English   Danish

2021/2022  DIP-DOPMO1001U  Økonomistyring

English Title
Økonomistyring

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 10 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Ivar Friis - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Kursusadministration: hdop@cbs.dk
Fagansvarlig: Kenneth B. Jensen
Primære fagområder
 • Driftsøkonomi/Managerial economics
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
 • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 03-03-2021

Relevante links

Læringsmål
VIDEN
• Med udgangspunkt i traditionel og nyere erhvervsøkonomisk teori giver faget de studerende en forskningsbaseret viden om økonomistyringens centrale opgaver og formål samt en viden om en bred vifte af både nyere og klassiske modeller og metoder til økonomisk beslutningstagning og styring.
• På det praktiske plan bibringes de studerende viden om hvordan modeller, metoder og teorier indenfor økonomistyringsområdet, anvendes i forskellige typer af organisationer. Ambitionen er, at de studerende skal kunne forstå og reflektere over økonomistyringsmodellerne og deres anvendelse i specifikke sammenhænge.

FÆRDIGHEDER
De studerendes centrale færdigheder omfatter at kunne:
• Anvende fagets videnskabelige modeller og metoder til effektivisering af organisationer, produktkalkulation, budgettering, intern afregning, resultatopfølgningsopgaver etc. samt anvende de generelle færdigheder som knytter sig til økonomistyringsfaget i forbindelse med en organisations økonomiske styring.
• Vurdere de teoretiske og praktiske problemstillinger som knytter sig til økonomisk styring af organisationer samt begrunde og vælge relevante økonomistyringskoncepter til løsning af identificerede praktiske problemstillinger indenfor økonomistyringsområdet.
• Formidle problemstillinger og løsningsmodeller indenfor økonomistyringsområdet til både fagfolk og ikke-specialister.

KOMPETENCER
De studerendes centrale kompetencer består i at kunne:
 • Varetage både traditionelle og mere udviklingsorienterede opgaver indenfor økonomistyringsområdet i en arbejdsmæssig sammenhæng
 • Identificere, analysere og fremkomme med løsningsforslag til håndtering af komplekse økonomistyringsmæssige problemstillinger ved anvendelse af fagets begreber, teorier og metoder.
 • Indgå selvstændigt i faglige og tværfaglige organisatoriske samarbejder indenfor økonomistyringsområdet med en professionel tilgang.
 • For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende EKSAMENSMÅL:
 • Forklare fagets centrale begreber, modeller og teorier, som anført i fagbeskrivelsen.
 • Anvende disse modeller til analyse og/eller finde løsninger på empiriske/praktiske problemstillinger med udgangspunkt i virksomhedseksempler og/eller cases.
 • Vurdere fagets forskellige begreber og modeller med henblik på at diskutere deres styrker og svagheder.
Prøve/delprøver
Økonomistyring:
Prøvens ECTS 10
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Med følgende forberedelsestid: 20 Minutter
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter, Ordinær eksamen i december, Reeksamen i januar
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Den studerende må i forberedelseslokalet medbringe: Simple skrive- og tegneredskaber, egen bærbar/tablet til opslag (OBS der er ikke mulighed for opladning i eksamenslokalet), lommeregner efter eget valg, bøger inklusiv ordbøger, noter. BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre i forberedelsestiden.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formål

Målet med faget er at give de studerende en grundlæggende forståelse for moderne økonomistyring. Faget tager udgangspunkt i økonomisk teoris fokus på, hvordan finansiel og ikke-finansiel måling (kvalitet, kundetilfredshed etc.) kan støtte operationel, taktisk og strategisk beslutningstagen og implementeringen af disse beslutninger.

Indhold
I faget analyseres traditionelle økonomistyringsopgaver såsom effektivisering, produktkalkulation, budgettering, intern afregning, resultatopfølgningsopgaver etc. både med udgangspunkt i klassiske erhvervsøkonomiske tilgange og ud fra nyere koncepter så som Activity Based Costing, Balanced Scorecard og Economic Value Added. På faget illustreres det at økonomistyringens målingssystemer bør ses i sammenhæng med decentralisering af ansvar og belønningssystemer, for at kunne skabe en forståelse for, hvordan økonomistyringen fungerer i praksis og dermed for, hvordan god økonomistyring kan udformes.
 

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen består delvist af fremmødeundervisning dels af onlineundervisning både synkront og asynkront. Med synkront menes, at det er 'realtime' baseret, og med asynkront menes at selve afsendelse af undervisningen ikke sker på samme tid som modtagelsen, det kunne eksempelvis være præproduceret videomateriale.
Feedback i undervisningen
Mundtlig feedback på mindre opgaver undervejs i forløbet i fremmødeundervisningen, og synkront online gruppefeedback på to afleveringsopgaver. Endvidere er der instant feedback via en række quizzer.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 52 timer
Forberedelse og eksamen 223 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningstidspunkt:

Aften: Tirsdag i uge 34-41, 43, 45-47 og torsdag i uge 47, kl. 17.10 - 19.45. Tirsdag i uge 39 kl. 17.10 - 20.40

Weekend: Fredag kl. 8.00-12.25 og lørdag kl. 8.55-13.20 i uge 34, 37, 40 og 45.

Note: 2 af lektionerne vil foregå som særlige online feedbacksessions. Placeringen af disse lektioner fastlægges i undervisningen

 

Foreløbig litteratur
 • Zimmerman, Jerold L.: Accounting for Decision Making and Control, 10th edition, McGraw-Hill
Sidst opdateret den 03-03-2021