English   Danish

2021/2022  DIP-DBUSO1004U  Business Project

English Title
Business Project

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Thomas Frandsen - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
 • Thomas Poulsen - Institut for Regnskab (RR)
Primære fagområder
 • Driftsøkonomi/Managerial economics
 • Innovation/Innovation
 • Organisation/Organisation
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 30-06-2021

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende:
 • Foretage analytiske overvejelser, præsentere og forsvare disse set i forhold til den valgte problemstilling og i relation til de faglige elementer fra pensum som der trækkes på
 • Reflektere over relationen mellem definering af problemstilling, analyse og løsningsdesign
 • Anvise konkrete handlingsforslag og reflektere over identificerede og/eller oplevede udfordringer ved forsøg på implementering
 • Redegøre selvstændigt for det valgte løsningsdesign og dettes relevans i forhold til case-virksomhedens situation og behov
Prøve/delprøver
Business Project:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen 3-4
Omfang af skriftligt produkt Max. 30 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Forår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i projektet, men kan omfatte andre teorier og modeller fra pensum, der kunne have været bragt i anvendelse til analyse og løsning af den opstillede problemstilling.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

VIDEN 
De studerende udvikler deres teoretiske og praktiske viden gennem anvendelse af teoretisk viden i forbindelse med praktisk problemløsning i organisationer

 

FÆRDIGHEDER 
De studerendes centrale færdigheder omfatter at kunne: 

 • Definere en relevant problemstilling
 • Foretage teoretisk informeret analyse og diagnosticering af den konkrete problemstilling. 
 • Udvikle et løsningsdesign og implementeringsplan med konkret handlingsanvisning
 • Formidle et projekt klart og præcist i skrift og tale. 
  KOMPETENCER 
 • De studerendes centrale kompetencer består i at kunne: 

 • Selvstændigt redegøre for den valgte problemstilling og dens relevans i forhold til case-virksomhedens situation og behov
 • Kunne begrunde valg af metode, dataindsamling og analyse
 • For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende EKSAMENSMÅL:
 • Foretage analytiske overvejelser, præsentere og forsvare disse set i forhold til den valgte problemstilling og i relation til de faglige elementer fra pensum som der trækkes på
 • Reflektere over relationen mellem definering af problemstilling, analyse og løsningsdesign
 • Anvise konkrete handlingsforslag og reflektere over identificerede og/eller oplevede udfordringer ved forsøg på implementering.
 • Redegøre selvstændigt for det valgte løsningsdesign og dettes relevans i forhold til case-virksomhedens situation og behov.
Beskrivelse af undervisningsformer
Faget afvikles som blended learning, hvilket betyder at undervisningen vil indeholde en række forskellige aktiviteter, der forudsætter tilstedeværelse, herunder workshops og vejledning. Derudover indeholder faget en række forberedende og opfølgende aktiviteter i tilknytning til tilstedeværelsessessionerne, eksempelvis videobaseret undervisningsmateriale og gruppepræsentationer. Der vil være en kombination af aktiviteter med mulighed for fysisk tilstedeværelse og online deltagelse.
Feedback i undervisningen
Deltagerne vil løbende modtage feedback dels gennem afvikling af workshops og vejledning.
Studenterarbejdstimer
Undervisning og workshops 15 timer
Vejledning 6 timer
Forberedelse til undervisning og vejledning 25 timer
Projektarbejde og eksamen 91,5 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningen finder sted dels tirsdag og torsdag aften, dels hele onsdage i ugerne 12-16. Der vil ikke være undervisning i påskedagene.

Foreløbig litteratur

Udvalgte kapitler i bogen "Problem Solving in Organizations: A Methodological Handbook for Business and Management Students" af van Aken, J.E. & Berends, H., 2018, Cambridge University Press.

Sidst opdateret den 30-06-2021