English   Danish

2021/2022  DIP-DHDVV8009U  Projektledelse og projektorganisation

English Title
Project management and organization

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 10 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Joana Geraldi - Institut for Organisation (IOA)
Studieadministrationen for HDO:
hdo@cbs.dk
Primære fagområder
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organisation
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 16-03-2021

Relevante links

Læringsmål
• Den studerende skal kunne tilrettelægge og gennemføre en aktionsforskningsbaseret undersøgelse af en relevant empirisk problemstilling inden for fagområdet i en værtsorganisation
• Den studerende skal kunne samarbejde med værtsorganisationen om at tilrettelægge og gennemføre konkrete interventioner og aktionslæringsprocesser i og med værtsorganisationen
• Den studerende skal kunne kritisk diskutere sin egen rolle i den empiriske undersøgelse og i samarbejdet med organisationen
• Den studerende skal kunne redegøre for teorier og modeller inden for fagområdet
• Den studerende skal kunne forholde sig kritisk og refleksivt til teoriernes og modellernes anvendelsesmuligheder og begrænsninger
• Den studerende skal kunne analysere de identificerede empiriske problemstillinger med hjælp af teorier inden for fagområdet
• Den studerende skal kunne foreslå og diskutere handlemuligheder i værtsorganisationen ved hjælp af fagets aktionsforskningsteorier samt teorier og modeller inden for fagområdet
• Den studerende skal kunne formulere sig fagligt på en klar og konsistent måde såvel mundtligt som skriftligt
Forudsætninger for at deltage i kurset
Det er en forudsætning for at kunne påbegynde 3. semester, at 1. og 2. semester, eller tilsvarende, er bestået.
Prøve/delprøver
Projektledelse og projektorganisering:
Prøvens ECTS 10
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 2-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter og Vinter, Uge 2
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Bestemmelser for syge-/omprøve er det samme som ved den ordinære eksamen
Beskrivelse af eksamensforløbet

Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.

 

Eksamen er en gruppeeksamen med mundtligt forsvar i grupper af max 5 studerende. Eksaminationen er 20. min pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse dog max 1. time pr. gruppe.

 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med specialiseringen

De findes overalt. Og der er mange af dem. De bruges i virksomheder, offentlige institutioner og frivillige  organisationer. De bruges både til udvikling og drift. De kan handle om stort set alt – lige fra markedsføring af nye produkter over arrangering af events til optimering af arbejdsprocesser. De kan være bemandet med folk fra én organisation, men de kan også være bemandet med medarbejdere fra flere organisationer. Der er stort set ikke et arbejdende menneske i Danmark, der ikke har været involveret i mindst ét af dem.

 

Der er selvfølgelig tale om projekter. Populært sagt er projekter en måde at skabe udvikling på. Udvikling handler her både om at nå de konkrete mål for projektet - og om at bruge projektprocessen til at lære nye måder at tænke og arbejde på. Samtidig er projektorganiseringen en meget fleksibel mekanisme, der bløder de klassiske organisationsstrukturer op og gør organisationen mere agil og fleksibel i forhold til de ændringer, der sker i det omkringliggende samfund.

 

Men projekter er en krævende arbejdsmåde. Der er meget, der kan gå galt. De skal besluttes, planlægges, bemandes, startes op, gennemføres, justeres undervejs, afsluttes og evaluereres. Og det er sjældent at de tilknyttede ressourcer kan dedikere 100% af deres tid til projektet. Så projektorganiseringen er mere flygtig, med flere stop-and-go’s og med større pres på relationerne end den typiske opgaveløsning, hvor én medarbejder varetager én opgave. Projekter er også ofte underlagt stramme tidsplaner og økonomi. Derfor skal projekter ledes professionelt for at give resultater. Det er det, der er udgangspunktet for HD-O specialiseringen.

 

God projektledelse er muligt. Det handler derfor om at udvikle ideer, holde styr på tidsplanen og økonomien samtidig med, at man får alle til at bidrage i et godt samarbejde, så projektet styrer i den rigtige retning.

