrivelse af undervisningsformer
Der anvendes forelæsninger, arbejdsdage, samt øvelser på småhold. Arbejdsdage og øvelser kræver aktiv deltagelse fra de studerende, og det forventes, at de studerende fremlægger deres resultater til vurdering og godkendelse på småhold. Microsoft Excel benyttes i nødvendigt omfang til kurset.
Udvalgte forelæsninger og udvalgte arbejdsdage vil være online.
Feedback i undervisningen
Aktiv deltagelse ved forelæsninger, øvelser og arbejdsdage
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger og øvelsestimer (inkl. forberedelse) 332 timer
Eksamen (inkl. forberedelse) 80 timer
Foreløbig litteratur

Bentzen, Eric, Scheibye, Carsten & Hirschey, Mark: Managerial Economics. Cengage Learning. 15th edition, 2019.

Bentzen, Eric & Carsten Scheibye: Introduktion til virksomhedens økonomiske planlægning 1. Investering og Finansiering. CSEB. 1. udgave 2021.

Bentzen, Eric: Linear Programming. Copenhagen Business School, 2021. (Dokument samt software til Windows og Mac lægges på Learn)

Sidst opdateret den 17-06-2021