English   Danish

2021/2022  BA-BPSYO1203U  Organisationsteori

English Title
Organization Theory

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Karen Boll - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Organisation/Organisation
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 29-06-2021

Relevante links

Læringsmål
Overordnet er fagets mål at give den studerende kendskab til klassisk organisationsteori samt centrale organisationsteoretiske begreber og problemstillinger. På baggrund af dette ønsker faget at styrke den studerendes evne til at analysere og diskutere hvordan organisationer fungerer. Udprøvning sker i forhold til følgende læringsmål, som den studerende forventes at kunne opfylde:
  • At kunne identificere og udlægge fagets teorier, grundbegreber og forklaringsmodeller, samt diskutere deres styrker og svagheder
  • At kunne anvende fagets teorier til at analysere organisatoriske kerneopgaver og problemstillinger
  • At kunne diskutere organisationsteoriens formål og anvendelse - herunder refleksion over, hvordan teori kan bruges til at forstå, hvordan organisationer fungerer
  • At kunne udvise forståelse for forskellen på at skrive resumerende, analyserende og diskuterende tekstudsnit samt disse formaters funktion i en teksts helhed i forhold til en problemstilling
  • At kunne formulere sig fagligt i et klart og tydeligt sprog
Prøve/delprøver
Organisationsteori:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 72 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform Bestået/ikke bestået
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Det skriftlige produkt udarbejdes på baggrund af et caseoplæg.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med faget er at introducere de studerende for centrale begreber inden for organisationsteorien og anvende begreberne til at analyse organisatoriske problemstillinger. Faget introducerer organisation som en formaliseret enhed, hvori der foregår en løbende, dynamisk aktivitet og hvor aspekter som samarbejde, struktur, effektivitet, kultur, kontrol og ledelse spiller en central rolle.
 
Gennem læsning af klassiske tekster inden for disciplinen giver faget de studerende en grundlæggende organisationsteoretisk viden samt forståelse af den idehistoriske udvikling af disciplinen. Samtidig læses også mere moderne tekster, der typisk udgår fra diskussioner rejst i de klassiske tekster.  
 
Hensigten med den historiske forandring af organisationsteorien via læsning af klassiske tekster koblet med nyere teorier om organisation er, at give de studerende et indblik i et akademisk felt, som er genstand for løbende diskussioner og debatter. Herigennem skal de studerende blive i stand til at reflektere over organisationsteoriens formål og anvendelse – herunder en mere generel refleksion over, hvordan begreber kan bruges til at analysere organisatoriske problemstillinger. 

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen foregår som en blanding af storholdsforelæsninger og undervisning på mindre hold, som foregår på campus. På øvelsesholdene er der fokus på workshopaktiviter, hvor cases gennemgåes og efterfølgende skal udforskes vha. fagets teorier og begreber.

Via fagets skriftlige øvelser gennemgår de studerende et 'træningsforløb', hvor der er fokus på forskellige skriveaktiviteter og eksamenstræning. Målet hermed er at forbedre de studerenes skrivefærdigheder, samt der forståelse af eksamensformen.
Feedback i undervisningen
De studerende skal to gange i løbet af semestret aflevere et skriftligt produkt. Produkterne er udformet således, at de studerende trænes i at forstå forskellen på at skrive resumerende, analyserende og diskuterende tekstudsnit samt disse formaters funktion i en teksts helhed. Efter hver aflevering vil de studerende modtage gruppevis feedback på dette arbejde. Afleveringerne fungerer som en forberedelse til den endelig skriftlige eksamen.

Studenterarbejdstimer
Fremmøde til alm. undervisning 34 timer
Pensumlæsning, ca 600 sider tekster + cases 164 timer
Anden forberedelse til undervisningen 36 timer
Forberedelse til og deltagelse i eksamen 39 timer
Foreløbig litteratur

Grundbog: Vikkelsø, S. & P. Kjær: Klassisk og moderne organisationsteori. Hans Reitzels forlag 2014 (i faget læses udvalgte kapitler fra denne grundbog).

 

Downloads af artikler fra CBS forskningsdatabase samt kopier af bogkapitler. F.eks. indgår disse tekster (alle tekster fra pensum er ikke medtaget her): 

 

Taylor, F. W. (2016 [1911]). The principles of Scientific Management. In J. M. Shafritz, J. S. Ott, & Y. S. Jang (Eds.), Classics of Organization Theory (8. ed., pp. 66-77). Boston, MA: Cengage Learning.I: Classics of Organization Theory. J. M. Shafritz and J. S. Ott. Orlando, Harcourt. (s. 65-76).

 

Blau, P. M., & Scott, R. (2016 [1962]). The concept of formal organization. In J. M. Shafritz, J. S. Ott, & Y. S. Jang (Eds.), Classics of Organization Theory (8. ed., pp. 173–177). Boston, MA: Cengage Learning.

 

Mintzberg, H. (1980). Structure in 5’s: A Synthesis of the Research on Organization Design. Management Science, 26(3), 322–341

 

Porter, M. E. (2008),”The five competitive forces that shape strategy”, Harvard Business Review, January: 79-93. 

 

Barney, J. (1991), “Firm Resources and Sustained Competitive Advantage”, Journal of Management, 17(1): 99-120. 

 

Savage, G. T. et al. (1991),”Strategies for assessing and managing organizational stakeholders”, Academy of Management Executive, 5(2): 61-75.

 

Schein, E. H. (1994). Organisationskultur og ledelse (2. udg.), (s. 8-34).

Sidst opdateret den 29-06-2021