English   Danish

2021/2022  DIP-DFINO1029U  Portfolio Analysis

English Title
Portfolio Analysis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Thomas Meinert Hersom - Institut for Finansiering (FI)
Kontaktinformation: hdf@cbs.dk
Primære fagområder
 • Finansiering/Finance
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 21-12-2021

Relevante links

Læringsmål
Fagets overordnede mål er at give de studerende indsigt i samt overblik over metoder og værktøjer inden for investeringsteorien. Dermed opbygges basale og grundlæggende kompetencer, der skal gøre de studerende i stand til at træffe rationelle investeringsvalg samt rådgive privatpersoner og virksomheder om hvordan de bedst muligt investerer deres kapital.
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes (se § 13 i studieordningen): 1
Obligatoriske hjemmeopgaver
Der stilles i løbet af semesteret 4 online quizzer, der hver består af en række multiple choice spørgsmål. Disse online quizzer udgør tilsammen den obligatoriske aktivitet i faget, der skal godkendes før man kan indskrives til eksamen. Godkendelse forudsætter, at mindst 75% af de stillede spørgsmål er besvaret korrekt. Spørgsmålene besvares individuelt.

Såfremt disse quizzer ikke godkendes samlet, gives den studerende mulighed for at deltage i en afsluttende multiple choice quiz, der skal godkendes, for at man kan indskrives til eksamen. Godkendelse forudsætter, at mindst 75% af de stillede spørgsmål er besvaret korrekt.
Prøve/delprøver
Portfolio Analysis:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Prøven er en 4 timers hjemmeopgave.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Mundtlig syge-/omprøve:

 

Uden hjælpemidler.


Der trækkes et eller flere spørgsmål i centrale dele af pensum. Spørgsmålene besvares mundligt med anvendelse af relevante illustrationer, formler mv. I forlængelse heraf stilles spørgsmål i andre centrale dele af pensum. Karakteren fastsættes ud fra en helhedsvurdering af, i hvor høj grad besvarelsen opfylder fagets samlede læringsmål.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Med udgangspunkt i parametrene afkast og risici indføres de studerende i metoder til at analysere, vurdere og rangordne investeringsalternativer – ex-ante såvel som ex-post. Fokus vil være på samspillet mellem forskellige aktiver, og hvordan intelligent sammensætning af porteføljer kan forbedre det forventede afkast og/eller reducere den samlede risiko.De studerende introduceres endvidere til risikostyring, herunder identificering, kvantificering og styring af markedsrisici, samt forskellige investeringsstrategier og faldgrupper i forbindelse med investering. Faget fokuserer på aktier og aktieinvestering, herunder modeller til værdiansættelse af aktier, men sekundært vil også obligationer og konvertible obligationer blive inddraget i faget, hvor det findes relevant.
 
Følgende emneområder vil blive dækket:
 

 1. Afkast og risici
 2. Efficiente markeder og generel prisfastsættelse af aktiver
 3. Aktier, aktieinvestering og prisfastsættelse af aktier
 4. Porteføljeteori
  1. Moderne Porteføljeteori
  2. CAPM
  3. APT
 5. Performancemåling og benchmarks
 6. Investeringsstrategier
 7. Nøgletal
 8. Risikostyring herunder Value-at-Risk
 9. Investeringsforeninger
 10. Konvertible obligationer
 11. Behavioural Finance
Beskrivelse af undervisningsformer
Fremmødeundervisning med online elementer.

Undervisningen er tilrettelagt som en forelæsningsrække bestående af i alt 40 undervisningstimer. Hver undervisningsgang er centreret om nogle udvalgte kapitler i lærebogen eller artikelsamlingen. Det tilsigtes at skabe et overblik over fagets teori samt at forklare vanskeligt tilgængelige passager på en så let forståelig måde som muligt. Der vil blive inddraget eksempler fra praksis, hvor det findes relevant, og der vil være mulighed for, at de studerende kan byde ind med egne erfaringer.

Udover forelæsningsrækken vil faget omfatte et antal øvelsestimer som i høj grad vil fungere som eksamensforberedende undervisning. Øvelserne vil træne de studerende i at anvende den tilegnede teori på konkrete problemstillinger.

Der stilles løbende i semesteret et antal online quizzes, der samlet udgør en obligatorisk aktivitet.
Feedback i undervisningen
De studerende får i løbet af kurset adgang til 4 multiple choice-quizzer på CBS Canvas, der giver feedback på svarmulighedsniveau. Dvs. den studerende får at vide hvorfor svaret er forkert. Under ”General answer comments” ud for hver enkelt spørgsmål i quizzen, vil de studerende efterfølgende få mulighed for at se løsninger og forklaringer til løsninger. Dette giver de studerende mulighed for at forstå hvordan det enkelte spørgsmål skulle have været besvaret.

Herudover indeholder faget en række øvelsestimer, hvor de studerende har mulighed for at løse hjemmeopgaver inden timerne. I øvelsestimerne gennemgår vi sammen opgavesættet, så de studerende får mulighed for at diskutere udregningsmetode og opklare tvivlsspørgsmål.
Studenterarbejdstimer
Skemalagt forelæsninger 40 timer
Skemalagte øvleser 10 timer
Forberedelse inkl. eksamen 87,5 timer
Foreløbig litteratur

Brealey, Myers & Allen: Principles of Corporate Finance, 13. udgave

Christensen: Aktieinvestering, 5. udgave (2018)

Artikelsamling til faget

Sidst opdateret den 21-12-2021