English   Danish

2021/2022  KAN-CCMAV1019U  Persondataret og corporate compliance

English Title
Data Protection Law & Corporate Compliance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 60
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Jan Trzaskowski - CBS Law
Primære fagområder
 • Corporate governance/Corporate governance
 • Erhvervsjura/Business Law
 • Informationsteknologi/Information technology
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 03-02-2021

Relevante links

Læringsmål
 • demonstrere en grundlæggende indsigt i persondataretten og dens retskilder, herunder den unionsretlige forankring
 • demonstrere forståelse af fagets juridiske problemstillinger i en teknisk (it-sikkerhed) og forretningsmæssig kontekst
 • identificere og forklare persondataretlige og it-sikkerhedsmæssige begreber i et klart og korrekt sprog
 • formulere og diskutere eksempler på persondataretlige problemstillinger, herunder eventuelle tekniske og forretningsmæssige implikationer
 • analysere og konkludere på konkrete juridiske og it-sikkerhedsmæssige problemstillinger, herunder ved at foreslå løsninger af juridisk og/eller teknisk karakter
 • reflektere over den samfundsmæssige betydning og begrundelse for en given retsstilling inden for det persondataretlige område
Prøve/delprøver
Persondataret & corporate compliance:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 2-3
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
ved 2 studerende maks. 5 sider.
Ved 3 studerende maks. 10 sider.
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
15 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af og afleveret den skriftlige synopsis til den ordinære eksamen, men været syg ved den mundtlige prøve, afvikles sygeprøven på baggrund af genindlevering af den oprindelige rapport.

Hvis den studerende ikke har deltaget i udarbejdelsen af den skriftlige synopsis skal den studerende udarbejde en synopsis og deltage i den efterfølgende mundtlige prøve på basis af denne.

Er den studerende ikke-bestået efter den mundtlige prøve, Skal den studerende indlevere en ny synopsis og på den baggrund deltage i den mundtlige omprøve.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Efter en kort præsentation af synopsis diskuteres denne. Dialogen kan udvides til at omfatte andre emner inden for pensum.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Det er nærmest umuligt at drive virksomhed uden at behandle personoplysninger, som har stor betydning i forbindelse med nye forretningsmodeller. Med den nye persondataforordning skærpes behandlingskravene og bødeniveauet, hvilket giver fornyet fokus på databeskyttelse samt øget behov for viden om reglerne for håndtering af persondata.

 

Formålet med dette kursus er at sætte den studerende i stand til at identificere og håndtere juridiske problemstillinger inden for persondataretten, herunder gennem corporate compliance. Kurset indeholder både aspekter af teknisk, forretningsmæssig og organisatorisk karakter samt diskussioner af grænseflader til andre juridiske discipliner, herunder fx arbejdsret, markedsføringsret, sundhedslovgivning og finansiel regulering.

Beskrivelse af undervisningsformer
Casebaseret undervisning med fokus på dialog og diskussion, der tilskynder kritisk tænkning. Målet er at understøtte forståelse og anvendelse af pensum. De studerende forbereder i grupper cases, øvelser, domme mv., der fremlægges og diskuteres i plenum. Forberedelse til og aktiv deltagelse i undervisning forbedrer læringsresultatet for alle studerende.
Feedback i undervisningen
Feedback mellem studerende og undervisere er en naturlig og vigtig del af interaktiv undervisning, der har til formål at tilskynde kritisk tænkning. Øvelser og feedback-spørgsmål benyttes systematisk i undervisningen til at teste de studerendes forståelse samt deres evne til at anvende pensum i konkrete situationer. Svar fra de studerende – såvel som deres spørgsmål, der rejses i undervisning – bruges af underviserne til at give kollektiv, mundtlig feedback og vejlede de studerende. Læringsudbyttet af feedback afhænger af den studerendes forberedelse til og deltagelse i undervisningen. Studerende kan også benytte sig af consultation/office hours (gælder kun for faste undervisere i de perioder, hvor de underviser).
Studenterarbejdstimer
Deltagelse i undervisning 30 timer
Forberedelse 90 timer
Eksamen og forberedelse heraf 87 timer
Foreløbig litteratur

Nis Peter Dall &Jesper Langemark., Persondataforordningen (2. udgave, 2018) samt videnskabelige artikler.

Sidst opdateret den 03-02-2021