English   Danish

2021/2022  DIP-DBUSO1001U  Markedsforståelse og kundebehov

English Title
Market Understanding and Client Needs

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Mogens Bjerre - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Primære fagområder
 • Forbrugeradfærd/Customer behaviour
 • Kommunikation/Communication
 • Markedsføring/Marketing
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 28-06-2021

Relevante links

Læringsmål
Som et fagmodul på HD2 Business, er det væsentligt, at det giver den studerende en forståelse for, hvad der kendetegner et marked herunder rammevilkår, konkurrenter og kunder samt på hvordan virksomheder kan agere i forskellige typer af markeder; international, nationale, produkter og serviceydelser.
Den studerende skal:
 • Erhverve sig viden om de mest centrale begreber, værktøjer, teorier og modeller, der knytter sig til fagets centrale problemstillinger
 • Erhverve sig viden om yderligere teoretiske værktøjer og perspektiver, der fokuserer specifikt på de ledelsesmæssige problemstillinger i virksomhedens overordnede strategiske udvikling
 • Opnå forståelse for, hvordan strategisk markedsledelse kan ses som en central fornyelsesproces i virksomheden, herunder for-retningsudvikling
 • Udvikle konkrete færdigheder til at analysere virksomhedens processer omkring markeds- og kundeforståelse, herunder fremkomme med begrundede forbedringsforslag på såvel operationelt, taktisk som strategisk plan
 • Udvikle kompetencer med hensyn til at udtænke, formulere og gennemføre strategiske forandringer, som styrker en virksomheds markedsposition
 • Være i stand til kritisk at begrunde, bedømme og anvende relevant teori til at angive løsninger på et givet problem inden for problemfeltet
 • Kunne fremkomme med begrundede forslag til, hvordan en virksomhed kan agere i sit marked og i forhold til sine kunder
 • Kunne perspektivere og diskutere anvendte teorier og metoder i forhold til egen praksis
 • Kunne dokumentere et anvendelsesorienteret overblik over fagmodulets begrebsapparat og pensum med henblik på at kunne anvende dette i relation til udvikling og håndtering af marked og kunder i egen organisation
Prøve/delprøver
Markedsforståelse og kundebehov:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med dette kursus er at give den studerende viden om og forståelse for centrale begreber, teorier og metoder, der omhandler styring af en given virksomheds innovative aktiviteter i form af produkter, serviceydelser og procesinnovation – såvel nationalt som internationalt.

 

Der opereres med en strategisk indfaldsvinkel med inddragelse af markedsmæssige, kulturelle, konkurrencemæssige og ledelsesmæssige forhold, som kan påvirke en given virksomheds innovationsbeslutninger.

 

Fagmodulet anlægger en markedsorienteret tilgang, men bygger også på fagområder som strategi, organisationsudvikling og ledelse.

 

Kurset vil især fokusere på følgende emneområder:

 • Centrale begreber, modeller og teorier inden for markedsledelse
 • Omverdens analyser og strategisk usikkerhed/scenario formulering som fx Markedsanalyse, PEST(EL)
 • Porters 5 Forces og Co-opetition
 • Aakers strategiske vækststrategier 
 • Business Model Canvas som ramme for forretningsmodeller i lyset af forskellige strategier, herunder BCG Matrix, Porters Value Chain, Blue Ocean og Value-Shop
 • Markedsorientering og innovation
 • Identifikation af kundebehov og værdiskabelsen. 
 • Markting mix’et og de 7 P’er, 
 • Value Proposition Design og Job-to-be-done 
Beskrivelse af undervisningsformer
Plenum debatter, gruppe opgaver, videoer, bikuber og individuelle opgaver - høj grad af deltager involvering, hvorfor fysisk og velforberedt fremmøde anbefales på det kraftigste
Feedback i undervisningen
Løbende feedback undervejs i forbindelse med undervisningen, debatterne og case træningen
Midtvejs evaluering
Mulighed for individuel feedback i forlængelse af hver forelæsning
i forbindelse med eksamen og det skriftlige produkt der danner grundlag for den mundtlige eksamen
Studenterarbejdstimer
Undervisning 32 timer
Forberedelse undervisning 64 timer
Eksamen 42 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningen ligger i ugerne 45-48 på tirsdage og torsdage kl. 17.10-20.40 samt hele torsdage kl. 8-16.

 

Ordinær eksamen: synopsen skal afleveres den 9.12.2021 og den mundtlige eksamen afholdes den 16.12.2021. 

 

Reeksamen: synopsen skal afleveres den 7.1.2022 og den mundtlige eksamen afholdes den 14.1.2022. 

Foreløbig litteratur

CRM 5.0 – De ustyrlige kunder i en digital tidsalder! af Per Østergaard Jakobsen, fra Efficiens; ISBN: 9788799571437.

 

Derudover vil der være diverse artikler.

Sidst opdateret den 28-06-2021