English   Danish

2021/2022  DIP-DHDVV1007U  Compliance i den finansielle sektor

English Title
Compliance in the financial sector

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 15
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Kalle Johannes Rose - CBS Law
 • Ken L. Bechmann - Institut for Finansiering (FI)
Studieadministrationen for HDF: hdf@cbs.dk
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
 • Ledelse/Management
 • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 21-12-2021

Relevante links

Læringsmål
Med dette kursus skal den studerende kunne:
 • Forstå og analysere forskelle og virkninger af forskellige retlige værktøjer i forbindelse med compliance
 • Identificere risici
 • Risikovurdere en given situation
 • Redegøre for den relevante retskilder
 • Forstå baggrunden for den relevante regulering
 • Foreslå løsningsmetoder til den identificerede risici
 • Placere konkrete problemstillinger i en compliance sammenhæng på en sådan måde, at der vises et overblik, indsigt samt forståelse for begreb samt metode
 • Forstå en akademisk metode til compliance
Forudsætninger for at deltage i kurset
En stor del af pensum vil være på engelsk. Det er derfor en forudsætning, at man har kendskab til engelsk.

Der vil være en del case/gruppe arbejde. Den studerende forventes at deltage aktivt i disse.
Prøve/delprøver
Compliance i den finansielle sektor:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Prøven er en 4 timers hjemmeopgave.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt
Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Omfang af skriftligt produkt: Max. 10 sider
Opgavetype: Casebesvarelse
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamen vil bestå af en række opgaver, som den studerende skal besvare skriftligt.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formål:

Kurset omhandler compliance i den finansielle sektor. Den senere tids fokus på især hvidvask, har medført et praktisk og politisk fokus på det at være compliant. Med udgangspunkt i den finansielle sektor og reglerne vedrørende hvidvask, søger kurset at give den studerende en forståelse for begrebet compliance, og hvordan dette udmynter sig i praksis.

 

I kurset vil der inkluderes en række retlige elementer bestående af eksempelvis EU direktiver og dertilhørende COM papers samt FATF Anbefalinger.

 

Derudover vil der anvendes akademiske forskningsartikler, internationale rapporter og andet relevant materiale, til at understøtte kurset i et korrekt oplyst risikobillede.


 

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen vil være blended-learning og bestå af traditionelle forelæsninger, online forelæsninger (videoer) samt øvelser og test både on campus og i et online miljø, samt mulighed for diskussionsfora mv.

Det forventes at de studerende er forberedt både i forhold til pensum samt online aktiviteter til alle forelæsninger og deltager aktivt både i undervisningen og i online aktiviteter.

Det er nødvendigt, at de studerende følger kursets online og on-campus forløb i den korrekte rækkefølge, for at få det fulde udbytte af faget, samt have de optimale omstændigheder til eksamen. Dette er specielt vigtigt, da faget følger en kronologisk og afhængig udvikling fra lektion til lektion.
Feedback i undervisningen
De studerende vil løbende få feedback for deres evne til at reflektere over compliance i undervisningen. Dette sker mundligt i undervisningen gennem gruppe- og plenumdiskussioner, cases, fremlæggelser mv. Hvis de studerende deltager aktivt i undervisningen får de mest ud af fagets feedback.

Halvvejs i undervisningen vil der være en Mid-Term evaluation, hvor de studerende kan give input til underviserne og underviserne giver feedback til de studerende om deres indsats, forståelse for pensum, aktivitetsniveau mv.

Der vil yderligere være individuel gruppe feedback, når de studerende afleverer besvarelser af cases i det online miljø.
Studenterarbejdstimer
Deltagelse i forelæsninger 24 timer
Deltagelse i online forelæsninger (videoer) 16 timer
Forberedelse til undervisning samt cases 80 timer
Eksamensforberedelse 17,5 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningsdage og tidspunkter:

 

 • Forelæsninger (On Campus):
  • torsdag kl. 17:10-20:40 i ugerne 40, 41, 43, 44, 47, 49
    
 • Onlineaktiviteter:
  • Skemalægges ikke (materialer lægges på Canvas) 

 

OBS: der kan løbende ske skemaændringer, hvis behovet for dette opstår.

Foreløbig litteratur

Artikler og dokumenter der uploades på Canvas.

Sidst opdateret den 21-12-2021