English   Danish

2021/2022  DIP-DHDVV9012U  Økonomistyring

English Title
Management Accounting

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
  • Michael Andersen - Institut for Regnskab (RR)
Studieadministrator for HD(R):
Sara Høgh-Nielsen
Mail: hdr@cbs.dk
Primære fagområder
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 02-03-2021

Relevante links

Læringsmål
Fagets overordnede mål er at give de studerende kompetencer til at kunne identificere, analysere og udarbejde forslag til løsning af økonomistyringsmæssige problemstillinger i praksis. Kompetencerne søges tilvejebragt gennem en virksomhedsnær og anvendelsesorienteret behandling af økonomistyringens centrale opgaver, modeller og metoder.

Fagets fokus er rettet mod de problemstillinger, der relaterer sig til konstruktion, udvikling og tilpasning af virksomheders økonomistyring. Fagets ambition er dels at bibringe de studerende en grundlæggende viden om økonomistyringens begreber, modeller og værktøjer og dels at gøre de studerende i stand til at forstå og forholde sig til, hvordan den økonomiske styring kan tilrettelægges og udformes i forskellige organisationer og virksomhedstyper. Derudover er det fagets mål at bibringe de studerende en evne til at reflektere over økonomistyringsmodellernes teoretiske fundament, anvendelighed og udsagnskraft.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Faget kan ikke følges af studerende som er indskrevet på HD2 Regnskab eller HD2 Økonomistyring og Performance Management.
Prøve/delprøver
Økonomistyring:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter, -
Ordinærprøve: uge 40
Syge- omprøve: uge 44

De præcise datoer oplyses på Digital eksamen
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Ved den mundtlige prøve gælder følgende:

 

Eksaminanden trækker et spørgsmål, hvorefter det forventes, at denne indledningsvist er initiativtager til en præsentation og diskussion af det udtrukne faglige tema.

 

Eksamen består herefter af en dialogbaseret udprøvning af eksaminanden.

 

Spørgsmålene tager udgangspunkt i fagets læringsmål og obligatoriske litteratur.

 

Eksempler på eksamensspørgsmål kunne være:

  • Aktivitetsbudgetteringsmetoder - indhold, opbygning og anvendelse.
  • Standardomkostningsregnskabets idé og metode.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget kan opdeles i fire hovedområder.

 

Det første hovedområde starter indledningsvist med at behandle økonomistyringens centrale opgaver og formål, herunder økonomistyring som element i virksomhedens beslutningsprocesser. Der lægges vægt på at skabe forståelse for sammenhængen mellem virksomhedens registreringer og dataopsamling ex post og de økonomiske styringsmodeller ex ante. Dernæst sættes fokus på virksomhedens økonomistruktur og lønsomhedsmønster. Her behandles kriterierne for de valg, der gælder, når samspillet mellem virksomhedens indtægter og omkostninger skal struktureres og beskrives. 

 

Fagets andet hovedområde sætter fokus på økonomistyring i et beslutningsorienteret perspektiv. Denne del behandler konstruktion og anvendelse af økonomiske beskrivelsesmodeller med henblik på prisfastsættelse, styring af produkt- og kundemiks, kapacitetsdimensionering og kapacitetsudnyttelse, leverandør- og lagerstyring, mv.

 

Det tredje hovedområde behandler budgettering og budgetstyring. Budgettet er det helt centrale periodestyringsværktøj til koordination af handlinger og aktiviteter i og imellem virksomhedens forskellige funktioner. Budgetstyringen behandles i relation til virksomhedens aktivitet, kapacitet og likviditet, hvor der lægges vægt på sammenhængen mellem styringsdybde/behov og valg af budgetteringsformer. Modeller og metoder behandles i forhold til virksomhedstyper, organisatoriske rammer, størrelse, kompleksitet, etc.

 

Fagets fjerde og sidste hovedområde behandler virksomhedens interne regnskab, opfølgning og kontrol, herunder centrale temaer som budgetkontrol og standardomkostningsregnskab.

 

Alle hovedområder understøttes af øvelsesopgaver med henblik på at give de studerende en anvendelsesorienteret indlæring.

Beskrivelse af undervisningsformer
Fremmødeundervisning med online elementer.

Faget omfatter 30 lektioner af 45 minutters varighed. Hver undervisningsgang er centreret om udvalgte kapitler i lærebøgerne inklusive tilhørende øvelser/cases. Der bliver vekslet mellem overbliksforelæsninger, klassedialog, gruppearbejde, og plenumdiskussioner. Faget forudsætter forberedelse og aktiv deltagelse fra de studerende.


Undervisningsperiode med start i uge 34:
Tirsdag og torsdag, kl. 17:10-19:45
i alt 30 lektioner
Feedback i undervisningen
Der gives mundtlig feedback på præsentationer af cases og øvelser i undervisningen samt en kort mundtlig feedback ved den mundtlige eksamen.

Der suppleres endvidere med udlevering af vejledende talløsninger på beregningsopgaver. De studerende har desuden på CBS Canvas adgang til supplerende quizzer og videomateriale.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 30 timer
Foreredelse 95 timer
Eksamen 12 timer
Foreløbig litteratur

Michael Andersen, Carsten Rohde: "Virksomhedens økonomistyring", Jurist- og Økonomforbundets Forlag, seneste udgave,

 

Michael Andersen, Jytte Larsen og Carsten Rohde: Øvelser til ”Virksomhedens Økonomistyring”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, seneste udgave.

Sidst opdateret den 02-03-2021