English   Danish

2021/2022  BA-BHAAV7001U  AFLYST Emner i boligøkonomi og -finansiering

English Title
CANCELLED Topics in housing economics and finance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 80
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Jens Lunde - Institut for Finansiering (FI)
Underviser
Marc Lund Andersen (ekstern lektor fra Boligøkonomisk Videncenter)
Primære fagområder
 • Finansiering/Finance
 • Politologi/Political Science
 • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 06-04-2021

Relevante links

Læringsmål
Efter at have gennemført faget er målet, at den studerende:
 • Kan forstå og beregne boligejeres afkast, skat, kapitalstruktur under forskellige forudsætninger
 • Kan opstille simplificerede balancer for andelsboligforeninger og beregne maksimalpriser og ændringer heri under forskellige forudsætninger
 • Kan opstille stiliserede værdiansættelser for private udlejningsejendomme og forstår huslejeregulering under forskellige forudsætninger
 • Forstår almennyttige udlejningsboligers rolle og kan opstille finansieringseksempler og beregne ydelsesstøtte til almennyttige boligforeninger under opstillede forhold
 • Kan beregne ydelser på forskellige realkreditlån og beregne kursværdi af gæld under simplificerede forudsætninger
 • Kan beregne den teoretisk neutrale ejendomsbeskatning under særlige forudsætninger
 • Kan beregne boligudgifter og boligomkostninger (user costs)
 • Har opnået kendskab til de nye regler for realkreditsektoren
 • Forstår den boligøkonomiske grundmodel
Prøve/delprøver
Emner i boligøkonomi og -finansiering:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Eksamen afholdes som en 4 timers skriftlig eksamen uden hjælpemidler.
Der er ingen begrænsning på omfang, de studerende har 4 timer til deres rådighed.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • Ikke-programmerbare, finansielle lommeregnere: HP10bll+ or Texas BA II Plus
 • Oversættelsesordbøger i papirformat
Den studerende har adgang til
 • Udvidet IT-pakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som en mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som en mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Boligmarkedet udgør en essentiel rolle i samfundsøkonomien. Boligmarkedet både påvirker og påvirkes af mange forskellige aspekter såsom økonomi, investeringsmuligheder, samfundsudvikling, lovgivning, regulering, skat og subsidier mm. I dette fag gives et indblik i en række af de væsentligste boligøkonomiske problematikker i samfundet. Der fokuseres på særligt udvalgte emner fra fagområdet. Emnerne behandles typisk ved at der gives en forelæsning efterfulgt af gennemgang af øvelser om emnerne. Da der arbejdes øvelsesorienteret er det ikke muligt at nå at afdække alle forhold om boligøkonomi og -finansiering.

 

Faget beskæftiger sig både med ejerbolig- og andelsboligsektoren samt private udlejningsejendomme og almennyttige udlejningsejendomme. Det primære fokus er dog ejerboligsektoren.

 

De fleste øvelser konstrueres simplificeret med fokus på de fagøkonomisk vigtigste aspekter. Det er således ikke sådan, at den studerende f.eks. skal kunne forvente at lave et revisorregnskab for andelsboligforeninger og lignende.

 

Fagets udvikling af personlige kompetencer:

Faget er en god introduktion til valgfaget ”Boligøkonomi og -finansiering” som udbydes som kandidatvalgfag. De to fag er ikke progressionsfag og kan således tages uafhængigt af hinanden.

 

Faget giver den studerende et særligt indblik i en række af de hyppigst behandlede problematikker i boligøkonomi og -finansiering. Den studerende vil gennem forelæsninger og øvelser blive i stand til at forstå særligt vigtige problematikker på boligmarkedet. Kvalifikationernes som tillæres, kan være særligt nyttige i forbindelse med beskæftigelse i banker, realkreditinstitutter, ejendomsselskaber, pensionsselskaber, den almennyttige sektor, offentlige styrelser, ministerier og interesseorganisationer.

 

 

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger med dialog
18 ugentlige dobbelt lektioner (inkl. øvelsestimer)
Feedback i undervisningen
De studerende opfordres til at sende mails og stille spørgsmål i timerne. Derudover består faget af en række øvelsestimer, hvor beregningseksempler gennemgås med de studerende.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 140 timer
Undervisning 38 timer
Eksamensforberedelse 30 timer
Sidst opdateret den 06-04-2021