English   Danish

2021/2022  BA-BPROO2061U  Ledelse af innovationsprojekter

English Title
Managing Innovation Projects

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Forår, Fjerde quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i Projektledelse
Kursusansvarlig
  • Rasmus Koss Hartmann - Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation (MSC)
Primære fagområder
  • Innovation/Innovation
  • Ledelse/Management
  • Projekt- og forandringsledelse/Project and change management
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 22-06-2021

Relevante links

Læringsmål
  • Demonstrere forståelse for grundlæggende problemstillinger omkring innovationsprojekter og -ledelse
  • Udvælge relevant teori til at teoretisere, analysere og diskutere konkrete problemstillinger, argumenter og perspektiver vedrørende innovation
  • Reflektere over organisatoriske udfordringer ved innovation og innovationsprojekter
  • Formulere sig skriftligt om fagets emner i sammenhængende, velargumenteret, klart og korrekt sprog
Prøve/delprøver
Ledelse af innovationsprojekter:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Essay
Varighed 72 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Forår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis den studerende ikke har bestået den ordinære eksamen, skal denne enten indlevere et revideret eller et nyt essay.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Som oplæg til prøven vil de studerende modtage et ukendt podcast relateret til en innovationsrelevant problemstilling. Den studerende forventes at kunne give et kort og koncist resume af teksternes pointer og teoretisere og analysere teksten og diskutere den i forhold til fagets teorier.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget har til formål at tydeliggøre hvordan innovationsprojekter adskiller sig fra projekter i almindelighed. Dette gøres ved at fokusere på at forstå, hvad der kendetegner innovation som en særegen aktivitet, hvilke udfordringer det giver for ledelse og organisation og hvilke rolle teknologi spiller i at forme de udfordringer. Fagets spørgsmål er hvilke konsekvenser det har for projektledelse, at et projekt har innovation som sit formål.

 

Igennem faget bevæger vi os således fra en overordnet forståelse af innovations samfundsmæssige betydning over et organisatorisk/strategisk niveau til det mere mikro-orienterede. Undervejs gennemgår vi begreber som kreativ destruktion, exploration og exploitation, forskellige former for ambidexterity, teknologicyclusser, forskellige former for teknologi, disruption og kreativitet. Disse begreber bringer i spil i dialogorienterede øvelsestimer og i diskussioner med gæsteforelæsere. Vi afslutter med at perspektivere generelle forståelser af innovationsledelse i forhold til skjulte innovationsprocesser og emergerende innovationspraksisser.

 

Faget giver dermed de studerende en parathed til at analysere innovation som en særlig form for projekt. Ideelt set bidrager faget med analytiske værktøjer til at træffe velbegrundede valg i forhold til at indgå i og bidrage til innovationsprojekter. 

Beskrivelse af undervisningsformer
De fleste lektioner gennemføres som øvelsestimer (med holdet opdelt i to) baseret på en ‘flipped classroom’ model, hvor studerende læser et antal kernetekster (antal afhænger af sværhedsgrad) og gennemlytter en forudoptaget forelæsning som forberedelse til de enkelte lektioner. Optagede forelæsninger vil redegøre for centrale begreber og teorier i obligatoriske tekster og relatere dem øvrigt obligatorisk og supplerende materiale.

Den enkelte lektion vil indeholde forberedte gruppevise præsentationer af de obligatoriske tekster fra de studerende og diskussion (i grupper og plenum) om centrale problematikker og perspektiver på tværs af pensums litteratur.

En lektion (gennemført som forelæsning for hele holdet) vil omhandle skriveteknik, med særlig fokus på opbygning af essays som samlede argumenter. Lektionen forventes gennemført som gæsteforelæsning fra Thomas Basbøll (CBS Library).

De studerende opfordres til at benytte sig af underviserens blog (www.TheGale.blog) hvor der løbende vil blive lagt supplerende materiale.
Feedback i undervisningen
Continuous feedback tager to former:

I hver lektion er der indlagt peer-to-peer feedbackøvelser, hvor de studerende tilbagemelder på hinandens skriftlige arbejde til den lektion.

Alle undervisningstimer er struktureret omkring, at de studerende i (lektionens fulde længde) fremlægger og diskuterer teorier og perspektiver fra den læste litteratur, og får feedback på deres forståelse i dialog med underviseren.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 12 timer
Øvelsestimer 14 timer
Forberedelse 180 timer
Foreløbig litteratur

Schumpter (1942): Capitalism, Socialism and democracy. (kap. 5-8). 

March (1991): Exploration and exploitation in organizational learning. Organization Science. 2: 1. 

Greenalgh & Rogers (2010): Innovation, intellectual property and economic growth. (kap 1). 

Rosenberg (1982): Inside the black box: Technology and economics. (kap 1)

Thompson (1965): Bureaucracy and innovation. Administrative Science Quarterly. 10:1. 

Adler et al (2009): Perspectives on the productivity dilemma. Journal of operations management. 27. 

Henderson & Clark (1990): Architectural innovation: The reconfiguration of existing product technologies and the failure of established firms. 

Anderson & Tushman (1986): Technological discontinuities and organizational environments. Administrative Science Quarterly, 31:3. 

Christensen (1997): The innovator's dilemma: When new technologies cause great firms to fail. (kap 1)

Jovanovic & Rousseau (2005): General purpose technologies. In: Aghion & Durlauf. (eds.) Handbook of economic growth, vol. 1B. 

Tushman & O'Reilly (2004): The Ambidextrous organization. Harvard Business Review

Adler (1993): Time-and-motion regained. Harvard Business Review. 

Amabile (1998): How to kill creativity. Harvard Business Review. 

von Hippel (1987): Cooperation between rivals: informal know-how trading. Research Policy. 16:6. 

Rennstam (2012): Object-control: A study of technologically dense knowledge work. Organization Studies. 33:8. 

Burgelman (1983): Corporate entrepreneurship and strategic management: Insights from a process study. Management Science. 29:12. 

Augsdorfer (1994): The manager as pirate: An inspection of the gentle art of bootlegging. 

Hartmann & Hartmann (2017): Bureaucracy and innovation, revisited: An ethnography of innovation hiding in police and military organizations. Available on SSRN. 

Altman et al (2013): Innovating without information constraints: Organizations, communities and innovation when information costs approach zero. In: Shalley et al (eds): Oxford handbook of creativity, innovation and entrepreneurship. 

 

 

Sidst opdateret den 22-06-2021