English   Danish

2021/2022  DIP-DHDVV5003U  Strategisk Brand Management

English Title
Strategic Brand Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Mogens Bjerre - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Administrativ kontakt: hdsm@cbs.dk
Primære fagområder
 • Markedsføring/Marketing
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 12-04-2021

Relevante links

Læringsmål
 • Erhverve viden om de mest centrale begreber, værktøjer, teorier og modeller, der knytter sig til fagmodulets centrale problemstillinger
 • Etablere en indsigt i den kronologiske udvikling af brand management-tilgangene
 • Opnå en forståelse af betydningen af de interne ledelses-processer og deres betydning for brand management og relaterede strategier i praksis
 • Identificere relevante modeller, teorier og koncepter, som kan bruges til at løse strategiske brand management problemer
 • Foretage en kritisk vurdering af værdi og relevans af modeller, teorier og koncepter, som er blevet introduceret i kurset – i relation til deres konkrete anvendelse
 • Tilvejebringe en værktøjskasse med begreber, metoder og konkrete byggeklodser til at kunne skabe konsistente og komplette branding strategier
 • Skabe grundlaget for en diskussion af, hvorledes de forskellige brand management-tilgange kan udfolde de fremtidige perspektiver
 • Forstå og analysere relationerne mellem henholdsvis interne og eksterne faktorer af betydning for, hvorledes brand management kan skabe værdi for virksomheden og/eller organisationen i en strategisk kontekst
 • Dokumentere et anvendelsesorienteret overblik over fagmodulets begrebsapparat og pensum med henblik på at kunne anvende dette i forhold til konkrete cases og andre situationer
 • Dokumentere indsigt i de bagvedliggende antagelser, der ligger til grund for de forskellige brand management-perspektiver, modeller, koncepter og teorier, der er introduceret gennem kurset
 • Fremkomme med begrundede forslag til konturer af synteser af de introducerede perspektiver med henblik på at opnå større strategisk forståelse af brand management-fænomenerne
Prøve/delprøver
Strategisk Brand Management:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Efterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagmodulet vil introducere en række forskellige tilgange til, hvorledes brand management er blevet konceptualiseret, herunder give en forståelse for forskellige akademiske tilgange samt at diskutere de praktiske ledelsesmæssige implikationer og tilhørende beslutninger – både i en national og en international kontekst.
Fagmodulet vil især fokusere på følgende emneområder:
 

 • Branding-begrebet samt brand management som ledelsesdisciplin i det øvrige ledelseslandskab.
 • Forskellige brand management-tilgange
 • Brand Equity
 • Service Branding & Living the Brand
 • Economic & Identity Approach
 • Cultural Approach
 • Community Approach
Beskrivelse af undervisningsformer
Fremmødeundervisning med online elementer.

De forskellige brand management-tilgange transformeres til praktiske værktøjer gennem kurset – og via cases og de studerendes egne erfaringer og aktuelle/konkrete problemstillinger i relation til pensum, sikres løbende koblingerne til praksis.

Undervisningen gennemføres ved dialogforelæsninger, øvelser og mini-cases med efterfølgende plenumdebat samt læring via elektronisk læringsplatform (Learn).
Feedback i undervisningen
Der ydes som hovedregel kollektiv feedback. Ved besvarelser af caseopgaver kan der gives individuel feedback.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse til undervisningen 108 timer
Tilstedeværelse 27 timer
Eksamensaktiviteter 15 timer
Yderligere oplysninger

Studieansvarlig, lektor Claus Varnes

 

Undervisningen ligger på lørdage kl. 8.55 - 12.25 i uge 40 - 46.

 

Foreløbig litteratur

Meddeles senere.

Sidst opdateret den 12-04-2021