English   Danish

2021/2022  BA-BJURV1005U  Dansk Udbudsret

English Title
Danish Public Procurement Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
 • Cecilie Fanøe Petersen - CBS Law
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 15-02-2021

Relevante links

Læringsmål
Det er målet med faget, at:
 • den studerende skal kunne identificere og forklare grundlæggende begreber indenfor udbudsret i et fagligt korrekt sprog;
 • den studerende skal være i stand til at identificere udbudsretlige problemstillinger i en case, og strukturere en analyse, der indeholder de relevante retskilder;
 • den studerende skal endvidere kunne løse problemstillingen, samt diskutere mulige foranstaltninger og sanktioner i det udbudsretlige håndhævelsessystem;
 • den studerende skal kunne forklare forholdet mellem national ret og EU ret på det udbudsretlige område.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Kurset bygger på de obligatoriske juridiske fag på HA(jur.). Studerende fra andre uddannelser må påregne at yde en ekstra indsats for at sætte sig ind i juridisk metode. Eventuel litteratur kan anvises af den fagansvarlige eller af underviseren på kurset.
Prøve/delprøver
Dansk Udbudsret:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 3 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Lommeregner efter eget valg
 • I papirformat: Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter
Den studerende har adgang til
 • Adgang til Canvas
 • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
 • IT-basispakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Reeksamen kan afholdes som mundtlig prøve, såfremt antallet af eksaminander tilsiger dette.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Når staten indgår kontrakter med private virksomheder om levering af varer/ tjenesteydelser eller udførelsen af offentlige arbejder opstår forskellige juridiske problemstillinger, udbudsretlige som forvaltningsretlige. Når staten køber ind kan andre hensyn end effektivitet spille ind, da indkøb kan være et redskab til at gennemføre politiske målsætninger om fx færre arbejdsløse, energieffektivitet, regional udvikling eller innovation. Udbudsreglerne foreskriver grundlæggende principper og procedurer som det offentlige skal følge når det køber ind på markedet, for at undgå korruption, favoritisme og protektionisme. EUF-Traktatens almindelige regler om fri bevægelighed gælder som udgangspunkt for alle offentlige kontrakter. Derudover gælder EU's udbudsdirektiver. Der blev i 2014 vedtage nye udbudsdirektiver i EU med implementeirngsfrist i foråret 2016. Faget fokuserer på den danske implementering af EU's udbudsdirektiver, som trådte i kraft 1. januar 2016. Endvidere behandles det særlige håndhævelsesregime for udbudsretten, der i Danmark er implementeret bl.a. ved oprettelsen af Klagenævnet for udbud.

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger med aktiv studenterdeltagelse, herunder diskussion og fremlæggelse af cases mv.
Feedback i undervisningen
feedback gives mundtligt I undervisningen gennem øvelser, cases, quiz og dialog
Studenterarbejdstimer
Forlæsninger 32 timer
Forberedelse til forelæsninger 124 timer
Eksamensforberedelse 50 timer
Foreløbig litteratur
Litteratur
Grith Ølykke og Ruth Nielsen, EU's udbudsregler - i dansk kontekst, DJØF 2017

Udbudsloven, Traktaterne, EU domme og udvalgete kendelser fra Klagenævnet for udbud.
 
Sidst opdateret den 15-02-2021