English   Danish

2021/2022  BA-BJURV1805U  IT-ret

English Title
IT Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
  • Søren Sandfeld Jakobsen - CBS Law
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 20-12-2021

Relevante links

Læringsmål
De studerende skal opnå viden om væsentlige teknologiretlige begreber, terminologi, retskilder og argumentation.

De studerende skal opnå færdighed i og kompetence til at:
  • Anvende juridisk metode på teknologiretlige problemstillinger
  • Erhverve og anvende viden om teknologiretlige problemstillinger
  • Kvalificere, analysere og løse juridiske problemstillinger i forhold til teknologiretlige regler og principper
  • Formulere sig klart, juridisk og velstruktureret om teknologiretlige spørgsmål med anvendelse af korrekt terminologi og begrebsanvendelse
Forudsætninger for at deltage i kurset
Juridiske kundskaber svarende til de første 2 år af HA-jur.-uddannelsen.
Prøve/delprøver
IT-ret:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Prøven har en varighed af 3 timer. Man må aflevere så mange sider man kan og vil.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Som udgangspunkt er syge-/omprøven også skriftlig på samme betingelser som den ordinære prøve. Hvis antallet af tilmeldte studerende til denne prøve muliggør en mundtlig omprøve, vil dette alternativ blive overvejet.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget IT-ret bygger forudsætningsvis på den grundlæggende viden, som de studerende har erhvervet på HA-jur.-uddannelsens første to år. Det er derfor afgørende, at de studerende har juridiske kompetencer svarende hertil. 

 

I faget fokuseres der på følgende fem hovedområder:

 

Beskyttelse af immaterielle rettigheder: På den digitale markedsplads er data og digtalt indhold virksomhedens væsentligste aktiver. Den juridiske beskyttelse af disse immaterielle aktiver er derfor afgørende. I faget fokuseres følgelig på den retsbeskyttelse, der kan opnås efter ophavsretsloven, varemærkeloven mv.   

 

Beskyttelse af privatlivets fred: Beskyttelse af den enkeltes persondata og privalivsfred er kommet i centrum som følge af, at vores data i stadig stigende grad indsamles, behandles og videregives på digitale medier og platforme. Skærpet lovgivning på området gør, at kendskab til disse regler er afgørende for alle aktører på den digitale markedsplads. 

 

Markedsføring og handel på digitale platforme: Stadig flere kommercielle aktiviteter flyttes fra fysiske til digitale platforme. Dette rejser krav om øget kendskab til, hvordan reglerne om markedsføring fortolkes og anvendes på de digitale platforme. 

 

Stadig flere kontrakter indgås og opfyldes online via hjemmesider og digitale tjenester og platforme. Dette skaber behov for viden om, hvordan de almindelige regler om aftaler, køb mv. fortolkes og anvendes i samspillet med de forskellige former for særregler, der gælder særligt for det digitale univers. 

 

Regulering af nye teknologier: Nye teknologier som kunstig intelligens, robotter, Internet of things, LegalTech mv. vinder hastigt frem. I faget vil disse nye teknologier blive integreret inden for rammerne af de behandlede temaer, jf. ovenfor.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen afvikles som en kombination af forelæsninger, cases og workshops, hvor de studerende selv arbejder mere aktivt med de forskellige emner, herunder fremlægger domme. En del af undervisningen vil foregå online.
Feedback i undervisningen
Der gives løbende feedback ifm. løsning af cases og workshops. Hver studerende - eller flere studerende i grupper - kan desuden efter anmodning få mundtlig feedback på deres aktivitet i undervisningen.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 15 timer
Cases 5 timer
Workshops 10 timer
Forberedelse 120 timer
Eksamensforberedelse 50 timer
Foreløbig litteratur

Jan Trzaskowski (red.): Internetretten, 3. udg., Ex Tuto Publishing 2017 (udvalgte kapitler).

Domme, kendelser, vejledninger mv. (oplyses ifm. undervisningen) 

Sidst opdateret den 20-12-2021