English   Danish

2021/2022  BA-BHAAV1027U  Supply Chain Management – vejen til konkurrencemæssige fordele

English Title
Supply Chain Management - the route to competitive advantage

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Thomas Frandsen - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Underviser: Victor Lund - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)

Se venligst kontakt info til Student Hub, studievejledning mv. på My.cbs.dk
Primære fagområder
 • Globalisering og international virksomhed/Globalisation and international business
 • Strategi/Strategy
 • Supply chain management og logistik/Supply chain management and logistics
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 06-04-2021

Relevante links

Læringsmål
 • Den studerende skal helt overordnede kunne dokumentere en bred teoretisk og anvendelsesorienteret indsigt i Supply Chain Management.
 • Den studerende skal kunne redegøre for forskellige samarbejdsformer, interorganisatoriske forretningsprocesser og strategier på tværs af virksomheder i forsyningskæder og -netværk.
 • Den studerende skal kunne redegøre for de styringsmæssige (f.eks. gennem målesystemer) og de ledelsesmæssige dimensioner (f.eks. gennem design og udvikling af globale forsyningskæder).
 • Den studerende skal kunne beskrive og analysere forskellige SCM problemstillinger samt opstille mål og - strategier for deres løsning, dvs. kunne forslå konkurrencegivende forbedringsforslag i såvel private som offentlige organisationer.
 • Den studerende skal kunne beskrive, hvordan forskellige styringskoncepter kan forbedre virksomheders konkurrenceevne.
 • Den studerende skal forstå, hvilket potentiale Supply Chain Management har for den enkelte virksomhed i forhold til de kompetencer, der kan forbedre virksomhedens servicefunktioner og reducere omkostninger i virksomhedens materiale - og informationsflow.
 • Den studerende skal se vigtigheden i at koordinere intra- som interorganisatoriske markeds- og produktudviklingsaktiviteter i forsyningskæden.
Prøve/delprøver
Supply Chain Management - vejen til konkurrencemæssige fordele:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis du er syg ved det mundtlige forsvar, så skal det oprindelige skriftlige produkt genafleveres ved den fastsatte afleverings dato for syge/omprøven.
Hvis du er dumpet ved det mundlige forsvar, så må det oprindelige skriftlige produkt revideres og skal derefter genafleveres ved den fastsatte afleverings dato for syge/omprøven.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Supply Chain Management omfatter styring af samtlige forretningsprocesser, der vedrører indkøb, produktion og distribution af varer til slutkunden på tværs af virksomhedsgrænser. I et globalt perspektiv medfører dette en øget kompleksitet, idet produkter kan udvikles, sources, fremstilles og distribueres i forskellige lande, hvilket har stor betydning for lokalisering af produktion og lagerføring.
Fagets formål opnås ved, at faget indeholder følgende faglige område:

 • Introduktion til Supply Chain Management
 • Fokus på Supply Chain Management som konkurrenceparameter
 • Kundeperspektivet
 • Strategisk sourcing (in- og outsourcing)
 • Distributionskanaler og styring af disse
 • Organisering af Supply Chain Management
 • Supply Chain strategi
 • Design og udvikling af Supply Chains og Networks
 • Relationsledelse i kæder og netværk
 • Anvendelse af Supply Chain informationssystemer til performance optimering
 • Performance målinger i Supply Chains
 • Postponement og speculation
 • CSR i globale forsyningskæder
 • Supply Chain Innovation
Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen vil primært være case baseret således, at virksomhedsspillet løbende vil danne grundlag for reflektioner over fagets temaer.
Herefter en kort gennemgang af dagens tema(er) med efterfølgende plenum perspektivering.
Endelig afprøves teorierne på konkrete cases, øvelsesopgaver og virksomhedsspil.
Det forventes herved at opnå en betydelig deltageraktivitet og en høj anvendelsesorientering.
Feedback i undervisningen
Der gives feedback til studerende løbende gennem faget med to specifikke aktiviteter, der fokuserer på at skabe gode vilkår for feedback. Disse inkluderer:
• Deltagelse i online business simulation og/eller Livecases. Studerende får i grupper af 4-5 studerende til opgave at fungere som ledelsesteam (fx at gennemføre en virksomhedsturnaround) og træffe taktiske og strategiske beslutninger relateret til supply chain management. Som en del af deltagelsen i denne aktivitet vil studerende modtage feedback på deres performance. Derudover vil hver gruppe blive bedt om at præsentere deres reflektioner og strategiske overvejelser for relevante stakeholders (fx bestyrelse) og vil modtage feedback i grupper på den baggrund.
• Specifikke sessioner der fokuserer på feedback aktiviterer, herunder cases, spil/business simulation og spørgesessioner hvor studerende kan modtage feedback på ideer til skrivning af synopsis.

Studenterarbejdstimer
Undervisning 38 timer
Forberedelse (inkl. forberedelse af cases/øvelser) 90 timer
Hjemmeopgaver 20 timer
Forberedelse af essay 30 timer
Eksamen inkl. forberedelse hertil 30 timer
Total 206 timer
Foreløbig litteratur

Skjøtt-Larsen m.fl: Managing the Global Supply Chain, 4th edition, Copenhagen Business School Press
Artikler:
Ackoff, Russell (1994):      Systems thinking and thinking systems
Womack/Jones (1996):      Beyond Toyota: How to Root out waste and Pursue Perfection

Stadtler, H (2004):             Supply chain management and advanced planning - basics, overview and challenges

Steerman, John (2001):    “System Dynamics Modeling- Tools for Learning in a Complex World”

Kraljic, P. (1983):                Purchasing Must Become Supply Management, HBR Sep. pp. 109-117

Cox, Andrew (1996):          Relational competence and strategic procurement management

Lambert & Pohlen (2001): Supply Chain Metrics

Elkington, John (1998):     Partnerships from Cannibals with Forks

Bagaley, B. & Maskell, B.:  Value stream management for lean companies
Hsuan, Juliana (2003):      Modularity, component outsourcing, and inter-firm learning
Hsuan, Juliana (2006):      Platform management
Hsuan, Juliana (2009):      Service Architecture and Modularity
Buzzell & Ortmeyer (1995):   Channel Partnership - Streamline distribution
Prahalad et al (2009):       Why Sustainablility is now the key driver of Innovation; HBR sep 2009

Sidst opdateret den 06-04-2021