English   Danish

2021/2022  DIP-DKONO1002U  Interaktion og samarbejde med den offentlige sektor

English Title
Interaction and collaboration with the public sector

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Henrik Andersen - CBS Law
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
 • Politisk ledelse og offentlig forvaltning/Political leadership and public management
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 09-03-2021

Relevante links

Læringsmål
Det er fagets mål at den studerende ved prøven i Interaktion og samarbejde med det offentlige skal kunne
 • Demonstrere kendskab til de forvaltningsretlige regelsæt samt deres opbygning og funktion, herunder navnlig i forhold til erhvervslivet og i lyset af digitaliseringen af forvaltningen.
 • Identificere forvaltningsretlige problemstillinger i konkrete eksempler.
 • Placere konkrete forvaltningsretlige problemstillinger i en overordnet sammenhæng på en måde, som demonstrerer overblik, indsigt og forståelse.
 • Analysere konkrete forvaltningsretlige problemstillinger, argumentere for fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk bedømmelse af forskellige retlige muligheder til løsning af forvaltningsretlige konflikter af særlig betydning for erhvervslivets forhold.
 • Præsentere forvaltningsretlige problemer, løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger.
Prøve/delprøver
Interaktion og samarbejde med den offentlige sektor:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Der er ingen begrænsning på omfanget af den skriftlige besvarelse
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Efterår, Eksamen er en skriftlig hjemmeopgave på 3 timer
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kursets mål er skabe dels en teoretisk forståelse af, et overblik over og viden om forvaltningsretlige regler, principper og grundbegreber, dels færdigheder med hensyn til at anvende denne teoretiske indsigt til at kvalificere, analysere, vurdere og løse konkrete forvaltningsretlige problemstillinger, især i forhold til erhvervslivet og i lyset af den stigende digitalisering i forvaltningen.

Beskrivelse af undervisningsformer
Kurset udbydes som udgangspunkt som fremmødeundervisning. Der er dog mulighed for, at undervisningen vil foregå som delvist fremmøde og online. Den præcise plan vil fremgå af lektionsplanen. Der vil i undervisningen være en blanding af mindre forelæsninger, brug af cases, gruppearbejde og dialog, mundtligt såvel som skriftligt, mellem underviser og de studerende. Der vil desuden være adgang til onlinetests undervejs i forløbet via quizzer.
Feedback i undervisningen
Feedback sker direkte og mundtligt ved fremmødeundervisningen. Undervisningens pædagogiske form indeholder mange elementer af refleksion, skabt af dialog mellem de studerende og mellem underviseren. Gennem aktiv deltagelse i de cases, spørgsmål, domme, beretninger fra Folketingets Ombudsmand og opgaver, der inddrages i både fremmøde og online-undervisningen, får de studerende feedback på deres refleksion, forståelse og anvendelse af pensum. Derudover får de studerende feedback ved brug af online-quizzer.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 32 timer
Forberedelse til forelæsninger 104 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningstidspunkt: Tirsdage i uge 39-40; onsdag i uge 41 og  tirsdag i uge 43 kl. 9.50 - 17.00

Foreløbig litteratur

Pensum er vejledende og opdateres ved nye udgaver. Se lektionsplanen på Learn for yderligere information. 

 • Sten Bønsing, Almindelig Forvaltningsret, 4. udg., (DJØF 2018) 
 • Hanne Marie Motzfeldt, ”Den danske ombudsmands krav om værdibaseret design af den digitale forvaltning,” Nordisk Administrativt Tidsskrift, 2015(3), 8-23
Sidst opdateret den 09-03-2021