English   Danish

2021/2022  BA-BJURV1806U  Klimaret

English Title
Climate law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
  • Christina D. Tvarnø - CBS Law
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 10-02-2021

Relevante links

Læringsmål
Klimaret spiller en større og større rolle i samfundsudviklingen og derfor skal den studernede efter dette fag have et indgående kendskab til dansk, EU og folkeretlig klimaet. Klimaret har indflydelse på markeder, produkter, virksomheder, forbrugere og samfund, og den studerede har derfor tilegnet sig et indgående kendskab til klimaretlige sammenhænge i et markedsperspektiv. Derfor er der følgende specifikke læringsmål som den den studernede har tilegnet sig:
  • Indgående kendskab til klimaretlige regler i Danmark, EU og i FN.
  • Forståelse for klimarettens påvirkning af marked og samfund.
  • Dybdegående analytiske og juridiske kompetencer inden for det klimaretlige område.
  • Reflektorisk forståelse for de klimaretlige konsekvenser i Danmark og i EU.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Man skal have gennemført eller selv sætte sig ind i EU-ret og forvaltningsret.
Prøve/delprøver
Klimaret:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 3 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterår
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamen skal besvares ud fra den fastsatte eksamensopgave, som indeholder spørgsmål, der skal besvares ud fra pensum.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Klimaret er både en dansk, EU-retlig og folkeretlig juridisk disciplin. Derfor indeholder faget elementer fra dansk ret, EU-ret og folkeret. Hovedvægten i faget ligger på EU-ret og dansk ret. I forhold til dansk ret tages der udgangspukt i 2020-klimaloven og i love vedtaget med udgangspunkt i denne lov. Derudover anvendes der case-materiale inden for klima, energi og forsyning. EU-retten indeholder forskellige regler inden for klima, energi og miljø. Væsentlige dele af EU-retten inddrages i faget, dog med størst fokus på klima og energi. Folkeretten omhandler de vigtigste folkeretlige konventioner, protokoller og aftaler fra Rio konventionen til Paris afralen.

Faget har til formål, gennem dialogbasseret undervisning, og på baggrund af lige dele af forelæsning og cases, at sætte klimaret i kontekst, at gennemgå de vigtigste og nyeste klimaretlige regler i et markedsperspektiv.

Som studerende skal man forberede sig på pensum inden forlæsningen og gennem cases i undervisningen anvende pansum på konkrete problemstillinger. 

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisning er dialogbaseret med udgangspunkt i anvendelse af pensum på cases, som præsenteres enten i undervisning eller på online fora. Caseundervisningen suppleres med forelæsninger af kortere karakter, så det primære fokus på faget er dialog og anvendelsesorienteret. Et godt kendskab til pensum er således en forudsætning for deltagelse i undervisningen. De studerende skal deltage aktivt gennem cases, dialog og feed back sessions. Dette kan suppleres med online aktiviteter, som ligger mellem tilstedeværelses-undervisningen.
Feedback i undervisningen
Feed back sker i undervisningen og gennem eventuelle online aktiviteter.

Feed back sker ud fra læringsmålene til faget:
kendskab, forståelse, analyse og reflektion i forhold til klimaret.

Cases, opgaver og dialog på faget indeholder feedback på disse læringsmål.

De studerende får løbende feedback på disse læringsmål i undervisningen. Dette sker mundtligt i undervisningen gennem gruppe- og plenumdiskussioner, cases, fremlæggelser mv. Online aktiviteter har til formål dels at styrke de studerendes kompetencer i forhold til læringsmålene og dels at give feed back på quizzes og casebesvarelser. Dette vil i så fald være både skriftlig feedback samt mundtligt i undervisningen.
Det er et krav for feedback, at man deltager i feedback elementerne i undervisningen.
Studenterarbejdstimer
deltagelse i undervisning 33 timer
forberedelse til undervisning og deltagelse i online aktiviteter 155 timer
forberedelse til eksamen 17 timer
i alt 205 timer
Foreløbig litteratur

Den klimaretlige litteratur er under udvikling. Derfor afventes hvilken opdateret lærebog i EU climate law som udkommer i 2021.

Der vil være en lærebog på ca 400 sider samt en række videnskabelige artikler

ca. 1-200 sider som pensum.

Derudover vil klimareguleringen i Danmark, EU og FN være pensum både i undervisning og til eksamen. Det omfatter ca 150 sider.

Oplysning om endelig pensum er tilgængeligt før fagets start.

Sidst opdateret den 10-02-2021