 

Hvad er centrale temaer på specialiseringen?

Projektforståelse og virksomhedsudvikling. På specialiseringen kommer du til at forstå fra både et teoretisk og praktisk perspektiv, hvad projekter overhovedet er. Du lærer om de forskellige projektformer og projektforståelser, der findes - og hvordan forskellige projektformer kan fungere i forskellige sammenhænge. Samtidig vil du forstå at selv de bedste planer har det med at blive overhalet af virkeligheden, hvilket understreger betydningen af løbende tilpasninger.

 

Ledelse og samarbejde. På specialiseringen fokuseres også på skabelsen af det gode samarbejde i projektprocessen, hvor meget forskellige mennesker skal ledes til at støtte hinanden i bestræbelsen på at opnå gode resultater.

 

Projektledelse er en form for ledelse, der medfører nogle særlige udfordringer, da usikkerhedsniveauet og forandringstempoet begge er høje. Samtidig er projektet altid noget midlertidigt, skabende og fremadrettet, der skal nå nogle konkrete mål. På specialiseringen lærer du derfor at organisere projektprocessen og lede deltagerne gennem den usikkerhed, projekter ofte byder på.

 

Projektsamfundet. Specialiseringen fokuserer også på sammenhængen mellem projekter og det omgivende samfund. Det handler blandt andet om at forstå, hvordan den økonomiske, politiske og kulturelle udvikling i samfundet påvirker rammen for det konkrete projekt. Eksempelvis kan den nuværende økonomiske krise kombineret med den øgede globalisering have stor betydning for, hvad en konkret virksomhed er nødt til at fokusere på - og dermed, hvad den ønsker at opnå gennem et projekt.

 

Projektformens udbredelse. Endelig – og helt grundlæggende – ser specialiseringen også på, hvad det overhovedet betyder, at projektformen bliver mere og mere udbredt. Hvordan påvirker det eksempelvis vores måde at se os selv på, når vi oplever, at vi hele tiden skal opnå konkrete resultater ud fra nogle projektmål?

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen er baseret på dialogforelæsninger og case-diskussioner, hvor de anvendte teoretiske tilgange eksemplificeres gennem anvendelse af illustrative cases, rollespil eller simuleringer samt præsentation/​diskussion af konkrete problemstillinger fra deltagernes og eventuelle gæsters virksomheder. Mini-projektarbejdet organiseres som et action-learning projekt.
Feedback i undervisningen
I løbet af faget arbejder de studerende med miniprojekter i grupper. Grupperne får feedback på sit arbejde løbende, af såvel medstuderende som af undervisere. De studerende får også feedback igennem online-diskussioner og online quizzes i løbet af faget.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 4 x 11,25 timer 45 timer
Action Learning forelæsninger 3 x 3 timer 9 timer
Forberedelse, vejledning, udarbejdelse af miniprojekt og eksamen 246 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningstidspunkter/ Vejledende:

 • 20./21. august 2021

 • 17/18. september 2021

 • 15./16. oktober 2021

 • 19./20. november 2021

 

Se præsentationsvideo af specialiseringen her.

 

HD(O) administrationen
Kilevej 14 A
2000 Frederiksberg
hdo@cbs.dk

 

Holdstørrelse:
Der er plads til max 50 på dette hold. Hvis der er for mange tilmeldinger, prioriteres de studerende på HD i Organisation og ledelse først.

Foreløbig litteratur
 • Christensen, S. og Kreiner, K. (1991): Projektledelse i løst koblede systemer – ledelse og læring i en ufuldkommen verden, Jurist – og Økonomforbundets Forlag, København. 1. udgave.  ISBN: 9788757459302
 • Søren Christensen og Poul Erik Daugaard Jensen (2008): Kontrol i det stille, 3. udgave. Samfundslitteratur. ISBN 9788759313831
 • Stringer E. T. (2014): Action research. Los Angeles: Sage. ISBN: 9781452205083 (Blev også brugt på 1. studieår)
 • Kompendium: Projektledelse og projektorganisation
Sidst opdateret den 16-03-2021