English   Danish

2021/2022  BA-BMECV1030U  Eksternt regnskab

English Title
Financial Accounting

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 99
Studienævn
MEC Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik, BSc
Kursusansvarlig
 • Mia Kaspersen - Institut for Regnskab (RR)
Primære fagområder
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 01-07-2021

Relevante links

Læringsmål
Målene for faget er, at de studerende skal:
 • Identificere sammenhængen mellem daglige registreringer og en resultatopgørelse / balance
 • Sammenligne informationsindholdet af regnskaber baseret på forskellige regnskabsteorier (præstationsorienteret og formueorienteret)
 • Differentiere elementerne i årsregnskabet (indtægter, omkostninger, aktiver og passiver)
 • Beskrive forskellen mellem virksomhedens drifts- og finansieringsaktivitet, herunder reformulering af finansielle opgørelser
 • Strukturere og kombinere værktøjer til analyse af virksomhedens rentabilitet
Prøve/delprøver
Eksternt regnskab:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Lommeregner efter eget valg
 • I papirformat: Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter
Den studerende har adgang til
 • Adgang til Canvas
 • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
 • Udvidet IT-pakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Med følgende forberedelsestid: 20 Minutter
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Hjælpemidler: Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Den studerende må i forberedelseslokalet medbringe: Simple skrive- og tegneredskaber, egen bærbar/tablet til opslag (OBS der er ikke mulighed for opladning i eksamenslokalet), lommeregner efter eget valg, bøger inklusiv ordbøger, noter. BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre i forberedelsestiden.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget har til formål at indføre den studerende i:

 • måling og kommunikation af finansille og ikke-finansielle informationer til beslutningsformål
 • modeller for virksomheders indtjening (resultatopgørelsen), kapitalforhold (balancen) samt pengestrømme (pengestrømsopgørelsen)
 • reglerne for indregning og måling af aktiver, passiver, indtægter og omkostninger
 • regnskabsanalyse som led i vurderingen af virksomheden
Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen baseres på dialogforelæsninger og øvelser.
Feedback i undervisningen
Feedback gives løbende i undervisningen ved:
1) hjælp til løsning af opgaver i undervisningen/​gennemgang af opgaver, og
2) løbende diskussion af fagets emner, hvor de studerende kan afprøve deres viden og spørge uddybende ind til emner, hvor der måtte være tvivl om forståelsen heraf.

Ved fastlæredækning afholdes der endvidere gennem fagets forløb kontortid for de studerende. Her vil der være mulighed for at afklare eventuelle emner, den studerende måtte have udfordringer med.
Studenterarbejdstimer
Eksamen 4 timer
Undervisning 39 timer
Forberedelse 163 timer
Foreløbig litteratur

Jørgen Elkjær og Kristian Hjulsager. Årsrapport og virksomhedsanalyse, 8. udgave 2017. Det er kun kap. 3 der er pensum (uploades på Canvas).

 

Jens O. Elling, Carsten, Henrik og Peter Kyhnauv-Andersen. Finansiel rapportering - teori og regulering, 6. udgave 2021. Gjellerup/Gads forlag.

 

Ole Sørensen. Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 6. udgave 2021. Gjellerup/Gads forlag.

 

Øvelsesopgaver (på Canvas)

 

Opgavesamling (på Canvas)

 

Pensum er vejledende - se lektionsplan på Canvas for yderligere information

Sidst opdateret den 01-07-2021