English   Danish

2021/2022  KAN-CCMAO1020U  Skatteret 1

English Title
Tax Law 1

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
  • Michael Tell - CBS Law
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Skatteret/Tax law
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 20-12-2021

Relevante links

Læringsmål
Den studerende skal kunne anvende den juridiske metode i relation til de skatteretlige regler på en konkret, ukendt og kompliceret problemstilling indenfor de grundlæggende principper for indkomstopgørelsen.

Indenfor fagets indhold skal den studerende kunne:
  • Kunne forklare om skattemyndighedernes struktur og organisering
  • Identificere skatteretlige problemstillinger
  • Vurdere om fakta i en konkret situation er relevant for den skatteretlige problemstilling
  • Analysere den skatteretlige problemstilling med henvisning til de relevante retskilder og konkludere i form af løsningsforslag
  • Argumentere for den foreslåede løsning på den skatteretlige problemstilling
  • Forklare skatteretlige problemstillinger og løsningsmodeller på et klart og korrekt sprog
Forudsætninger for at deltage i kurset
Skatteret 1 omhandler de generelle principper for indkomstbeskatningen og kapitalgevinstbeskatningen med særligt fokus på fysiske personer.
Skatteret 1 er fundamentet for faget Skatteret 2.
Prøve/delprøver
Skatteret 1:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Der er intet maksimum sidetal - I har 4 timer til at besvare eksamensopgaven.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamen afvikles som en 4 timers skriftlig hjemmeopgave.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagbeskrivelse:

Fagets formål er at give de studerende et indgående kendskab til de særlige problemstillinger, der opstår i relation til beskatning. Fokus vil særligt være på de generelle skatteretlige regler og principper samt på den almindelige indkomstbeskatning og kapitalgevinstbeskatning for fysiske personer.

Skat har en stor betydning for de dispositioner, som træffes i forskellige relationer. Det er derfor væsentligt, at rådgivere i deres rådgivning af kunder er velorienterede i de forskellige skatteretlige forhold.

 

Indhold:

De studerende introduceres først til de hovedproblemer, som den skatteretlige regulering frembyder. Eksempelvis behandles hvorledes tilgangen skal være til den overflod af information og retningslinjer, som forefindes inden for skatteområdet. Endvidere behandles de generelle principper for opgørelsen af den skattepligtige indkomst, og hvorledes skattereguleringen systematisk er opbygget.

Denne introduktion følges op af indgående undervisning i de mest centrale danske skatteregler af relevans for indkomstopgørelsen. Dette indebærer grundig behandling af reglerne om beskatning af løn, gave og kapitalgevinst/-tab. I den forbindelse behandles beskatningen af renter, kursgevinster, fast ejendom, aktier og immaterielle aktiver.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen er overvejende baseret på dialogforelæsninger, holdgennemgang af cases samt frivillige skriftlige afleveringsopgaver. Derudover indgår yderligere "blended learning-elementer" i undervisningen.
Feedback i undervisningen
Konkret skriftlig feedback fra medstuderende – på baggrund af en rubric – ved aflevering af to frivillige hjemmeopgaver i Peergrade. I den forbindelse gives også samlet mundtlig og generel feedback fra underviseren. Derudover gives der mundtlig feedback fra underviseren i relation til de øvelsesopgaver, som de studerende skal diskutere på småhold.
Studenterarbejdstimer
Eksamen 4 timer
Undervisning 48 timer
Forberedelse 154 timer
Sidst opdateret den 20-12-2021